Osake
Kierros on suljettu

Sanoste - vireää vanhenemista ja parempaa elämää

Vanhustenhuolto on kriisissä ja ikääntyneet kärsivät yksinäisyydestä. Sanoste Oy ratkaisee tätä yhteiskuntamme suurta epäkohtaa. Digitaalisen alustamme avulla välitämme kuntouttavia ja virkistäviä etäpalveluita rikastuttamaan ikääntyneiden arkea.

Tämä sisältö on saatavilla myös
englanniksi
Tarinamme

Ideasta markkinoille

Me Sanoste Oy:n perustajat näimme kasvavan tarpeen tuoda ikääntyneille monipuolisia palveluja, jotka tukevat heidän kotona asumistaan ja omatoimisuuttaan. Halusimme tuottaa palvelut täysin uudella tavalla hyödyntäen teknologiaa. Markkinoilta puuttui kustannustehokas ja helppokäyttöinen kaupallinen ratkaisu digitaalisten- eli etäpalvelujen välittämiseen. Omistajat ovat jalostaneet ideansa tuotekehityksen pöydältä onnistuneisiin pilotteihin ja lanseeranneet markkinoille digitaalisen alustan. Siinä yhdistyvät kehittyneet taustajärjestelmämme ja ainutlaatuinen markkinapaikkamme, joten yrityksen välittämät palvelut ovat nyt helposti tarjolla kaikille ikääntyneille.

Pian yhtiömme lanseeraa omat Android ja iOS sovelluksensa, joiden myötä ikääntyneet voivat nauttia palveluista myös oman tutun tablettilaitteensa avulla. Toistaiseksi palveluiden välitys onnistuu vain erityisesti ikääntyneiden käyttöön kehitettyyn tablettilaitteeseen.

Välitämme digitaalisen alustamme avulla itsenäisten ammattilaisten toteuttamia omatoimisuutta ylläpitäviä etäpalveluja helppokäyttöisenä kuvapuheluna, juuri sinne minne ikääntynyt niitä haluaa. Ammattitaitoiset ohjaajat ovat palvelun aikana reaaliaikaisesti läsnä ohjaamassa ja motivoimassa palveluun osallistujia. Valikoimaan kuuluu jo nyt kymmeniä eri palveluita, kuten esimerkiksi tuolijumppaa, istumatanssia, pilatesta, kiinalaista voimistelua ja lauluryhmiä. Laajennamme palveluvalikoimaa käyttäjien tarpeiden mukaan.

Maailmanluokan innovaatio

Sanoste Oy:n välittämät etäpalvelut ja niiden jakeluun kehitetty digitaalinen alusta ovat kansainvälisestikin ainutlaatuinen innovaatio; vastaavaa palvelukokonaisuutta ei toistaiseksi ole markkinoilla vielä missään.

Luomme täysin uutta palveluliiketoimintaa yhdistämällä markkinoiden eri toimijat digitaalisesti: palveluntuottajat, asiakkaat ja loppukäyttäjät.

Jopa valtioneuvosto peräänkuuluttaa raportissaan Suomeen kaltaisiamme alustatalouden edelläkävijöitä, jotka hyödyntävät uusia vuorovaikutustapoja ja rikkovat liiketoiminnan perinteisiä sääntöjä. Uskomme olevamme yksi merkittävistä alustatalouden toimijoista tulevaisuudessa.

Etäpalvelut ovat helppokäyttöisiä, intensiivisiä ja helposti ostettavia

Loppukäyttäjä osallistuu palveluun vastaamalla ohjaajan soittamaan kuvapuheluun.Yhteys on aina kaksisuuntainen, joten ohjaaja ja osallistuja sekä näkevät että kuulevat toisensa. Ohjaajat motivoivat ja kannustavat kaikkia palveluun osallistuvia samanaikaisesti, mutta osallistuja näkee vain ohjaajan.

Asiakkaamme ovat sitä mieltä, että kohtaaminen kuvapuhelussa on intensiivinen ja aidosti vuorovaikutteinen. Osallistujat kokevat ohjaajan henkilökohtaiseksi valmentajakseen, jolloin teknologia on vain väline mielekkään sisällön välittämiseen.

Palvelut ostetaan yrityksen kehittämästä markkinapaikasta, SanoStore-vekkokaupasta (store.sanoste.fi), jossa asiakas voi etsiä ja vertailla sopivia palveluja sekä samalla tilata ja maksaa ne.

Asiakkaina kotihoito tai omaiset

Palvelun loppukäyttäjänä on ikääntynyt. Maksavana asiakkaana on tyypillisesti kotihoito, palvelukeskukset tai palvelu-/hoivatalot. Kotihoidolle palvelut tuovat kustannustehokkuutta, kun taas palvelukeskukset ja hoivayksiköt haluavat lisää kuntouttavia ja virkistäviä palveluja asiakkailleen. Palveluita voi ostaa myös ikääntynyt itse tai hänen omaisensa. Ostomotiivina on silloin halu jatkaa mieluista harrastusta tai saada lisää sisältöä arkeen.

Uudet palvelut syntyivät tarpeeseen ­– hoivan tuottajat loppuivat jo

Suomessa on noin 75 000 ikääntynyttä kotihoidon asiakasta ja lisäksi noin 300 000 saa apua omaisiltaan. Ikääntyneiden määrä lisääntyy koko maailmassa nopeasti ja erityisen nopeata kasvu on Suomessa. Jo kahdeksan vuoden kuluttua meillä on 50 % enemmän yli 75-vuotiaita kuin nyt. Kotihoidon asiakasmäärä on jo nyt kasvanut merkittävästi ja sen asiakkaat ovat aiempaa huonokuntoisempia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusimman tilaston mukaan melkein joka kolmas kotihoidon asiakas tarvitsee yli 60 kotikäyntiä kuukaudessa selviytyäkseen arjestaan. Samalla esiin tuli myös se, että työntekijöiden määrä on vähentynyt merkittävästi ja osaavista työntekijöistä on jatkuva puute.

Yksinäisyys on suuri tragedia ja kustannus

Yksinäisyys on todellisuutta noin 100 000 ikääntyneelle Suomessa. Sen on osoitettu olevan yhteydessä mm. muistin heikkenemiseen, terveyspalveluiden lisääntyneeseen käyttöön ja laitoshoitoon joutumiseen, joten henkilökohtaisen tragedian lisäksi se lisää myös yhteiskunnan kustannuksia. 

Erityisesti kotihoidossa on paljon ikääntyneitä, jotka eivät enää kykene, jaksa tai uskalla poistua omasta kodistaan. Kun oma mahdollisuus osallistua yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin kapenee, jää iäkäs helposti ulkopuoliseksi ja pois yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Näille ikääntyneille etäpalvelut tuovat uusia ja merkityksellisiä kohtaamisia ammattilaisen kanssa. Palvelut nousevat arjen kohokohdiksi ja niitä odotetaan.

Vuonna 2020 kuntouttavat etäpalvelut ovat tunnustettu osa vanhustenhuoltoa

Kasvavan asiakaskunnan takia joudutaan jo lähitulevaisuudessa vähentämään perinteisen kotihoidon asiakasta kohden käytettävissä olevaa aikaa, eli keskittymään entistäkin enemmän vain kaikkein tärkeimpään, hengissä pysymistä ylläpitävään hoitoon. Etäpalvelumme tuovat merkittävän ratkaisun tähän haasteeseen. Ne mahdollistavat vuorovaikutteiset, virkistävät ja yksinäisyyttä vähentävät palvelut asiakkaiden kotiin kustannustehokkaalla ja laadukkaalla tavalla. Samalla työntekijöitä voidaan vapauttaa sellaisiin toimintoihin, joihin tarvitaan heidän fyysinen läsnäolonsa.

Tuotamme iloa ja hyvinvointia ikääntyneille. Visiomme on, että vuonna 2020 etäpalvelumme ovat vakiintunut tapa tarjota monipuolisia palveluita ikääntyneille.

 

 

Liiketoiminta- & markkinatilanteemme

Tuote ja kysyntä

Sanoste Oy on rakentanut etäpalveluiden välittämiseen ja jakeluun ainutlaatuisen digitaalisen alustan, joka sisältää taustajärjestelmäkokonaisuuden ja sähköisen markkinapaikan. Kuvaamme ratkaisuamme ikääntyneiden palvelujen Airbnb:ksi, sillä olemme alusta, joka yhdistää hajallaan olevat palveluntuottajat, asiakkaat ja ikääntyneet loppukäyttäjät. He kaikki ovat jo osoittaneet vahvan kiinnostuksensa palveluihimme, joten tarve ikääntyneille soveltuville ja valmiiksi tuotteistetuille digitaalisille palvelusisällöille on ilmeinen. Keskustelemme yhteistyöstä useiden kaupunkien ja kuntien sekä yksityisten palveluntarjoajien kanssa.

Kun hajautetut rahoituskanavat sote-uudistuksen myötä yhdistyvät, tulee kokonaistaloudellisen hyödyn merkitys korostumaan. Ikääntyneiden omatoimisuuden ylläpitäminen ja kuntoutuksen järjestäminen ehkäisee kaatumisia, vähentää laitoshoitoa ja parantaa elämänlaatua. Kuntoutuksen on osoitettu myös vähentävän muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä jopa neljänneksellä. 

Etäpalveluiden käyttöönotto vanhuspalveluissa on nykyisen hallitusohjelman mukainen tavoite ja sille on myös yhteiskunnallinen tilaus. Lähes jokainen kunta määrittää tavoitteekseen ikääntyneiden kotona asumisen tukemisen. Se on raskasta laitoshoitoa edullisempaa ja samalla myös iäkkäiden oman toiveen mukaista. Etäpalveluilla mahdollistetaan kotona asuminen pidempään, tuotetaan merkityksellisiä kohtaamisia, lisätään asiakastyytyväisyyttä ja samanaikaisesti alennetaan kustannuksia. Helsingin kaupunki on laskenut, että etäkotihoito säästää 85 % fyysisen kotihoidon käynnin kustannuksista. 

Voimakkaasti kasvava markkinapotentiaali

Markkinapotentiaali on jo nyt erittäin suuri ja väestön ikääntymisen myötä se kasvaa nopeasti. Ikääntymishaasteen laajuudesta kertoo mm. Moody’sin raportti, jonka mukaan maailmassa on jo nyt viisi valtiota joissa yli neljännes väestöstä on ylittänyt 65 vuoden iän (Suomi, Saksa, Italia, Japani ja Kreikka). Jo 10 vuoden kuluttua näitä valtioita on 34 ja mukana on huomattavan väkirikkaita valtioita,  kuten Ranska, Espanja, USA ja Korea. Tilastojen valossa noin 20 % yli 75-vuotiaista tarvitsee tukea selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan. Koska iäkkäiden arkipäivää tukevat etäpalvelut ovat uusi ja kasvava markkina, on sen todellista suuruutta ja kasvunopeutta vielä vaikea arvioida. 

Ansaintalogiikka

Yhtiö tarjoaa etäpalveluja tuottaville ohjaajille ainutlaatuisen myynti- ja jakelukanavan. Itsenäisinä yrittäjinä toimivat ohjaajat markkinoivat omia palvelujaan markkinapaikallamme, josta asiakkaat ostavat ja maksavat itselleen sopivat palvelut. Markkinapaikkamme mahdollistaa ohjaajille täysin uuden ja laajenevan asiakaskunnan. Automatisoitu taustajärjestelmämme on ohjaajille helppo ja kustannustehokas tapa välittää palveluita.

Yhtiön liikevaihto koostuu palvelun loppuhinnasta lasketusta välityspalkkiosta eli kanavamaksusta. Kanavamaksu on kiinteä prosentti, jonka yhtiö vähentää asiakkaan maksamasta hinnasta ennen kuin tulouttaa maksun palveluntuottajalle. Ohjaajat vastaavat itsenäisesti palvelujensa hinnoittelusta ja hinnat ovat esillä verkkokaupassamme.

Taustajärjestelmiemme ansiosta liiketoimintamme on erittäin skaalautuvaa. Teknologia ei aseta rajoituksia palveluun samanaikaisesti osallistuvien loppukäyttäjien määrään. Osallistujien määrään vaikuttaa erityisesti palvelun luonne; esimerkiksi fysioterapeutit haluavat nähdä osallistujan tarkemmin ja haluavat siksi ohjata samanaikaisesti pienempiä ryhmiä kuin ohjaaja, joka vastaa esim. laulattamisesta. Skaalautuvuuden ansiosta etäpalvelujen hinnat ovat aina kilpailukykyiset fyysisesti toteutettuihin palveluihin verrattuna.

Myynti, valmistus ja jakelu

Ensimmäinen kohdemarkkinamme ovat sekä julkiset että yksityiset kotihoitoyksiköt ja hoivayksiköt, jotka tarjoavat ikääntyneille asumispalveluja. Keskitämme myyntiponnistelumme erityisesti yksityiselle sektorille, koska se voi tehdä ostopäätökset julkista toimijaa nopeammin. Olemme kontaktoineet myös kuntia, joissa kotihoidon määrä on ollut kasvussa ja/tai kunnan ikääntyneen väestön osuus on poikkeuksellisen suuri. Lisäksi olemme tehneet tarkasti kohdennettuja markkinointitoimenpiteitä myös asiakkaille, joilla on jo entuudestaan käytössään ikääntyneille suunniteltu tablettilaite. Suomessa on useita tällaisten tablettilaitteiden toimittajia ja Pieni piiri-nimisen yrityksen laitteeseen olemme kehittäneet toimitusintegraation. Muiden vastaavien tahojen kanssa käymme aktiivisia neuvotteluja ja uusia toimitusintegraatioita on tulossa aivan lähitulevaisuudessa.

Olemme pilotoineet etäpalvelujamme onnistuneesti mm. Mehiläinen-konserniin kuuluvan Mainio Vire Oy:n tuottamassa kotihoidossa sekä Setlementtiasunnot Oy:n kanssa ryhmätoimintona. Yrityksellämme on sekä tuotannossa olevia etäpalveluja että jatkuvan palvelutilauksen tehneitä kuluttaja-asiakkaita. Koska aktiiviset markkinaponnistelut ovat vasta alussa, ovat asiakasmäärät vielä vähäisiä.

Etäpalvelu välitetään usealle osallistujalle samanaikaisesti. Tästä syntyy kustannustehokkuutta tavanomaisesti tuotettuun palveluun verrattuna. Itsenäiset palvelujen ohjaajat hyödyntävät palvelunsa välityksessä kehittämäämme taustajärjestelmää, joka mahdollistaa jokaiselle loppukäyttäjälle varman ja tietoturvallisen kuvapuhelun, jossa huomioidaan myös heidän yksityisyydensuojansa. Sekä ryhmien hallinta että palveluiden toimittaminen on helppoa ja täysin automatisoitua. Esimerkiksi Skypeltä kaikki vastaavat taustajärjestelmät puuttuvat.

Etsimme jatkuvasti uusia ammattilaisia, jotka haluavat tarjota palveluja nykyisille ja uusille asiakkaille palvelualustamme kautta. Palveluntuottajille suunnatussa markkinoinnissa korostuvat alustan tuomat liiketoiminnalliset hyödyt: asiakkaiden saavutettavuus ei koskaan ole ollut näin helppoa ja kustannustehokasta, sillä digitaalisen ulottuvuuden vuoksi maantieteellä ei ole merkitystä. Palvelualustamme on tehty helppokäyttöiseksi ja toimintavarmaksi eikä se vaadi palveluntuottajilta kalliita laiteinvestointeja tai sitoutumista lisensseihin.

Markkinoimme aktiivisesti alustan kautta välitettäviä palveluita. Markkinoimme palveluja osittain laajana valikoimana, josta jokainen voi rakentaa itselleen sopivan asiakaslähtöisen, kiinnostavan ja osallistavan päiväohjelman. Yksittäisten palvelujen osalta teemme lisäksi kohdennettuja markkinointitoimenpiteitä, kuten esimerkiksi Tanssi vieköön -messuilla toteutettu tuolitanssin markkinointi. Jatkossa palveluntuottajat markkinoivat myös aktiivisesti itse omia palveluitaan sekä vanhoille että uusille asiakkailleen. 

Kilpailutilanne

Etäpalvelumme poikkeavat täysin markkinoilla olevista lukuisista terveydenhuollon konsultaatiopalveluista (esim. etälääkäripalvelut) palvelusisällöltään, kohderyhmältään ja jakelumalliltaan. Välitämme etäpalvelumme samanaikaisesti usealle osallistujalle. Ne kuuluvat ikääntyneille tarjottavien sosiaalipalvelujen piiriin.

Olemme arvioineet kilpailutilannettamme useasta eri näkökohdasta. Näemme kilpailijoinamme perinteisen tavan tuottaa palveluja, erilaiset vaihtoehtoiset digitaaliset sisällöt ja erilaisia palvelukokonaisuuksia tarjoavat yksiköt.

Perinteinen, fyysisesti tuotettu palvelutapahtuma toteutetaan joko asiakkaan tai palveluntuottajan luona. Palvelu tuotetaan tyypillisesti vain yhdelle asiakkaalle kerrallaan, ja sen toteutumiseksi joko asiakas tai ohjaaja joutuu matkustamaan. Resurssien rajallisuuden ja nousevien kustannusten takia palveluntuottajat eivät kykene kasvattamaan asiakasmääräänsä etäpalveluidemme tavoin

Netissä on tarjolla paljon erilaisia digitaalisia sisältöjä, esimerkiksi Yogaia (virtuaalista joogaa), YouTube tai YLE:n Elävä arkisto. Toisin kuin etäpalvelumme, niitä ei ole suunniteltu ikääntyneille, ne ovat harvoin vuorovaikutteisia ja niiden käyttöliittymä on monelle ikääntyneelle liian vaikea. Kuntouttavista digitaalisista palveluista hyvänä esimerkkinä on hollantilainen Menomoto, jossa asiakkaat pyöräilevät paikoillaan digitaalisten maisemien vaihtuessa. Laite on kallis, joten se ei sovellu kotikäyttöön ja sitä käytetäänkin tällä hetkellä ainoastaan palvelutaloissa.

Sosiaalisektorilla on myös Tampereen Kotitorin ja Lahden PalveluSantran kaltaisia palveluintegraattoreita. Käytännössä ne ovat sähköisiä palveluhakemistoja, jotka välittävät ikääntyneille fyysisiä palveluja. Nämä integraattorit eivät ole suoranaisia kilpailijoitamme, vaan ne toimivat tulevaisuudessa pikemminkin viestintäkanavana myös meidän etäpalveluillemme.

Suomessa on joitakin organisaatioita, jotka tuottavat itse etäpalveluita omalle asiakaskunnalleen. Esimerkiksi Helsingin kaupunki ja Kaunialan sairaala tuottaa palveluitaan vain yhdestä tuotantopisteestä, joten kaikki loppukäyttäjät osallistuvat aina samaan palveluun. Lisäksi heiltä puuttuu automatisoidut taustajärjestelmät. Manuaalisesti tapahtuva ryhmien hallinta on hidasta, virheherkkää eikä sitä voida skaalata.

Etäpalveluihin perustuva liiketoimintavolyymi on vielä toistaiseksi ollut niin vähäistä, ettei se ole kiinnostanut isoja toimijoita. Vaikka operaattoreita kiinnostaa tablettiin välitettävät palvelut, ei sisällöntuottaminen ole heidän ydinliiketoimintaansa. Yrityksemme näkeekin operaattorit valmiin jakelukanavan tarjoavana yhteistyökumppanina, joille me puolestamme tarjoamme heidän asiakkaitaan kiinnostavaa sisältöä.

Isot kansainväliset toimijat lähtevät liikkeelle vasta kun markkinat ovat kasvaneet riittävän suuriksi. Olemme arvioineet, että tällaisessa tilanteessa meillä on tuotekehityksessämme ainakin vuoden etumatka.

Kasvupolut

Väestö ikääntyy nopeasti ja kasvavan asiakaskunnan takia joudutaan jo lähitulevaisuudessa vähentämään kotihoidon asiakasta kohden käytettävissä olevaa aikaa. Markkinoille tarvitaan kipeästi uusia ja kustannustehokkaita toimintamalleja, jolloin yrityksellemme avautuu ainutlaatuinen kasvumahdollisuus. Hidastavina tekijöinä ovat lähinnä sote-sektorin konservatiivisuus, julkisen sektorin pitkä ostoprosessi ja vielä toistaiseksi kehittymättömät markkinat. Muutos on joka tapauksessa vääjäämätön. Kallis ja runsaasti työllistävä sote-sektori ei voi välttyä yhteiskunnan digitalisaatiolta, ja ensimmäiset kaupungit ovatkin jo ryhtyneet kilpailuttamaan etäpalveluita.

Hyvin onnistuneet pilottimme Mehiläinen-konsernin ja Setlementtiasunnot Oy:n kanssa ovat tuottaneet maksavia asiakkaita. Asiakaskunnan laajentaminen ja kansainvälistyminen ovat yrityksen merkittävimmät kasvupolut.

1. Laajempi ikääntynyt asiakaskunta oman sovelluksen avulla

Yritys lanseeraa lokakuussa 2017 omat Android ja iOS-sovelluksensa tablettilaitteisiin. Toive sovelluksista on tullut ikääntyneiltä käyttäjiltä, jotka haluavat osallistua palveluihin jo aiemmin hankkimillaan tablettilaitteilla. Suuremman näytön takia ikääntyneet käyttävät mielummin tablettilaitteita kuin älypuhelimia. Tämä ilmiö havaittiin myös DNA:n teettämässä tuoreessa tutkimuksessa,  jonka toisena huomiona oli ikääntyneiden verkkoasioinnissa tapahtunut voimakas kasvu.

Palvelun ostaja on joko ikääntynyt itse tai hänen omaisensa. Tietoisuuden ja kiinnostuksen kasvattaminen välittämistämme palveluista on ensimmäinen edellytys myyntiennusteiden toteutumiselle. Olemme jo käynnistäneet markkinointitoimenpiteemme. Olemme vahvasti läsnä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, LinkedIn) ja osallistumme aktiivisesti keskusteluihin mm. ikääntyneiden yksinäisyydestä, omatoimisuuden merkityksestä ja näiden vaikutuksista iäkkäiden elämänlaatuun ja yhteiskunnan kustannuksiin. Samoista aiheista Sanoste kirjoittaa myös blogeja ja lähettää säännöllisesti uutiskirjeitä.

Omat sovelluksemme antavat meille myös laajemmat mahdollisuudet tukea asiakkaiden halua kokeilla uusia palveluita. Lanseerauksen yhteydessä madallamme osallistumiskynnystä erilaisilla markkinointitoimenpiteillä ja esimerkiksi tarjoamalla alennuksia. Kokemustemme mukaan jopa 50% palvelujamme kokeilleista loppukäyttäjistä tekee niistä pitkäaikaistilauksen.

2. Kansainvälistyminen

Väestön ikääntymisen tuoma palvelukysynnän kasvu on kansainvälinen haaste. Esimerkiksi EU on nimennyt ikääntyneiden määrän kohoamisen yhdeksi merkittävimmäksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi koko Euroopassa. Pyrimme käynnistämään kansainvälistymisen mahdollisimman pian.

Etäpalvelut ovat helposti skaalattavissa kielialueittain. Ensimmäinen askel on erityisesti Ruotsissa ja Espanjassa asuvat ulkosuomalaiset, joille voimme jo nyt välittää Suomessa tuotettuja palveluja asiakkaiden omalla äidinkielellä. Erityisesti ikääntyneet ruotsinsuomalaiset muodostavat mielenkiintoisen asiakaspotentiaalin. Ruotsissa asuu noin 700.000 ruotsinsuomalaista, joista kymmenet tuhannet tulevat lähivuosina tarvitsemaan erilaisia vanhuspalveluja. Muistisairauden edetessä monet heistä puhuvat vain suomea ja Ruotsin vähemmistölaki edellyttääkin jo nyt, että 59:ssä Ruotsin 290 kunnasta palveluja on tarjottava myös suomeksi.

Käynnistämme varsinainen kansainvälistyminen oman verkoston kautta sellaisista maista, joissa vanhustenhuollon rakenne ja ikääntyneiden kuntouttamistavoitteet ovat Suomea vastaavat, ja joissa yhteiskunnan digitalisoituminen on jo nyt voimakasta. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Irlanti. Erityisesti Pohjoismaissa on tehty joitakin etäkotihoitokokeiluja, mutta niissä ei ole tarjottu muita virkistäviä tai kuntouttavia etäpalveluja. Olemme käyneet alustavia keskusteluja yhteistyöstä muutaman tällaisen kaupungin kanssa, esimerkiksi Ruotsin Västerås ja Tanskan Kööpenhamina.

Kansainvälistymisen suunnittelussa jatkamme läheistä yhteistyötä ikääntyneille suunniteltuja tablettilaitteita toimittavien yritysten (esimerkiksi Pieni piiri) kanssa.

3. Uudet asiakasryhmät oman sovelluksen avulla

Tablettilaitteeseen tuleva sovellus mahdollistaa myös aivan uudet käyttäjäryhmät ja samalla yritykselle avautuu mahdollisuus tarjota ohjattuja sisältöjä muillekin kuin ikääntyneille. Niitä voivat hyödyntää sellaiset käyttäjät, joiden on vaikeata päästä palvelujen äärellä, kuten esimerkiksi vammaiset, perhevapaalla olevat, omaishoitajat tai vangit. Vaihtoehtoisesti yrityksemme voi tarjota sellaisia palveluja, joita ei ole saatavilla pienillä paikkakunnilla (kiinalainen voimistelu, harvinaisten kielten opiskelua).

Omat sovellukset mahdollistavat myös ns. White Label toiminnan eli eri alojen yritykset voivat tarjota omille asiakkailleen itse tuottamiaan etäpalveluja alustaamme hyödyntäen. Esimerkiksi fysioterapiayritys voi lisätä kilpailuetuaan tarjoamalla asiakkailleen fyysisten käyntien välissä fysioterapiaa myös etäpalveluna käyttäen ryhmien hallinnointiin ja palvelun jakeluun kehittämiämme järjestelmiä.

Yli viisikymppisten kuluttajien kasvavat markkinat luovat yrityksellemme myös uuden mielenkiintoisen mahdollisuuden. Globaalien 50+-markkinoiden arvoksi on esitetty 15 miljardia USD. Nämä kuluttajat ovat erittäin ostovoimainen markkinasegmentti, jota kiinnostaa mm. vireä vanheneminen ja terveellisen elämäntyylin ylläpitäminen. He ovat tottuneita teknologian käyttäjiä, jotka haluavat uusia palveluita vastaamaan heidän omaa elämäntyyliään.

Tämän kohdan kasvupolut vaativat tarkemman strategisen suunnitelman, markkina-analyysin ja alustatuotteiden kehitystarpeiden selvittämisen.

Tiimimme

Tiimimme

Sanoste Oy:n henkilökunnan muodostaa seitsemän eri alojen ammattilaista, joiden osaaminen kattaa digitaalisten palveluiden myynnin, markkinoinnin, palvelumuotoilun, viestinnän, tuotekehityksen ja yrityksen johtamisen eri alueet.

Yhtiöllä on aktiivinen hallitus, joka koostuu yhtiön perustajista. Hallitus toimii operatiivisen organisaation tukena ja osallistuu aktiivisesti yrityksen kehittämiseen. Hallituksen jäsenillä on laaja ja toisiaan täydentävä kokemus vanhuspalveluista, liiketoiminnan kehittämisestä, ohjelmatuotannosta ja rahoituksesta.

Marianne Dannbom

Toimitusjohtaja ja perustaja

Kauppatieteiden maisteri, jolla on yli 20 vuoden kokemus lääketieteellisen teknologian kansainvälisestä liiketoiminnasta, etäpalveluiden kehitysprojekteista ja organisaatioiden johtamisesta.

https://www.linkedin.com/in/marianne-dannbom-59a150a/

Kari Heikkilä

Teknologiajohtaja

Diplomi-insinööri, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus tietojärjestelmien kehittämisestä. Intohimoinen koodari, joka rakastaa haasteita ja kehittää myös Android-sovellustamme.

https://www.linkedin.com/in/kari-heikkila-0066893/

Noora Juvonen

Myynti- ja markkinointipäällikkö

Yhteiskuntatieteiden maisteri, jolla on noin 5 vuoden kokemus hoiva-alan yritysten liiketoiminnan ja myynnin kehittämisestä. Työskennellyt palvelutuotannon kehittämisen tutkimusprojekteissa. 

https://www.linkedin.com/in/noorajuvonen/

Samir Al Kurdi

Ohjelmistokehittäjä

Taustajärjestelmäasiantuntija, jolla on yli 5 vuoden kokemus työskentelystä erilaisissa startup-yrityksissä.

https://www.linkedin.com/in/samir-al-kurdi-55137226/

Jan-Erik Sundman

Ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistotekniikan insinööri, joka on pääasiassa keskittynyt verkkokaupan ja palveluntuottajien käyttöliittymien taustajärjestelmien kehittämiseen. 

https://www.linkedin.com/in/janeriksundman/

Trong Triet Le

Mobiilisovelluskehittäjä

Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti, joka vastaa iOS-sovelluksen toteutuksesta. Motto: “Do what you love, love what you do”.

https://www.linkedin.com/in/letrongtriet/

Caro Vehmas

Digitaalisen viestinnän suunnittelija

Viestinnän, markkinoinnin ja sisällöntuotannon vahva osaaja. Intohimona kirjoittaminen, valokuvaus ja videotuotanto.

https://www.linkedin.com/in/caro-vehmas-692308144/

Jouko Laurila

Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Erikoislääkäri ja geriatrian dosentti, jolla on lähes 20 vuoden kokemus vanhuspalveluista, muistisairauksista, lääketieteellisestä tutkimustyöstä ja liiketoiminnasta.

https://www.linkedin.com/in/jouko-laurila-68b9b820/

Markku Talonen

Perustaja ja hallituksen jäsen

Tekniikan lisensiaatti, jolla on yli 30 vuoden kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja rahoituksesta.

Mia Marttiini

Perustaja ja hallituksen jäsen

Sarjayrittäjä ja taiteen maisteri, jolla on yli 20 vuoden kokemus median, palvelumuotoilun ja innovaatioiden asiantuntijatehtävistä.

https://www.linkedin.com/in/mia-marttiini/