Osake
Kierros on suljettu

Ahola Transport - Listautumisanti Aktietorgetiin

Ahola Transport on logistiikkakonserni, joka on toimittanut kuljetuspalveluita 60 vuoden ajan. Ahola Transportilla on käytössään noin 400 kuljetusyksikköä ja sillä on tänä päivänä liiketoimintaa Ruotsissa, Suomessa, Baltian maissa ja KIE-maissa.

Aholan listautumisantiin vastaanotetaan merkintöjä Suomesta ja Ruotsista. Merkinnän tekeminen tähän antiin on Invesdorin kautta mahdollista vain suomalaisille sijoittajille. Edistymispalkissa näkyy Invesdorin kautta tehtyjen merkintöjen lisäksi muissa merkintäpaikoissa tehtyjä merkintöjä (lisätietoa pitchin Rahojen käyttötarkoitus -osiossa).

Finanssivalvonnan hyväksymä antiesite (virallinen ruotsinkielinen versio sekä suomenkielinen epävirallinen käännös) ja siihen tehty esitelisäys ovat osana pitchin liitedokumentaatiota.

Tämä sisältö on saatavilla myös
ruotsiksi
englanniksi
Tarinamme

Isäni ja minä seisoimme Kokkolan kuorma-autokeskuksessa eräänä syksyisenä aamuna vuonna 1964. Seudun kuljettajat olivat kokoontuneet jakamaan päivän ajot keskenään. Kohta tarjolle tuli hieman hankalampi tehtävä: naapurikunnassa sijaitsevalle sementtitehtaalle piti viedä hiekkakuormia, joiden piti työnjohtajan vaatimuksesta olla perillä tietyllä kellonlyömällä. Muut kuljettajat empivät hieman niin vaativan tehtävän edessä, mutta isä otti toimeksiannon vastaan ja sanoi minulle: ”Kysytään työnjohtajalta tarkemmin, mitä hän haluaa, niin eiköhän se siitä!”

Hans Ahola
Toimitusjohtaja

LIIKETOIMINTA JA HISTORIA

Ahola Transport on logistiikkakonserni, jonka pääkonttori sijaitsee Kokkolassa. Yhtiö on toiminut jo 60 vuotta ja se on näihin päiviin asti ollut saman perustajaperheen omistuksessa. Yhtiö on tuona aikana kehittynyt liiketoiminnaltaan vakiintuneeksi kuljetus- ja logistiikkapalvelujen toimittajaksi lukuisille asiakkaille Ruotsissa, Suomessa, Baltiassa sekä KIE-maissa.

Yhtiöllä on tänäpäivänä noin 200 työntekijää Euroopassa, enemmistön olessa Suomessa. Yhtiön liikevaihto on jo monen vuoden ajan kasvanut tasaisesti ja johdonmukaisesti ja se oli viimeiseltä 12 kuukauden jaksolta noin 100 milj. euroa. Noin 38 prosenttia liikevaihdosta tulee Suomesta.

Aholan liiketoiminta eroaa perinteisten kuljetusliikkeiden toimintatavasta yhdessä merkittävässä suhteessa: logistiikkapalvelut sovitetaan asiakkaiden tarpeisiin, ei nykyisen linjaverkoston, ajolistojen ja välilastausterminaalien mukaan. Asiakasyritysten kuljetustarpeita analysoidaan tarkasti, ja Aholan palveluista tuleekin usein nopeasti olennainen osa asiakka- an tuotanto- ja logistiikkatoimintoja ja Yhtiöllä on konseptin ansiosta nykyisin sopimuksia useiden suurten konsernien kanssa, joilla on toimipisteitä ja asiakkaita Itämeren alueen maissa ja Euroopassa ja joiden tavaramerkit tunnetaan ympäri maailmaa.

Räätälöityjen logistiikkapalvelujen kysynnän odotetaan kasvavan myös jatkossa. Yksi tärkeistä tähän vaikuttavista tekijöistä on valmistusalalla toimivien yritysten entistä virtaviivaisemmat tuotannon ja toimitusten suunnitteluperiaatteet. Tällaisista periaatteista on käytetty viime vuosikymmeninä englanninkielisiä termejä ”just-in-time” tai ”lean production”. Lyhykäisyydessään ne tarkoittavat sitä, että raaka-aineiden, materiaalien, osien tai muiden tuotteiden on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Konsepti pienentää kustannuksia, vähentää pääoman sitoutumista ja parantaa toimitusvarmuutta. Hyvässä suhdannevaiheessa periaatteet parantavat voittomarginaaleja, ja tuotanto voidaan nopeammin sovittaa kysynnän heikkenemiseen.

OMA IT-JÄRJESTELMÄ

Ahola Transportin tytäryhtiössä, Oy Attracs Ab, kehitetään konsernin omaa liiketoimintajärjestelmää, Attracs Online. Järjestelmä sisältää ainutlaatuisia toimintoja, joilla voidaan samassa ympäristössä luoda dynaamisia reittejä yksittäisiä ajoja varten, tehdä reaaliaikaisia laskelmia sekä tarkastella yksittäisten kuljetustoimeksiantojen etenemistä.

Attracs Online muodostaa merkittävän työkalun päivittäisessä suunnittelutyössä ja antaa Aholalle merkittävän kilpailuedun markkinalla jolle yhä ominaisempaa on dynaamisen logistiikan tarve.

ERIKOISKULJETUKSET

Tärkeä osa Aholan joustavaa logistiikkatarjontaa on se, että Yhtiö pystyy tarjoamaan vaativia kuljetuspalveluita tilaa vieville, raskaille tai herkille tavaroille. Myös yksittäisiä kuljetusprojekteja kysellään. Näitä palveluja tarjoaa tytäryhtiö Oy AT Special Transport AB, joka omistaa ja käyttää erikoisajoneuvoja ja jolla on tämäntyyppisten projektien suunnitteluun, johtamiseen ja toteuttamiseen tarvittavaa erityisosaamista.

KULJETUSKESKUKSET

Aholalla on kolme kuljetuskeskusta (eli ”hubia”). Niissä välilastaukset voidaan tehdä nopeasti trukeilla, joiden edistykselliset terminaalilaitteistot ovat yhteydessä keskitettyyn kuljetusten suunnitteluyksikköön. Kuljetuskeskukset eivät ole perinteisiä purku- ja lastausterminaaleja, vaan ne koostuvat pikemminkin isoista ja tasaisista pinnoista sekä säältä suojaavista rakennelmista, joihin ajoneuvot voivat ajaa sisään lyhytaikaista kuorman optimointia varten.

Kuljetuskeskuksissa ei varastoida tavaraa, vaan yksittäiset tavaralähetykset siirretään nopeasti ajoneuvosta toiseen toimitettavaksi tehokkaasti eteenpäin. Keskitetty tuotantojohto määrittää kaikki kuljetuskeskuksissa tehtävät toimenpiteet etukäteen ja saa reaaliaikaisen kuittauksen niiden valmistumisesta. Myös kuljettajilla on jatkuvasti ajantasaiset lastaustiedot käytettävissään, ja he voivat ajoneuvoissaan seurata välilastauksen etenemistä sekä tarkistaa tulevan kuljetustoimeksiannon vaiheita. Kuorman optimoinnit määritetään Aholan oman Attracs Online -liiketoimintajärjestelmän optimointitoimintojen avulla.

ASIAKKAAT

Yhtiöllä on noin 1 000 aktiivista asiakasta. Yhtiön 10 suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on noin 39 prosenttia. Yhdenkään osuus ei yksinään ylitä 10:tä prosenttia. Yksittäisen suuren asiakkaan menettäminen ei toisin sanoen ole merkittävä riski Yhtiön toiminnan jatkumiselle. Ahola Transport on vuosikymmenten ajan kehittänyt logistiikkaratkaisuja yhdessä lukuisten asemansa vakiinnuttaneiden ja vaativien asiakkaiden kanssa, ja Yhtiöllä onkin toimialaansa nähden erityisen pitkäaikaisia liikesuhteita.

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Ahola Transportin kasvu on ollut vakaata 80-luvulta lähtien. Yhtiö on pääosin kasvanut orgaanisesti. Yhtiön kasvu perustuu merkittävässä määrin ainutlaatuiseen konseptiin (dynaaminen logistiikka), mikä mahdollistaa teollisuuden tarpeen saada entistä nopeampia kuljetuksia. Samanaikaisesti useimmat kilpailijat keskittyvät yhä perinteisiin terminaaliverkostoihin, kiinteisiin ajoreitteihin ja uudelleenlastaukseen.

Saatavilla olevat tilastot osoittavat, että kuljetus- ja logistiikkapalveluiden kokonaiskysyntä Euroopan markkinoilla jatkaa kasvuaan vallitsevista taloudellisista suhdanteista huolimatta. Logistiikka-alan kannattavuuteen vaikuttavat kuitenkin sekä yritysten sisäiset että ulkoiset tekijät. Kuten edellä on mainittu, Ahola on jo vuosien ajan panostanut merkittävästi konseptinsa kehittämiseen. Suomen vientiteollisuus on jo jonkin aikaa hiipunut, ja Yhtiön vahva kasvu on tuonut mukanaan lisäkustannuksia. Konsernin johto käynnisti reilu vuosi sitten tuloksen parantamiseen tähtäävän ohjelman, joka on jo tähän mennessä parantanut katteita ja jonka odotetaan vaikuttavan Yhtiön tuloskehitykseen positiivisesti myös lähivuosina.

Hallitus ei tavallisesti anna tarkkoja ennusteita, mutta nyt se on kuitenkin päättänyt julkaista yksinkertaistetun tiivistelmän Yhtiön taloudellisista tavoitteista seuraaville viidelle vuodelle. Strategian mukaisesti toimintaa pyritään aluksi tehostamaan tuloksen parantamiseksi. Sen jälkeen tavoitellaan hallittua kannattavuuden kasvua 5–7 %:lla vuodessa. Kannattavuus on tarkoitus kaksinkertaistaa EBIT- tasolla viiden vuoden kuluessa.

Aalto Capital on arvioinut yhtiön tilannetta seuraavasti:

Jatkuvaa kasvua voidaan pitää todennäköisenä, ajurina nähdään markkinoiden todennäköisesti kasvava kysyntä yhä nopeammille kuljetuksille. Tehostetut tuotantoprosessit ja pääoman sitomisen välttäminen suuren varaston muodossa, ovat esimerkkejä kysynnän ja tarpeen kasvusta

Yhtiön liikevoittotaso on viime aikoina ollut 1-2% välillä. Ahola Transportilla on historiallisesti ollut parempi kannattavuus kuin viime aikoina, liikevoittotaso on perinteisesti ollut tasolla 5%. Yhtiö on aloittanut tehostamisohjelman jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevoitto tulevien vuosien aikana. Ohjelma koostuu mm. liikkuvan kaluston välityksen katteiden parantamiseen, kaluston huollon ja kunnossapidon järkeistämiseen sekä organisaation ja henkilöresurssien tehostamiseen

Tehostamisohjelma näkyy jo yhtiön kannattavuudessa, vaikka volyymi on hieman pienentynyt on yhtiön liikevoitto parantunut. Tämän lisäksi tulosta rasittaa kertaluontoiset erät jotka ovat noin EUR 0.5m. Yhtiön mukaan sen kulusäästöt tilikauden lopussa ovat olleet noin EUR 2m

Tehostamisohjelman menestys sekä tavoite kaksinkertaistaa liikevoitto tulevien vuosien aikana tulevat olemaan yhtiön arvon kehityksen kannalta hyvin tärkeitä

Ahola Transport ei omista omaisuutta/tarvikkeita merkittävässä määrin, taseen loppusumma on noin EUR 22m. Liiketoimintamalli mahdollistaa suuren liikevaihdon suhteessa taseeseen ja samalla tehokkaan tuoton

Investointitarpeet ovat maltilliset, yhtiön arvion mukaan nämä tulevat olemaan noin EUR 0.6m vuositasolla

Melko matalasta kannattavuudesta huolimatta pystyy yhtiö generoimaan vahvaa kassavirtaa

Tiimimme

Tiimimme

Ahola Transportin avainhenkilöt on esitelty alla.

Hans Ahola

Toimitusjohtaja vuodesta 1981

Osakeomistus: välillisesti Ahola Groupin kautta, josta Hans omistaa 50,1 prosenttia Hansilla on MBA-tutkinto Jyväskylän Yliopistosta, ja on koko uransa aikana rakentanut Ahola-konsernista sen yhtiön joka se tänäpäivänä on.

Rickard Snellman

Business Controller

Osakeomistus: 17 200 B-osaketta Rickard on kauppatieteiden maisteri ja on aiemmin työskennellyt IT-vastaavana Ahola-konsernissa.

Stefan Kaptens

CFO

Osakeomistus: 2 000 B-osaketta Stefan on kauppatieteiden maisteri ja oli aiemmin KHT tilintarkastaja Ernst & Youngilla.

Martti Vähäkangas

Hallituksen puheenjohtaja

Martti on ekonomi ja Oy Snellman Ab:n hallituksen puheenjohtaja. Martti toimi Snellmanin konsernijohtajana kahdeksan vuoden ajan. Vähäkangas oli vuoteen 2014 saakka myös hallituksen puheenjohtaja Snellman- konsernin kahdeksassa konsernitytäryhtiössä. Vähäkangas on lisäksi mukana useassa muussa yhtiössä.

Anette Björkman

Hallituksen jäsen

Anette on johtamisen tohtori Svenska Handelshögskolan i Finland:issa, ja työskentelee liiketoimintakonsulttina Trivector Logiq AB:ssa.

Lars Ahola

Hallituksen jäsen

Lars on koko uransa ajan työskennellyt Ahola-perheen konserniyhtiöissä. Hänellä on välillisesti osakeomistusta Yhtiössä Ahola Groupin kautta, jossa Lars omistaa 16,63 prosenttia.

Nils Ahola

Hallituksen jäsen

Nils on suorittanut hallitustyöskentelyn koulutuksen ja on koko uransa ajan työskennellyt eri toimissa Ahola-perheen konserniyhtiöissä, jossa hän aloitti kuljettajana. Viime vuosien aikana vastannut fleet tradingistä, eli kuljetuskaluston myynnistä. Hänellä on välillisesti osakeomistusta Yhtiössä Ahola Groupin kautta, jossa Nils omistaa 16,63 prosenttia.

Iida Saavalainen

Hallituksen jäsen ja hallituksen sihteeri

Ida on kauppatieteiden maisteri ja on Ahola Groupin toimitusjohtaja. Omistaa 12 000 B-osaketta Ahola Transportissa.