Sanasto

A

Avoin kierros

Avoimet joukkorahoituskierrokset ovat julkisia, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa rekisteröitynyt käyttäjä voi nähdä kohdeyrityksen laatiman pitchin ja siihen sisällytetyt tiedot. Avoin kierros on sijoittajille helpoin kierrosten muoto, minkä lisäksi se takaa kohdeyritykselle parhaan lähtökohdan projektin näkyvyyden kasvattamiselle.

B

Bisnesenkeli

Eng. business angel. Bisnesenkelit tai enkelisijoittajat ovat usein yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat omaa rahaansa startup- ja kasvuyrityksiin. Bisnesenkeleiden motivaationa on usein aito halu kasvuyrityksen menestymiseen. Bisnesenkelit tarjoavat yrityksen hyödynnettäväksi usein sijoituksensa lisäksi myös omaa liiketoimintaosaamistaan ja verkostojaan. Ks. yrityksen rahoitus.

H

Hajauttaminen

Sijoitusten hajauttaminen tarkoittaa sijoittajan riskin pienentämistä jakamalla käytettävissä oleva sijoituspääoma useiden eri sijoituskohteiden välillä. Tätä kuvaa osuvasti sanonta ”älä laita kaikkia munia samaan koriin”. Listaamattomiin osakkeisiin kannattaa sijoittaa osana hajautettua, tasapainoista sijoitussalkkua. Ks. listaamaton osake.

I

Invesdor

Investor Forum

Investor Forum on jokaiselle joukkorahoitusta hakevalle projektille kohdistettu keskustelualue, jolla kohdeyritys ja siihen sijoittaneet tai sijoitusta harkitsevat käyttäjät voivat keskustella esim. yrityksen liiketoiminnasta ja joukkorahoitettavasta projektista. Ks. FAQ.

J

Joukkoistaminen

Eng. crowdsourcing. Suom. mm. joukkoistaminen, joukkouttaminen, talkoistaminen. Viittaa tapaan, jolla organisaatiot voivat hyödyntää niiden ulkopuolisten yleisöjen osaamista jonkin tehtävän toteuttamiseen. Joukkouttamista voi verrata ulkoistamiseen laajalle yleisölle.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus tai yhteisörahoitus (eng. crowdfunding) on joukkoistamisen muoto. Käsitteellä viitataan tapaan, jolla laaja joukko ihmisiä kokoaa rahansa tukeakseen yksittäistä hanketta yleensä internetin välityksellä. Yksittäisen joukkorahoittajan panos voi olla hyvinkin pieni, mutta useiden pienten panosten kasautuessa mahdollistuu suurtenkin projektien rahoittaminen. Ks. joukkorahoitusmuodot, joukkoistaminen.

Joukkorahoitusmuodot

Joukkorahoitus on jakaantunut pääsääntöisesti neljään pääryhmään: osake-, vastike-, laina- ja lahjoituspohjaiseen joukkorahoitukseen. Invesdor keskittyy osakepohjaiseen joukkorahoitukseen. Ks. pääomapohjainen joukkorahoitus, osakepohjainen joukkorahoitus.

Joukkosijoittaminen

Ks. pääomapohjainen joukkorahoitus, osakepohjainen joukkorahoitus.

K

Kasvuyritys

Yritys, jonka liiketoiminta kasvaa tai odotetaan kasvavan huomattavalla vauhdilla. Kasvuyritykset eivät yleensä jaa osinkoja, vaan käyttävät sen sijaan liikevoittonsa liiketoimintansa kasvattamiseen. Ks. startup-yritys.

Kierros

Kuvaa Invesdorin kautta joukkorahoituksen hakemisen prosessia, rahoituskierrosta. Invesdorin kautta voi järjestää kolmenlaisia rahoituskierroksia: avoimia, yksityisiä ja piilotettuja. Ks. avoin kierros, yksityinen kierros, piilotettu kierros.

Kohdeyritys

Invesdorin kautta joukkorahoitusta hakeva yritys. Jotta yritys voidaan nimittää kohdeyritykseksi, tulee sen täyttää tietyt kriteerit. Lue kriteereistä lisää täällä: FAQ.

L

Likviditeetti

Osakkeen likviditeetti kuvaa sitä, kuinka helposti osake on muutettavissa rahaksi. Esimerkiksi listatun osakkeen likviditeetti on hyvä, jos osakkeella käydään pörssissä paljon kauppaa päivän aikana. Listaamattomilla osakkeilla on heikko likviditeetti.

Listaamaton osake

Osake yrityksessä, joka ei ole listattuna pörssiin. Kaikki Invesdorin kautta rahoitusta hakevat yritykset ovat pörssilistaamattomia, joten niiden jakamat osakkeet ovat listaamattomia osakkeita. Listaamattomien osakkeiden likviditeetti voi olla heikko, sillä niille ei ole perinteisesti pörssin kaltaista kauppapaikkaa, joten listaamattomiin osakkeisiin kannattaa sijoittaa osana tasapainoista sijoitussalkkua.

O

Onnistumispalkkio

Invesdorin kautta onnistuneesti joukkorahoitusta saaneilta yrityksiltä perittävä maksu. Onnistumispalkkio peritään vain vähimmäistavoitteensa saavuttaneista eli onnistuneista projekteista.

Osake

Osakeyhtiön omistusosuutta kuvaava rahoitusinstrumentti. Osake antaa omistajalleen oikeuden osallistua yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Osakkeita liikkeelle laskemalla yritys saa uusia omistajia, jotka sijoittavat yritykseen varojaan. Ks. osakeanti, listaamaton osake.

Osakeanti

Osakeyhtiön rahankeruutapa, jossa yhtiö laskee liikkeelle osakkeita. Sijoittajat ostavat näitä osakkeita, jolloin heistä tulee yhtiön omistajia. Ks. osake, listaamaton osake.

Osakepohjainen joukkorahoitus

Eng. equity crowdfunding. Joukkorahoituksen muoto, jossa rahoitettavat kohteet ovat yrityksiä, ja jossa sijoittajat saavat rahalleen vastineeksi yrityksen osakkeita. Osakepohjaista joukkorahoitusta kutsutaan usein myös joukkosijoittamiseksi. Ks. pääomapohjainen joukkorahoitus.

Osinko

Yhtiöiden omistajilleen jakama osuus edellisen vuoden liikevoitostaan. Listaamattomilla yrityksillä ei ole velvoitetta jakaa osinkoja. Lisäksi kasvuyrityksen kannattaa osinkojen jakamisen sijaan käyttää rahat liiketoimintansa kasvattamiseen, mikä pitkällä aikavälillä voi kasvattaa myös tulevia osinkoja.

P

Pitch

Yritysesittely, myyntipuhe. Invesdorin kontekstissa pitchillä viitataan aina joukkorahoitusta hakevan projektin keskussivuun, joka sisältää projektiin liittyvät tiedot, kuten yrityksen tarinan, liiketoimintamallin, tiimin kuvauksen, rahoituksen tarpeen, kuvamateriaalit, asiakirjat ja taloustiedot.

Pääomapohjainen joukkorahoitus

Eng. equity crowdfunding. Joukkorahoituksen muoto, jossa rahoitettavat kohteet ovat yrityksiä, ja jossa sijoittajat saavat rahalleen vastineeksi yrityksen osakkeita. Pääomajoukkorahoitusta kutsutaan usein myös joukkosijoittamiseksi. Ks. listaamaton osake.

R

Rahoitus

Rahojen järjestäminen yritykselle sen liiketoiminnan jatkamiseksi tai turvaamiseksi. Ks. yrityksen rahoitus.

Riskipääoma

Eng. venture capital. Aikaisessa vaiheessa oleville, korkean potentiaalin ja korkean riskin kasvu- ja startupyrityksille tarjottua rahoitusta.

S

Salattu kierros

Erityistilanne, jossa Invesdorin kautta joukkorahoitusta hakevan yrityksen projekti ei ole ollenkaan nähtävissä Invesdorin verkkosivuilla. Salatussa kierroksessa ei siis saada yritykselle kaivattua näkyvyyttä. Salatun kierroksen järjestämisestä tulee olla erikseen yhteydessä Invesdoriin. Ks. kierrostyypit.

Sijoittaja

Invesdorin kontekstissa sijoittajalla tarkoitetaan palveluun rekisteröitynyttä käyttäjää, joka sijoittaa johonkin Invesdorin kautta joukkorahoitusta hakevaan kohdeyritykseen. Ks. sijoittaminen, sijoitus.

Sijoittaminen

Rahoitusinstrumenttien osto, hallussapito ja myyminen. Rahoitusvälineitä ovat mm. arvopaperit kuten osakkeet, rahasto-osuudet, kiinteistöt ja raaka-aineet. Ks. sijoitus, sijoittaja.

Sijoitus

Yksittäinen rahoitusinstrumenttien, esim. osakkeiden, osto. Invesdorin kontekstissa sijoituksella tarkoitetaan Invesdorin kautta joukkorahoitusta hakevan kohdeyrityksen osakkeiden ostamista. Ks. sijoittaminen, sijoittaja.

Startup-yritys

Nuori yritys, joka ei vielä tee voittoa, mutta joka tavoittelee nopeaa kasvua. Ks. kasvuyritys.

Success fee

Ks. Onnistumispalkkio.

V

Venture capital

Ks. riskipääoma.

Y

Yhteisörahoitus

Synonyymi joukkorahoitukselle. Ks. Joukkorahoitus.

Yksityinen kierros

Kohdeyrityksen Invesdorin kautta järjestämä rahoituskierros, jonka yksityiskohtaiset tiedot eivät ole julkisesti esillä Invesdorin verkkosivuilla, vaan ne voi nähdä pelkästään suoran linkin kautta. Verkkosivuilla on kuitenkin nähtävissä ns. teaser. Mikäli sijoittaja haluaa nähdä koko pitchin, tulee hänen pyytää lupaa nähdä se kohdeyritykseltä.

Yrityksen rahoitus

Yrityksen rahoitus eli yritysrahoitus. Yritys voi yrittäjän oman ja tämän lähiverkostojen panosten lisäksi saada rahoitusta erilaisista rahoituslähteistä. Rahoitusta voi saada esim. pankeilta, rahoitusyhtiöiltä, kehittämiskeskuksilta ja pääomasijoittajilta. Startup-yritysten on usein haasteellista saada rahoitusta niiden korkean riskialttiuden vuoksi. Ks. startup-yritys, kasvuyritys.