IPO

Seafire AB listningsemission på NGM Nordic MTF Sverige

Seafire AB NGM Nordic MTF - listningsemission. Teckningsperiod: 02.10.2017 kl 09:30 EEST - 13.10.2017 kl 15:30 EEST.

Denna pitch om nyemissionen utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Sveriges Finansinspektion. Ett investeringsbeslut ska baseras enbart på det slutliga prospektet, som har godkänts och registrerats av Sveriges Finansinspektion, och finns tillgängligt som en bilaga i slutet av denna pitch. Prospektet finns tillgängligt endast på svenska. Finska pitchen och teaser är informella översättningar.

Vår berättelse

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion.

"Efter att ha varit verksamma i riskkapitalbranschen och skapat god avkastning och levererat resultat från ledande operativa positioner tar vi nu steget att förverkliga drömmen att driva och utveckla bolag genom Seafire.

Vi brinner för att driva och utveckla bolag. Vi som team arbetar kundnära. Vi drivs också av att utveckla våra medarbetare.Våra medarbetare har spetskompetens och bidrar starkt till bolagsutvecklingen.

Med vår erfarenhet och vårt nätverk förvärvar vi bolag med bra produkter och marknadsposition, gärna spets framför bredd, för att utveckla dem långsiktigt och med starka kassaflöden genomföra ytterligare förvärv.

Vår modell är beprövad, och framförallt skalbar. Vi förvärvar bolag med bra produkter eller tjänster och utvecklar dem att bli ännu bättre. Att såväl förvärv som organisk tillväxt sker utan ett så kallat exitperspektiv ger en uthållig värdeutveckling och starka kassaflöden. Ett bra bolag ska behållas – inte säljas. Genom noteringen av Bolagets aktie erhålls tillgång till kapitalmarknaden som kan stötta tillväxten i Seafire och dess dotterbolag."

- Johan Bennarsten, grundare och VD, Seafire AB (publ).

En långsiktig strategi utarbetas med utveckling av affärsmodellen, rationalisering och effektivisering, produktutveckling tillsammans med satsningar på marknadsföring och försäljning. Därigenom kan bolagens tillväxt accelereras och det strategiska värdet ökar.

Seafire har sedan 2016 förvärvat samtliga utestående aktier i två verksamhetsdrivande bolag, Hedén Group och Followit Sweden.

Vår affärs- och marknadssituation

Marketöversikt

Tillväxt genom förvärv är en central del av Seafires affärsidé. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafires möjlighet att fortsätta med dess tilltänkta förvärvstakt och investeringskriterier påverkas av flera externa faktorer som konkurrens ifrån andra potentiella köpare, utbudet på potentiella förvärvsbolag, tillgång till förvärvsfinansiering och räntenivåer.

KONKURRENS OM FÖRVÄRVSOBJEKTEN

Det finns ett antal olika aktörer som söker efter förvärvsobjekt liknande Seafires. Dessa kan kategoriseras som i) entreprenörer, ii) industriella aktörer, iii) investmentbolag och iv) riskkapitalbolag. De aktörer som framför allt konkurrerar med Seafire är entreprenörer och industriella aktörer. Båda dessa aktörer har operationella resurser samt även ibland förvärvsförmåga. Storleken på Seafires målbolag kräver en operationell ansats vilket normalt sett inte passar riskkapitalbolag eller investmentbolag. Seafire har en konkurrensfördel med sin operationella flexibilitet och resurser, förvärvserfarenhet och flexibla kapitalstruktur vid förvärv för att möta olika ägaragendor hos målbolagen.

UTBUD AV FÖRVÄRVSOBJEKT

Seafires målgrupp, bolag med upp till cirka 100 MSEK i omsättning, består av flera tusen bolag i Sverige inom ett brett spann av branscher och olika storlekar. Seafire har upparbetade kanaler och nätverk direkt med målbolag och ägare men även i förhållande till rådgivare med försäljningsmandat. Potentiella tilläggsförvärv till nuvarande Portföljbolag analyseras och identifieras löpande.

TILLGÅNG TILL FÖRVÄRVSFINANSIERING

Seafire ska alltid sträva efter att bibehålla en sund balansräkning och ett begränsat finansiellt risktagande. Seafire kan i vissa fall kombinera eget kapital med förvärvslån vid förvärv. När portföljbolagen är integrerade och övertagna av Seafires team kan de över tid vara belåningsbara för att frigöra finansiella resurser. Lånemarknaden kännetecknas för närvarande av låga finansieringskostnader.

Portföljbolagens marknader 

Hedén Group

Produkter och tjänster: Egenutvecklade motorer och kontrollenheter för styrning av fokus och zoom i filmkameror.

Kunder: Filmproduktionsbolag, mediabolag samt bolag som hyr ut och säljer utrustning till filmbolag globalt. Även bolag som tillverkar mer avancerade system och drönare som Shotover, Chrosziel och Freefly tillhör bolagets kunder.

Konkurrenter: Bolaget har inga direkta konkurrenter lokalt men konkurrenter på den globala scenen är Preston Cinema Systems (USA), C-motion (Österrike), DJI (Kina) och Arri (Tyskland).

Huvudsaklig marknad: Av försäljningen går cirka 50 procent till USA och resterande till Europa och Asien.

Marknadsdrivkrafter: Marknaden för och tillgången av streaming av film, antal filmprodukter och investeringar i marknadsföring/reklamfilmer samt teknikutveckling.

Followit Sweden

Utveckling, tillverkning och försäljning av spårnings- och positioneringsutrustning via GPS/GSM/radio av däggdjur. Bolaget har även produkter för positionering av fordon och annan stöldbegärlig egendom.

Kunder: Främst universitet, forskningsinstitut samt andra viltvårdande organisationer. För bolagets produkter för positionering av fordon och annan stöldbegärlig egendom utgörs kunderna primärt av privatpersoner (främst båt-, skoter- och hundägare) samt ägare av anläggningsmaskiner och yrkesfordon.

Konkurrenter: Bolagets huvudkonkurrenter gällande GPS halsband för vilda djur är Vectronic Aerospace GmbH och Lotec Wireless Inc. Utöver dessa två större aktörer finns cirka fem bolag med viss marknadsnärvaro, samt några lokala aktörer. Bolaget konkurrerar också med producenter av GPS-spårare.

Huvudsaklig marknad: Av försäljningen går cirka 30 procent till Nordamerika, 35 procent till Europa och resterande till övriga världen. Bolagets huvudsakliga marknader för produkter för positionering av fordon och annan stöldbegärlig egenom är primärt på kort sikt Sverige och Norden. På längre sikt ska bolaget i större utsträckning erbjuda dess produkter också till andra marknader.

Marknadsdrivkrafter: Anslag till forskningsinstitutioner för studier på vilda djur och skydd av djur och boskap samt teknikutveckling. Marknadsdrivkrafter för bolagets produkter inom stöldbegärlig egendom utgörs av ökad kriminalitet samt av möjligheten att erhålla sänkt premie från försäkringsbolag vid innehavandet av larm.

Vårt team

Vårt team

Seafire har en flexibel organisation som möjliggör snabba beslut och en decentraliserad styrmodell med kompetenta och erfarna specialister i Portföljbolagen. Denna modell möjliggör att en hög nivå av entreprenörskap behålls i Portföljbolagen, vilket i det längre loppet möjliggör för Koncernen att växa med begränsade centrala resurser.

Hedén Group: Bolagets organisation består av fem anställda och utgörs av ingenjörer, service- tekniker, säljare och administratör.

Followit Sweden: Bolaget har 13 anställda varav fyra utgörs av tjänster inom administration, marknad och för- säljning och övriga nio inom teknik och produktion.

Nedan presenteras Seafire AB:s operativa kärnteam. Alapuolella on esitelty Seafire AB:n operatiivinen ydintiimi. Den fullständiga beskrivningen finns i Prospektet eller den finskspråkiga filen Teaser_FIN_epävirallinen.

Johan Bennarsten

VD

Läkarutbildning från Karolinska Institutet och civilingenjör i teknisk fysik, Uppsala universitet. Johan har sedan 2001 varit i riskkapitalbranschen på nordiska Private Equity-firman CapMan. Sedan 2008 Partner och Head of Team i Stockholm fram till 2015. Under 2015 och 2016 Partner på Corporate Finance på Pareto Securities AB.

Mats Gullbrandson

Investeringschef

Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mats har en lång och bred erfarenhet av företagsaffärer, affärsutveckling och bolagsstyrning. Efter cirka tio år inom strategisk Corporate Finance-rådgivning gick Mats över till Private Equity och var delansvarig för att bygga upp CapMans svenska Buy-Out verksamhet. Mats har även en operativ erfarenhet då han mellan 2014-2015 var VD för butikskedjan Gallerix AB och drev en framgångsrik Turn-Around.

Peter Friberg

Ekonomichef

Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Peter har arbetat som ekonomichef i ett antal olika bolag och branscher. Peter har dessutom suttit som styrelseledamot i den börsnoterade sågverkskoncernen Bergs Timber AB (publ) i över tio år.

Risker

Se Prospektet för alla riskbeskrivningar.

Huvudsakliga risker avseende Bolaget eller branschen

MAKROEKONOMISKA FAKTORER

Seafires portföljbolag är verksamma i olika branscher. Seafire är beroende av att de produkter och tjänster som produceras och erbjuds av portföljbolagen är efterfrågade, vilket i sin tur beror på faktorer som funktionalitet, kvalitet, pris samt den allmänna marknadsefterfrågan. Efterfrågan påverkas i hög grad av makroekonomiska faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll och efterfrågan på portföljbolagens produkter och tjänster kan vara avsevärt lägre i en lågkonjunktur.

Förhållanden för ekonomin i stort och på den globala kapitalmarknaden påverkar respektive portföljbolags verksamhet, resultat och finansiella ställning. Faktorer som bland annat inflation, konsumtion, andel företagsinvesteringar samt volatilitet påverkar det ekonomiska och således det affärsmässiga klimatet. En försvagning av dessa förutsättningar på samtliga eller vissa av de marknader som Koncernen är verksam på kan medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

MYGDIGHETSKRAV, LAGAR OCH REGLERINGAR 

Portföljbolagen är verksamma inom teknikområden som mobil- och radioteknik vilka kräver att Koncernen följer lagar och förordningar i respektive marknad och är i viss utsträckning beroende av certifieringar. Bristande förmåga att efterleva regleringar och lagar i respektive marknad kan medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Portföljbolagens försäljning sker nästan uteslutande genom export. Nya regleringar till följd av införandet av handelshinder som tullavgifter och försäljningstillstånd kan ha negativ inverkan på Koncernens förmåga att sälja sina produkter på olika marknader vilket kan medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

AVSAKNAD AV HISTORIK, MERITER OCH RESURSER INOM RAMEN FÖR DEN BEFINTLIGA KONCERNEN

Koncernen består idag av två helägda dotterbolag. Avsaknaden av historik, meriter och resurser inom ramen för den befintliga Koncernen kan innebära bland annat svårigheter att genomföra nya förvärv samt svårigheter att realisera uppfattad utvecklingspotential. Skulle något av ovanstående inträffa kan detta medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISKER RELATEDANDE TILL FÖRVÄRV AV BOLAG 

En väsentlig del i Seafires strategi är att växa genom förvärv som breddar Koncernens innehav. Bolagets målsättning är att genomföra två till tre förvärv årligen. Det finns en risk att Seafire inte kan identifiera lämpliga förvärvsobjekt eller genomföra förvärv till godtagbara villkor. Att genomföra företagsförvärv är därutöver ofta en omfattande och komplicerad process som medför kostnader för till exempel finansiering samt legala, finansiella och andra rådgivare. En avsevärd del av sådana kostnader belastar Bolaget även om ett förvärv inte skulle fullföljas. Vidare är företagsförvärv förenade med risker hänförliga till det förvärvade bolaget. Det finns en risk att eventuella problem som exempelvis kundförluster, regulatoriska bekymmer eller oförutsedda utgifter inte upptäcks vid en sådan genomgång. Även vid övertagandet av det förvärvade bolaget kan problem uppstå som medför att de förväntade integrationskostnaderna blir högre än väntat och att hänförlig förvärvskostnad således överstiger det förvärvade värdet. Sådana händelser kan medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare föreligger risken att den framåtriktade affärsplanen inte realiseras i förväntad utsträckning, vilket kan medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISKER RELATERANDE TILL PORTFÖLJBOLAGENS UTVECKLING 

Vid sidan om företagsförvärv är Bolagets strategi att driva tillväxt organiskt. Detta ska uppnås genom utveckling av befintliga och framtida portföljbolag. De befintliga portföljbolagen är förhållandevis små vad gäller organisation och finansiella resurser. Vidare kännetecknas portföljbolagen av att de har bedrivit verksamhet under en subsantiell tidsperiod. Bolaget avser att ta till vara på denna utvecklingspotential och skapa värden genom att bland annat vara en aktiv operationell ägare samt att tillsätta resurser i form av kompetens och finansiering för marknad-, sälj och produktutveckling. Seafires förmåga att genomföra denna strategi och vidareutveckla bolag beror på flera faktorer. Om Seafire misslyckas med någon eller flera av dessa faktorer finns det en risk att Bolaget misslyckas med bolagsutvecklingen av ett eller flera portföljbolag. Detta kan medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

PRODUKTANSVAR OCH PRODUKTÅTERKALLANDE 

Portföljbolagen per dagen för Prospektets avgivande är produktbolag. Portföljbolagen kan därmed komma att exponeras för produktansvar och krav på produktåterkallande för det fall att användning av relevant portföljbolags produkter inte håller standarden och/eller uppges orsaka eller befaras kunna orsaka skador på person/djur eller material. Sådana konsekvenser kan medföra betydande finansiella åtaganden samt negativ publicitet. Vidare kan sådana konsekvenser ta tid i anspråk från Koncernens anställda vilket kan ha en negativ påverkan på verksamheten. Om Koncernen exponeras för produktansvar och krav på produktåterkallanade kan detta medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

TVISTER

Den 13 juli 2016 ingick Seafire ett aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Hedén Group. Under aktieöverlåtelseavtalet lämnade säljaren sedvanliga garantier till Seafire. Seafire har den 14 augusti 2017 reklamerat en garantibrist under aktieöverlåtelseavtalet. Då Seafire därmed anser sig ha en motfordran på säljaren, håller Seafire inne med den slutliga betalningen under avtalet om 700 000 SEK, vilken skulle ha erlagts till säljaren den 15 augusti 2017. Om Seafire och säljaren inte kan nå en överenskommelse kan en tvist uppstå om huruvida Seafire har en rätt att få ersättning under avtalet och därmed har en giltig motfodran. Om Seafire inte har framgång med sitt krav kan detta innebära att Seafire får betala för det rättsliga förfaran- det inklusive sina egna och motpartens legala kostnader samt ränta på den del av köpeskillingen som skulle erlagts den 15 augusti 2017.

Det kan inte uteslutas att Koncernen blir inblandad i andra tvister i framtiden och kan bli föremål för olika typer av krav inom ramen för den löpande verksamheten. Om Koncernen exponeras för tvister, böter eller andra åligganden som utfärdas av relevanta myndigheter kan detta medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Koncernens immateriella rättigheter består av varumärken, namn och domännamn i de jurisdiktioner där Koncernen bedriver verksamhet. Det föreligger risk att Koncernen framgent, exempelvis i samband med etablering på nya geografiska marknader, nya produktteknikområden eller inom nya verksamhetsområden, skulle kunna komma att göra, eller anklagas för att göra, intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Bolaget kan i sådant fall bli indraget i tvister kring de immateriella rättigheterna. Detsamma gäller då tredje man skulle kunna komma att göra, eller anklagas för att göra, intrång i Koncernens immateriella rät- tigheter. Om Koncernens skydd för dess varumärken och namn inte är tillräckligt, eller att Bolaget befinns göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter kan detta medföra väsentliga negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Huvudsakliga risker avseende de värde­ papper som erbjuds

Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risker. Sådana risker kan leda till att priset på Bolagets aktier sjunker i värde och att investerare kan förlora hela eller delar av sin investering.

ILLIKVID, VOLATIL ELLER ICKE FUNGERANDE HANDEL MED AKTIEN 

Aktiekursen för noterade bolag kan vara mycket volatil och det är inte säkert att en aktiv och likvid handel med Bolagets aktie utvecklas. Detta kan innebära svårigheter för innehavare att avyttra aktier, snabbt eller överhuvudtaget. Marknadskursen efter Erbjudandets genomförande kan komma att skilja sig avsevärt från försäljningspriset i Erbjudandet. Vidare kan befintliga aktieägares försäljning av aktier, eller uppfattningen att sådan försäljning kommer att ske, få kursen för Bolagets aktie att sjunka.

VALUTAKURSDIFFERENSERS INVERKAN PÅ VÄRDET AV AKTIEINNEHAV ELLER BETALDA UTDELNINGAR 

Valutakursdifferenser kan ha en väsentligt negativ inverkan på värdet på aktieinnehav eller betalda utdelningar för aktieägare utanför Sverige. Det innebär att aktieägare utanför Sverige kan få en negativ effekt på värdet av innehav och utdelningar när dessa omvandlas till andra valutor om SEK minskar i värde mot den aktuella valutan.

ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE

Fem ägare kontrollerar tillsammans cirka 88 procent av aktierna i Seafire före Erbjudandets genomförande och beräknas även efter Erbjudandets genomförande inneha en majoritet av aktierna och rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare har därmed möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget, vilket skulle kunna vara till nackdel för övriga aktieägare med andra intressen. Även andra ägare kan komma att senare uppnå innehav av sådan storlek att det skulle kunna vara negativt för Seafires minoritetsägare.

UTSPÄDNING GENOM FRAMTIDA NYEMISSIONER

Seafire kan i framtiden, såväl för att säkerställa kapital för fortsatt drift och expansion som för genomförandet av förvärv, komma att behöva genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. Sådana emissioner kan komma att genom utspädning minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt vinst per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella framtida nyemissioner komma att få negativ effekt på Seafire-aktiens marknadspris.

FRAMTIDA UTDELNING

Seafires möjlighet att lämna utdelning till sina aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och/eller förvärv och andra faktorer. Bolaget kan således inte göra några utfästelser om att utdelning kommer att kunna lämnas i framtiden. För det fall inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart vara beroende av aktiekursens framtida utveckling.

TECKNINGSFÖRBINDELSER ÄR INTE SÄKERSTÄLLDA 

Seafire har från ett antal existerande och externa investerare erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK samt garantiåtaganden om cirka 10 MSEK. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, spär- rmedel eller något liknande arrangemang vilket innebär att det finns en risk att en eller flera teckningsförbindelser eller garantiåtaganden inte fullföljs. För det fall detta skulle inträffa kan det medföra en negativ inverkan på teckningsgraden i Erbjudandet.