Osake
Kierros on suljettu

Invesdor laajentuu Eurooppaan

Invesdor on ensimmäinen joukkorahoitusalusta, jolla on MiFID-tason toimilupa rahoitusvälineiden, kuten joukkorahoitettujen osakkeiden ja joukkovelkakirjojen, liikkeeseenlaskuun. Aiomme uudelleenmääritellä Euroopan vaihtoehtoisrahoitusympäristön.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Rahoituksen kerääminen startup- ja kasvuyrityksille on muuttunut dramaattisesti viime vuosina. Perinteiset toimijat ovat vähentäneet korkean riskin yrityksille myönnettävää rahoitusta, kun taas pääomasijoitusyhtiöt ovat kasvattaneet suosiotaan.

Suuressa mittakaavassa kasvuyritysten rahoitussysteemiä on muokannut kaksi vastakkaista rahoitusaatetta: kabinettirahoitus ja avoin rahoitus. Akkreditoidut tai ammattimaiset sijoittajat, kuten pääomasijoitusrahastot, tavoittelevat usein kabinettilähestymistapaa, jossa sopimukset tehdään yleisöltä suljetusti. Perinteiset ja julkiset sijoittajat sen sijaan keskittyvät avoimiin ja läpinäkyviin markkinoihin, jotka siivittävät yrityksiä kasvupolulle kohti pörssejä.

Yksittäisen sijoittajan on valittava kahden väliltä: hänen on joko jahdattava suljettuja diilejä rajoitetuissa verkostoissa tai odotettava yritysten kasvavan tarpeeksi suuriksi ja hakeutuvan julkisille markkinoille. Invesdor tarjoaa erilaisen lähestymistavan mahdollistamalla kaikille läpinäkyvän, avoimen ja turvallisen tavan sijoittaa kasvuyrityksiin näiden matkalla kohti pörssimaailmaa.

Rakennamme Euroopan johtavaa rajat ylittävää joukkosijoitusalustaa, joka saattaa eurooppalaiset kasvuyritykset yhteen kaikkialta maailmasta tulevien sijoittajien kanssa. Alan johtavien finanssiteknologia-ammattilaisten luotsaama tiimimme on luomassa kokonaan uutta tapaa sijoittaa ja hakea rahoitusta.

Invesdor on ensimmäinen joukkosijoitusalusta, jolla on MiFID-tason sijoituspalvelutoimilupa sijoitusneuvontaan, toimeksiantojen vastaanottamiseen ja välittämiseen sekä rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun. Toimilupa on notifioitavissa kaikkiin ETA-maihin, mikä mahdollistaa meille skaalautuvan laajenemisen Euroopan talousalueella; meillä on mahdollisuus rakentaa mantereen ammattimaisin alusta valtioiden rajat ylittäville sijoituksille. Loppuvuodesta tulemme näkemään vielä Invesdorin laajentumisen Euroopan markkinoille sekä uuden velkatuotteemme, Crowdbondin, lanseeraamisen. Tulemme tarjoamaan palvelujamme yhtiöille valikoiduista EU-maista, mahdollistaen yhtiöille osake- tai velkarahoituksen hakemisen sijoittajilta ympäri maailman.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Invesdorin toiminta keskittyy verkkopalveluumme, joka on ketterä, ammattimainen ja helppo työkalu rahoitusta hakeville kasvuyrityksille. Alustaamme käyttämällä yhtiöt hyötyvät myös kasvurahoituksen tuntemuksestamme ja alustamme teknologiasta. Käsittelemme alustamme kautta tehtävät sijoitukset alusta loppuun, sillä sijoittajat siirtävät merkinnän tehdessään pääoman turvallisille asiakasvaraintileillemme. Mallimme antaa yrittäjien keskittyä rahoituskierroksen markkinointiin ja yrityksensä liiketoiminnan kehittämiseen; me keräämme pääoman rahoituskierroksen aikana ja siirrämme varat toteutuneen annin jälkeen kohdeyhtiölle. Sijoittajat puolestaan pääsevät seulomaan monitoimialaista deal flow’ta ja löytämään hajautusmahdollisuuksia joko passiivisina tai aktiivisina sijoittajina. Jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus tutustua kaikkeen yhtiöstä saatavilla olevaan tietoon ja käydä annin aikana keskustelua yrittäjän kanssa suorittaakseen oman due diligencensä.

Yil 30:lla toteutuneella suomalaisella annilla ja yli 4,4 MEUR kerätyllä pääomalla mitattuna olemme suurin pohjoismainen osakepohjaisen joukkorahoituksen toimija ja vahva haastaja Euroopan joukkosijoittamisen segmentille. MiFID-regulaation alainen kansainvälinen laajentuminen tulee tarkoittamaan meille uusille eurooppalaisille markkinoille menoa lähtökohtaisesti ammattimaisena ja luotettavana toimijana. Näin voimme vallata markkinaosuutta reguloimattomilta ja paikallisilta toimijoilta.

Markkinat

Joukkorahoitus kattaa osana vaihtoehtoisrahoituksen toimialaa laajat markkinat, jotka ovat kasvaneet 134% vuotuista kasvuvauhtia viimeisen 4 vuoden ajan. Toimiala kattaa lukuisia vaihtelevia liiketoimintamalleja lahjoitus- ja vastikepohjaisesta joukkorahoituksesta säännellympiin velka- ja osakepohjaisiin joukkorahoitusmuotoihin.

Osake- ja velkapohjaisen joukkorahoituksen markkinat kehittyvät ja muuttuvat kovaa vauhtia sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Yhdistävä trendi molemmin puolin Atlanttia on vahva rahoitusalustoihin kohdistuva sääntöjen ja sääntelyn paine. Euroopassa eri jäsenvaltioiden sääntely on verrattain pirstaleista, mutta finanssivalvonnat eräissä avainvaltioissa, kuten Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Italiassa, pyrkivät toiminnallaan yhtenäistämään markkinoita. Säänneltynä sijoituspalveluyhtiönä Invesdor nojaa toiminnassaan kuitenkin yhtenäisiin MiFID-direktiivin sääntöihin sen sijaan, että joutuisi nojaamaan paikallisiin jäsenvaltiokohtaisiin lainsäädäntöihin. 

Viimeisen kolmen vuoden aikana Euroopan vaihtoehtoisrahoituksen markkinat ovat laajentuneet huomattavasti: etenkin osakepohjainen joukkorahoitus kasvoi 116% ja yrityslainat 272% kyseisenä ajanjaksona. Koko Euroopassa osake- ja velkapohjaisen joukkorahoituksen markkinat olivat yhteensä noin 1,3 miljardin euron kokoluokkaa. Yhteensä eurooppalaisen vaihtoehtoisrahoituksen, lukuun ottamatta Isoa-Britanniaa, on arvioitu tuoneen 385 MEUR edestä siemen-, kasvu- ja käyttöpääomaa lähes kymmenelle tuhannelle eurooppalaiselle startupille ja pk-yritykselle viimeisen kolmen vuoden aikana. Tästä summasta 201,43 MEUR sijoitettiin vuoden 2014 aikana. (Cambridgen yliopisto ja EY, helmikuu 2015.)

Joukkorahoitus on kasvanut Pohjoismaissakin nopeaa tahtia viime vuosina. Tällä hetkellä Pohjoismaissa toimii noin 20 paikallista joukkorahoitusalustaa joista valtaosa on hyvin pieniä ja nuoria yrityksiä. Invesdor on asemoitunut tämän fragmentoituneen markkina-alueen johtajaksi yli 46% markkinaosuudella Pohjoismaissa vuonna 2014.

Liiketoimintamalli:

Vahvistamme paraikaa nykyistä tarjoomaamme uusilla asiakkaillemme tarjottavilla palveluilla. Invesdor on tähän mennessä keskittynyt ensisijaisesti osakepohjaiseen joukkorahoitukseen, jonka kautta monentyyppiset sijoittajat voivat sijoittaa kasvuyhtiöihin useilta eri toimialoilta. Olemme pyrkineet luomaan tälle kasvurahoitusalueelle lisäarvoa lisäpalveluillamme, kuten osakasrekisterityökalu Ownersportalilla ja Privanetin kanssa yhteistyössä luodulla, ensimmäisellä joukkorahoitettujen yritysten jälkimarkkinapaikalla.

Olemme nyt valmiita laajentumaan Eurooppaan ja lanseeraamaan uuden Crowdbond-velkakirjatuotteemme. Palvelumme on yhä vahvempi ja luotettavampi, ja tästä eteenpäin yritykset voivat käyttää alustaamme sekä velka- että osakerahoituksen hakemiseen, osakaspohjansa hallinnoimiseen että pääsyyn jälkimarkkinoille osakkeensa likviditeetin kasvattamiseksi. Strategiamme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi rakentuu kuuden kohdan varaan:

 • MiFID-toimilupa
 • Invesdor Services
 • osakeanti
 • Crowdbond-tarjooma
 • Ownersportal ja jälkimarkkinat
 • Invesdor Fund -rahasto

MiFID-toimilupa

Invesdor on ensimmäinen ja ainoa joukkosijoitusalusta, jolla on täysi MiFID-toimilupa sijoitusneuvontaan, toimeksiantojen vastaanottamiseen ja välittämiseen sekä rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun. Toimilupa tuli voimaan 17.4.2015. Näemme toimilupamme ainutlaatuisena, laillista ja liiketoiminnallista arvoa kantavana, strategisena resurssina laajentumisellemme.

Vaihtoehtoisrahoitusmarkkinoiden evoluutio on tuonut ilmi tarpeen strukturoidummalle ympäristölle, joka kasvattaisi luottamusta osallistujien välillä. Riskiviestintä ja odotusten hallinnointi tulevat olemaan ensiarvoisen tärkeitä toimialan pitkäaikaiselle menestykselle erityisesti Joukkosijoittamisen segmentissä, jossa kohteena ovat korkean riskin omaisuusluokat. Uskomme toimiluvalla olevan positiivinen vaikutus näihin kysymyksiin, sillä se kasvattaa toimialalla toimimiseen vaadittavaa ammattimaisuutta sekä selventää useita kohdeyhtiöiden, joukkorahoitusalustan ja potentiaalisten sijoittajien väliseen viestintään liittyviä asioita.

Tulevaisuudessa toimialallamme toimimisen minimivaatimukset tulevat rakentumaan sijoituspalvelutoimiluvan varaan. Olemalla ensimmäinen ja ainoa alusta tämän tasoisella toimiluvalla meillä on mahdollisuus hyödyntää edelläkävijän etuamme hyödyntämällä ja avaamalla uusia markkinoita. Tämä on kansainvälisen laajentumisemme ja diversifikaatiomme kulmakivi, ja se asettaa meidät ainutlaatuiseen asemaan Euroopan finanssiteknologiaympäristössä.

Invesdor Services

Lanseerasimme aikaisemmin tänä vuonna uuden palvelutarjooman asiakasyrityksillemme. Tämä tehtiin Invesdorin 100% omistaman tytäryhtiön, Invesdor Services Oy:n kautta. Invesdor Services keskittyy joukkorahoituskonsultointiin ja rahoituksen haussa auttamiseen sekä  sijoittajien ja kohdeyritysten välillä olevan luottamuskuilun kaventamiseen. Yksikkö on täysin toimintakykyinen ja tähtää positiiviseen kassavirtaan vuonna 2015. 

Invesdor Services -tiimi on jo onnistuneesti palvellut useita asiakkaita monelta eri toimialalta ja työstää parhaillaan täyttä myyntiputkea tuleville kuukausille. Invesdor Services on tärkeä palikka Invesdorin strategiassa, sillä se tarjoaa palveluja Euroopanlaajuisesti Helsingistä käsin ja kasvattaa toteutuneiden antien lukumäärää. Asiakkaat hyötyvät omistautuneesta asenteesta ja syvästä joukkosijoittamisen, eli osake- ja velkajoukkorahoituksen, tuntemuksesta sekä siitä, että Invesdor Services minimoi asiakkaiden vaivan rahoituskierroksen järjestämisessä. Palveluja tarjotaan erityisesti perinteisille pk- ja kasvuyrityksille, joilla on jo validoidut kotimarkkinat ja jotka ovat aikeissa laajentaa toimintaansa pidemmälle.

Osakepohjainen joukkorahoitus

Osakepohjainen joukkorahoitus on Invesdorin alkuperäinen tarjooma asiakkaillemme. Avasimme ensimmäisen osakepohjaisen joukkorahoituskampanjan Suomessa vuoden 2012 puolessavälissä, minkä jälkeen olemme saavuttaneet huomattavan määrän onnistumisia. Kauttamme rahoitusta hakevilla asiakasyrityksillä on mahdollisuus työstää pitchejään, päättää haettavista luvuista, asettaa valuaatioita ja osakkaiden oikeuksia sekä hallinnoida joukkorahoituskampanjoitaan.

Osakepuolen toimintomme ovat generoineet huomattavaa kiinnostusta ja merkittäviä menestystarinoita. Osakepuolen tämänhetkiset avainluvut alla:

 • yli 500 rahoitushakemusta alustalla
 • 90 yritystä hyväksytty
 • 31 toteutunutta antia
 • yli 4,4 MEUR kerätty asiakasyrityksille
 • keskimääräinen pre-money-valuaatio: 1,5 MEUR
 • keskimääräinen kerätty rahoitus: 118 000 EUR

Onnistuneet annit vaihtelevat paljon toimialan, yritysten koon ja kehitysasteen mukaan. Kauttamme rahoitusta hakevat yritykset voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään:

 • aikaisen vaiheen startupit, joiden aikomus on osallistaa verkostojaan ja enkelisijoittajia liiketoimintansa käynnistämiseksi
 • etabloituneemmat pk-yritykset, joiden aikomus on skaalata kasvuaan ja jotka kohdentavat antinsa hajautusmahdollisuuksia etsiville sijoittajille.

Velkapohjainen joukkorahoitus

Olemme tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa, että velka- tai luottopohjainen joukkorahoitustuotteemme julkistetaan lähikuukausina.

Invesdor on jo pidempään työstänyt ainutlaatuista joukkovelkakirjatyyppiä, jota kutsumme Crowdbondiksi. Crowdbondiemme nimellisarvo on tulee olemaan 100 EUR ja ne tulevat olemaan täysin siirtokelpoisia, mikä mahdollistaa niillä kaupankäynnin jälkimarkkinalla. Yrittäjillä tulee olemaan mahdollisuus päättää Crowdbondiensa maturiteetti annin alussa, minkä lisäksi korko tulee määräytymään dynaamisesti huutokauppamenetelmällä.

Olemme jo kehittäneet tarvittavan teknologian koron dynaamiselle määrittämiselle ja aiomme pian julkistaa ensimmäiset velkapohjaisen joukkorahoituksen kampanjamme. On myös mahdollista tehdä sitova sopimus lainanantajan ja -saajan välillä, mikä mahdollistaa vaihtovelkakirjojen kaltaisen hybridirahoitusmallin.

Yrityslainat on yksi nopeimmin kasvavista vaihtoehtoisrahoituksen segmenteistä, ja uskomme sen olevan meille tärkeä liiketoimintamahdollisuus. Ainutlaatuinen siirtokelpoisten Crowdbondien ja huutokaupassa muodostuvan koron tarjoomamme on erittäin varteenotettava rahoitusvaihtoehto yrityksille.

Ownersportal ja jälkimarkkinat

Osakepohjaiseen joukkorahoitukseen kuuluu sijoittajajoukon liittyminen yrityksen cap tableen. Ymmärsimme varhain, että sekä yrittäjät että sijoittajat ovat huolissaan laajan osakaspohjan hallinnoimisesta aiheutuvasta työn ja viestinnän määrästä. Toimme markkinoille Ownersportalin, sähköisen osakashallinnoinnin työkalun, joka auttaa yrityksiä pitämään kirjaa osakkaistaan sekä viestimään näiden kanssa. Sijoittajat puolestaan voivat käyttää työkalua seuratakseen sijoituksiaan, osakkeitaan ja äänioikeuksiaan.

Ownersportal mahdollistaa yrityksille ja sijoittajille myös pääsyn Privanetin kanssa yhteistyössä luoduille jälkimarkkinoillemme. Alkuvuodesta 2014 lanseerattu jälkimarkkinapaikka on sijoittajille exit-mahdollisuus muuten hyvin epälikvidissä omaisuusluokassa.

Pörssiin pian Invesdor-kierroksen jälkeen pyrkiville yrityksille olemme puolestaan suunnittelemassa polkua viralliseen arvo-osuusjärjestelmään.

Invesdor Fund -rahasto

Olemme avanneet keskusteluja avoimesta rahastosta, joka sijoittaisi ainoastaan Invesdorin joukkosijoituspalvelun kautta. Haluamme luoda sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa kasvuyritysindeksiin. Uskomme tällaisen rahaston houkuttelevan huomattavasti korkealaatuisempaa hankevirtaa Invesdorille, mutta myös laskevan kynnystä kasvuyrityksiin sijoittamiselle.

Tiimimme

Tiimimme

Kansainvälinen tiimimme on kasvumme ja kansainvälisen laajentumisemme kulmakivi. Ainutlaatuinen eri taustojen ja ammattitaitojemme sekoitus on synnyttänyt meille vahvan yrityskulttuurin ja ympäristön, jossa jokainen henkilö keskittyy laatuun ja asiakaspalveluun.

Hallituksemme jäsenillä on kattavat taustat rahoituksesta, investointipankeista, laista ja myynnistä ja luovat paljon arvoa yrityksellemme. Saat lisätietoja koko tiimistämme Tiimi-sivultamme.

Lasse Mäkelä

Toimitusjohtaja

Invesdorin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Lasse tuo yhtiöön yli 16 vuoden edestä työkokemusta rahoituksesta, pankkiiritoiminnasta ja liiketoiminnan rakentamisesta. Lasse aloitti uransa investointipankkiirina Merrill Lynchillä Lontoossa, jossa hän osallistui lukuisiin pääoman korotuksen hankkeisiin, pörssilistauksiin ja yrityskauppoihin. Merrill Lynchiltä Lasse siirtyi osakkaaksi pääoman hankintaan ja yritysostoprojekteihin erikoistuneeseen helsinkiläiseen Icecapital Securities Oy:hyn. Kahdeksan vuoden investointipankkiirina toimisen jälkeen Lasse siirtyi Kone Oyj:lle, jossa hän vastasi yritysostoista ja -liittoumista. Viime aikoina Lasse on kuulunut Consti Groupin ja jälkeenpäin Corbel Holdingin johtoryhmään vastuualueinaan talous, rahoitus, yritysostot ja liiketoimintakehitys. Lassella on kandidaatin tutkinto Cass Business Schoolista (City University, Lontoo) ja Executive MBA -tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta. http://fi.linkedin.com/in/lassemakela

Tero Weckroth

Hallituksen puheenjohtaja

Yli 17 vuotta työkokemusta talouden ja lääketieteen aloilta sekä startup-yrittäjänä tekevät Terosta vahvan kansainvälisiä verkostoja ja kokemusta tuovan lisän Invesdorille. Terolla on mittavaa kokemusta pörssimeklaroinnista, pääomamarkkinoista, M&A:sta ja startup-rahoituksesta. Tero aloitti uransa bioteknologiateollisuudessa sveitsiläisessä lääkealan toimijalla Seronolla, jossa hän työskenteli tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Hän liittyi ABN AMROn Pohjoismaiden sijoituspankkijaostoon vuonna 2000 ja vietti 11 vuotta osakemeklarina Lontoossa ja Zürichissä. Vuodet 2003–2011 Tero vietti pääosin ulkomailla. Vuonna 2011 tapahtuneen Helsinkiin palaamisen jälkeen Tero on keskittynyt ruohonjuuritason työhön suomalaisten terveydenhuolto- ja taloussektoreilla toimivien startup-yritysten parissa. Terolla on farmasian maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta sekä MBA-tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta. http://fi.linkedin.com/pub/tero-weckroth/0/27/5b9

Mikko Bergman

Hallituksen jäsen

Mikko on Summa Capitalin toimitusjohtaja. Yli 16 vuoden kokemuksella yritysmaailmasta, pankkialasta sekä yritysrahoituksesta Mikko tuo arvokasta osaamista hallitukseen. Mikko on myös työskennellyt Deutsche Bankissa ja Alfred Berg/ABN AMRO:lla neuvonantajana monissa merkittävissä yritysjärjestelyissä. https://www.linkedin.com/profile/view?id=265135&authType=NAME_SEARCH&authToken=VxoZ&locale=en_US&srchid=709374791398339736668&srchindex=2&srchtotal=3&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A709374791398339736668%2CVSRPtargetId%3A265135%2CVSRPcmpt%

Petteri Poutiainen

Hallituksen jäsen

Petteri tuo Invesdoriin arvokasta kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin osaamista. Hän on tunnettu energisestä, positiivisesta ja sitkeästä asenteestaan sekä rajattomasta luovuudestaan. Petteri on tällä hetkellä johtavassa asemassa Oraclella. Hänen yli 15 vuotta kattava ansioluettelonsa sisältää menestyneimpien monikansallisten myyntitiimien johtamista, valmennusta ja rekrytointia. Tutkintojen saralla Petterillä on Executive MBA Helsingin kauppakorkeakoulusta ja BBA Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Hän on myös opiskellut markkinointia ja tietojärjestelmiä Helsingissä ja Dublinissa. http://fi.linkedin.com/pub/petteri-poutiainen/0/2b/500

Timo Lappi

Hallituksen jäsen

Timo on nopean kasvun yritysten, bisnesenkeleiden ja yksityisten pääomasijoittajien lakiasioiden neuvonantaja. Hänen erikoisalueeseensa kuuluvat rahoituskierrokset, transaktiot, yhtiölaki ja immateriaalioikeudet. Hän on työskennellyt useita vuosia teknologiayrityksiin, pääomainvestointeihin ja yrityskauppoihin erikoistuneena asianajajana. Vuonna 2006 Timo siirtyi Fondialle, yrityslakipalveluja uudella lähestymistavalla tarjoavaan startup-yritykseen. Timo on myös hallituksen jäsen useissa startup- ja kasvuyrityksissä. Lisäksi hän toimii puheenjohtajana Boardman 2020 -verkostossa, joka tukee suomalaisia startup-yrityksiä ja liiketoiminnalle myönteisen ilmapiirin kehittämistä Suomessa. Timo yhdisti opinnoissaan lakia Helsingin yliopistossa (OTM) ja kauppatieteitä Helsingin kauppakorkeakoulussa (KTK). http://fi.linkedin.com/in/tlappi

Teuvo Rintamäki

Hallituksen jäsen

Kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Rintamäki aloitti uransa KONEella laskentaekonomina ja eteni organisaatiossa KONEen nosturidivisioonan talousjohtajaksi asti. Myöhemmin hän toimi mm. Konecranesilla Länsi-Euroopan aluejohtajana sekä konsernin talous- ja rahoitusjohtajana. Uransa aikana Rintamäki on valittu mm. Pohjoismaiden kuudenneksi parhaaksi talous- ja rahoitusjohtajaksi IR Nordic Markets -tutkimuksessa vuonna 2006. Vuodesta 2008 alkaen hän on toiminut itsenäisenä sijoittajana ja neuvonantajana. Invesdorin lisäksi Rintamäki istuu myös Etteplan Oyj:n, TM Voima Oy:n ja Leasegreen Oy:n hallituksissa.

Hanna-Leena Back

COO

Hanna-Leena tuo Invesdorin tiimiin vahvan, yli 15 vuoden kokemuksen liiketoiminnan kehittämisestä, go-to-market-strategioista ja markkinoinnista. Hanna-Leena aloitti uransa konsulttina Vectiassa, jossa hän työskenteli 5 vuoden ajan monien eri toimialojen kanssa auttaen yrityksiä asiakkuusstrategioiden, palvelumuotoilun ja myynnin kehittämisessä. Tämän jälkeen hän toimi palvelumuotoilun ja asiakasuskollisuusohjelmien parissa Tallink Siljalla. Matkailualalta Hanna-Leena siirtyi maailman johtavan lääkeyhtiön Pfizerin palvelukseen, jossa hän vastasi useiden innovatiivisten liiketoimintakonseptien kehittämisestä, ja vastasi mm. digitaalisia työkaluja hyödyntävien etämyyntiprosessien lanseerauksesta Euroopassa. Viime aikoina Hanna-Leena on toiminut avainroolissa terveysteknologia-alan kasvuyrityksessä Wellmossa, jossa hän on ollut rakentamassa yrityksen kansainvälistymis- ja kasvustrategiaa. Hän toimii edelleen Wellmossa neuvonantajana. Hanna-Leenalla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Helsinkin kauppakorkeakoulusta. https://fi.linkedin.com/in/hannaleenaback

Henrik Ottosson

Kansainvälinen neuvonantaja

Henrik Ottosson on asunut ja työskennellyt Lontoossa yli 20 vuoden ajan. Henrikin tausta on investointipankkitoiminnasta ja globaaleilta rahoitusmarkkinoilta, jossa hän on toiminut muun muassa toimitusjohtajana ja Pohjoismaiden toiminnan johtajana. Lontoon uransa aikana Henrik on työskennellyt Goldman Sachsilla, Credit Suissella, Royal Bank of Scotlandilla ja Société Généralella. Hänen osaamisensa ulottuu pääoma-, osake- ja korkomarkkinoista ALM:ään. Lisäksi hänellä on kokemusta jakelustrategioiden ja tuoteyhteistyön kehittämisestä talousneuvonantajien, vakuutusyhtiöiden ja varainhoitajien kanssa. Nykyään hän työskentelee yrittäjänä, sijoittajana ja yksityisenä konsulttina keskittyen Pohjois-Eurooppaan ja finanssipalveluihin. https://www.linkedin.com/pub/henrik-ottosson/62/468/41b

Rotem Shneor

Kansainvälinen neuvonantaja

Tohtori Rotem Shneor on kansainvälisen norjalaisen Agderin yliopiston kauppa- ja lakitieteiden tiedekunnan dosentti. Hän on Agderin yliopiston yrittäjyyskeskuksen akateeminen johtaja sekä hallinnoi useita yhteistyökuvioita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä Etelä-Norjan yritysekosysteemissä. Lisäksi hän koordinoi Nordic Crowdfunding Alliancea ja on joukkorahoituksen puolestapuhuja Norjassa. Rotemilla on laajaa, useita toimialoja kattavaa kokemusta pienten ja keskisuurten yritysten paikallisen ja kansainvälisen liiketoiminnan arvioimisesta, kehittämisestä ja implementoinnista. https://www.linkedin.com/profile/view?id=4187524