Invesdor DD

Information om vår due diligence-process: vad vi granskar och inte kontrollerar

Om Invesdor DD

Vi på Invesdor, gör vi vårt yttersta för att granska våra målföretags bakgrund, rykte samt i pitchen angiven information. Denna bakgrundsundersökning kallar vi för “Invesdor DD”. Märk väl, att oberoende av undersökningens namn, utgör detta inte en fulländad due diligence-utredning, i likhet med vad som vanligtvis utförs vid företagsförvärv. Invesdor DD innebär närmast en granskning av företagens bakgrund samt renommé. Information samlas främst av företagen själva, men även från offentliga register och internet om möjligt.

Invesdor DD utförs till varje målföretag innan pitchen publiceras. Därmed har varje emission öppen för teckning genomgått en granskning. Målet med utredningen är i första hand, att försäkra att all relevant information gällande värdepappersemissionen framgår åt investeraren klart i pitchen samt att denna information är korrekt, relevant och inte missledande.

Genomförandet av en fullständig due diligence-granskning är på investerarens eget ansvar. För att hjälpa er med detta och spara på er tid, beskriver vi minimum innehållet av Invesdor DD:n på denna sida. Utöver granskningarna uppräknade på denna sida, utför vi även ytterliga undersökningar vid behov. Vänligen bläddra igenom rubrikerna ovan.

 

Juridisk granskning

 1. Vi försäkrar, att värdepapperslagstiftningens krav uppfylls.
 2. Vi granskar pitchens innehåll, för att försäkra att informationen har framförts på ett korrekt, omsorgsfullt och inte missledande sätt.
 3. Vi går igenom information från handelsregistret samt aktiestrukturen för att försäkra oss om att alla angivna aktier existerar. Ifall alla aktier inte är registrerade, försäkrar vi oss om att aktierna har utfärdats samt betalats på ett korrekt sätt.
 4. Vi granskar bolagets bolagsordning, för att försäkra att all information gällande aktier och aktieägare, så som villkor gällande inlösen eller samtycke, vilka begränsar överlåtbarheten av aktierna, och att dessa har tydligt meddelats i pitchen.
 5. Vi granskar aktieägarförteckningen och identifierat de verkliga förmånstagarna.
 6. Vi identifierar bolagets direktör.
 7. Vi försäkrar, att emissionsbeslutet följer vederbörlig lagstiftning.
 8. Vi genomgår bolagets gällande samt nya aktieägaravtal för att försäkra, att alla för investerare relevanta villkor betonas i pitchen.
 9. Vi går igenom möjliga investerings-, tecknings- samt motsvarande avtal.
 10. Vi granskar koncernstrukturen och försäkrar att den framgår i pitchen.
 11. Vi försäkrar, att bolaget är rättsinnehavare till de immateriella rättigheter som det påstår sig äga. Ifall registreringsprocessen är igång, ber vi bevis om att ärendet är anhängigt.
 12. Vi insamlar alla i pitchen nämnda relevanta avtal.
 13. Om bolaget meddelar, att aktieägarna är berättigade till någon form av skatteförmån (t.ex. EIS eller SEIS), försäkrar vi att bolaget har ett giltigt beslut utfärdat av skattemyndigheten.
 14. Vi försäkrar att ledningsgruppen är berättigad att emittera aktier utan ett bolagsstämmobeslut och ifall en sådan rätt finns, försäkrar vi att detta framgår i pitchen.
 15. Vi granskar angivna optioner, konvertibla skuldebrev samt övriga arrangemang som kan medföra en dilution av äganderätten och försäkrar att detta har nämnts i pitchen. Ifall bolagets styrelse är berättigad att emittera nya aktier eller övriga aktiebundna instrument utan ett bolagsstämmobeslut, försäkrar vi, att även detta framförs i pitchen.
 16. Bolaget bör försäkra, att ingen av ledningsgruppen är utsatt i näringsförbud eller personlig konkurs samt att företaget inte är för närvarande eller framtida delaktig i en sådan rättsprocess. Beroende på observationerna, lämnas pitchen opublicerad eller alternativt betonas observationerna klart i pitchen.
 17. Vi anskaffar en omfattande kreditutredning av tredje part (Asiakastieto, Experian eller motsvarande) för att verifiera största delen av alla punkter nämnda i denna charter, för att utreda bolagets betalningsuppförande och möjliga försummelser, samt för att försäkra oss om att bolaget inte är försatt av konkurs eller i likvidation. Beroende på företagets hemstat, kan även ledningsgruppens övriga företagskontakter och möjliga näringsförbud framgå ur rapporten.
 18. Vi gör även en kreditgranskning över bolagets direktör.

Juridisk granskning

 1. Vi granskar det senaste bokslutet och försäkrar att den ekonomiska informationen angiven i pitchen motsvarar bokslutet och att bokslutet är bifogat till pitchen.
 2. Om det gått en betydlig tid sen det senaste bokslutet, frågar vi bolaget hur den ekonomiska situationen har ändrat och meddelar detta i pitchen.
 3. Vi granskar bolagets aktiekapital.
 4. Vi granskar bolagets aktuella lånesituation samt försäkrar, att lånefordringar och möjliga företagsinteckningar är tydligt anförda i pitchen.

Detta granskar vi inte

För att underlätta er investeringsprocess, har vi även upprättat en lista över granskningar som inte omfattas av vår sedvanliga Invesdor DD. Då ni fattar investeringsbeslut rekommenderat vi, att ni lägger märke till följande:

 1. Vi deltar inte i värderingen av bolagets värde.
 2. Vi försäkrar oss inte om ledningens utbildning eller arbetserfarenhet.
 3. Vi granskar inte ifall bolaget uppfyllt sin skattskyldighet.
 4. Vi granskar inte arbetsavtal, outsourcingavtal eller andra avtal borträknar aktieägaravtalen samt sporadiska finansieringsavtal och övriga avtal.
 5. Vi gör inte en fullständig granskning av immaterialrättigheter, utan försäkrar oss endast om att dessa finns i offentliga register.
 6. Vi begär inte uppgifter om likvida medel eller resursernas tillräcklighet.
 7. Vi värderar inte exaktheten av ekonomiska prognoser.