IPO

Seafire AB listningsemission på NGM Nordic MTF Sverige

Seafire AB NGM Nordic MTF - listningsemission. Teckningsperiod: 02.10.2017 kl 09:30 EEST - 13.10.2017 kl 15:30 EEST.

Denna pitch om nyemissionen utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Sveriges Finansinspektion. Ett investeringsbeslut ska baseras enbart på det slutliga prospektet, som har godkänts och registrerats av Sveriges Finansinspektion, och finns tillgängligt som en bilaga i slutet av denna pitch. Prospektet finns tillgängligt endast på svenska. Finska pitchen och teaser är informella översättningar.

Vår berättelse

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion.

"Efter att ha varit verksamma i riskkapitalbranschen och skapat god avkastning och levererat resultat från ledande operativa positioner tar vi nu steget att förverkliga drömmen att driva och utveckla bolag genom Seafire.

Vi brinner för att driva och utveckla bolag. Vi som team arbetar kundnära. Vi drivs också av att utveckla våra medarbetare.Våra medarbetare har spetskompetens och bidrar starkt till bolagsutvecklingen.

Med vår erfarenhet och vårt nätverk förvärvar vi bolag med bra produkter och marknadsposition, gärna spets framför bredd, för att utveckla dem långsiktigt och med starka kassaflöden genomföra ytterligare förvärv.

Vår modell är beprövad, och framförallt skalbar. Vi förvärvar bolag med bra produkter eller tjänster och utvecklar dem att bli ännu bättre. Att såväl förvärv som organisk tillväxt sker utan ett så kallat exitperspektiv ger en uthållig värdeutveckling och starka kassaflöden. Ett bra bolag ska behållas – inte säljas. Genom noteringen av Bolagets aktie erhålls tillgång till kapitalmarknaden som kan stötta tillväxten i Seafire och dess dotterbolag."

- Johan Bennarsten, grundare och VD, Seafire AB (publ).

En långsiktig strategi utarbetas med utveckling av affärsmodellen, rationalisering och effektivisering, produktutveckling tillsammans med satsningar på marknadsföring och försäljning. Därigenom kan bolagens tillväxt accelereras och det strategiska värdet ökar.

Seafire har sedan 2016 förvärvat samtliga utestående aktier i två verksamhetsdrivande bolag, Hedén Group och Followit Sweden.

Vår affärs- och marknadssituation

Marketöversikt

Tillväxt genom förvärv är en central del av Seafires affärsidé. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafires möjlighet att fortsätta med dess tilltänkta förvärvstakt och investeringskriterier påverkas av flera externa faktorer som konkurrens ifrån andra potentiella köpare, utbudet på potentiella förvärvsbolag, tillgång till förvärvsfinansiering och räntenivåer.

KONKURRENS OM FÖRVÄRVSOBJEKTEN

Det finns ett antal olika aktörer som söker efter förvärvsobjekt liknande Seafires. Dessa kan kategoriseras som i) entreprenörer, ii) industriella aktörer, iii) investmentbolag och iv) riskkapitalbolag. De aktörer som framför allt konkurrerar med Seafire är entreprenörer och industriella aktörer. Båda dessa aktörer har operationella resurser samt även ibland förvärvsförmåga. Storleken på Seafires målbolag kräver en operationell ansats vilket normalt sett inte passar riskkapitalbolag eller investmentbolag. Seafire har en konkurrensfördel med sin operationella flexibilitet och resurser, förvärvserfarenhet och flexibla kapitalstruktur vid förvärv för att möta olika ägaragendor hos målbolagen.

UTBUD AV FÖRVÄRVSOBJEKT

Seafires målgrupp, bolag med upp till cirka 100 MSEK i omsättning, består av flera tusen bolag i Sverige inom ett brett spann av branscher och olika storlekar. Seafire har upparbetade kanaler och nätverk direkt med målbolag och ägare men även i förhållande till rådgivare med försäljningsmandat. Potentiella tilläggsförvärv till nuvarande Portföljbolag analyseras och identifieras löpande.

TILLGÅNG TILL FÖRVÄRVSFINANSIERING

Seafire ska alltid sträva efter att bibehålla en sund balansräkning och ett begränsat finansiellt risktagande. Seafire kan i vissa fall kombinera eget kapital med förvärvslån vid förvärv. När portföljbolagen är integrerade och övertagna av Seafires team kan de över tid vara belåningsbara för att frigöra finansiella resurser. Lånemarknaden kännetecknas för närvarande av låga finansieringskostnader.

Portföljbolagens marknader 

Hedén Group

Produkter och tjänster: Egenutvecklade motorer och kontrollenheter för styrning av fokus och zoom i filmkameror.

Kunder: Filmproduktionsbolag, mediabolag samt bolag som hyr ut och säljer utrustning till filmbolag globalt. Även bolag som tillverkar mer avancerade system och drönare som Shotover, Chrosziel och Freefly tillhör bolagets kunder.

Konkurrenter: Bolaget har inga direkta konkurrenter lokalt men konkurrenter på den globala scenen är Preston Cinema Systems (USA), C-motion (Österrike), DJI (Kina) och Arri (Tyskland).

Huvudsaklig marknad: Av försäljningen går cirka 50 procent till USA och resterande till Europa och Asien.

Marknadsdrivkrafter: Marknaden för och tillgången av streaming av film, antal filmprodukter och investeringar i marknadsföring/reklamfilmer samt teknikutveckling.

Followit Sweden

Utveckling, tillverkning och försäljning av spårnings- och positioneringsutrustning via GPS/GSM/radio av däggdjur. Bolaget har även produkter för positionering av fordon och annan stöldbegärlig egendom.

Kunder: Främst universitet, forskningsinstitut samt andra viltvårdande organisationer. För bolagets produkter för positionering av fordon och annan stöldbegärlig egendom utgörs kunderna primärt av privatpersoner (främst båt-, skoter- och hundägare) samt ägare av anläggningsmaskiner och yrkesfordon.

Konkurrenter: Bolagets huvudkonkurrenter gällande GPS halsband för vilda djur är Vectronic Aerospace GmbH och Lotec Wireless Inc. Utöver dessa två större aktörer finns cirka fem bolag med viss marknadsnärvaro, samt några lokala aktörer. Bolaget konkurrerar också med producenter av GPS-spårare.

Huvudsaklig marknad: Av försäljningen går cirka 30 procent till Nordamerika, 35 procent till Europa och resterande till övriga världen. Bolagets huvudsakliga marknader för produkter för positionering av fordon och annan stöldbegärlig egenom är primärt på kort sikt Sverige och Norden. På längre sikt ska bolaget i större utsträckning erbjuda dess produkter också till andra marknader.

Marknadsdrivkrafter: Anslag till forskningsinstitutioner för studier på vilda djur och skydd av djur och boskap samt teknikutveckling. Marknadsdrivkrafter för bolagets produkter inom stöldbegärlig egendom utgörs av ökad kriminalitet samt av möjligheten att erhålla sänkt premie från försäkringsbolag vid innehavandet av larm.

Vårt team

Vårt team

Seafire har en flexibel organisation som möjliggör snabba beslut och en decentraliserad styrmodell med kompetenta och erfarna specialister i Portföljbolagen. Denna modell möjliggör att en hög nivå av entreprenörskap behålls i Portföljbolagen, vilket i det längre loppet möjliggör för Koncernen att växa med begränsade centrala resurser.

Hedén Group: Bolagets organisation består av fem anställda och utgörs av ingenjörer, service- tekniker, säljare och administratör.

Followit Sweden: Bolaget har 13 anställda varav fyra utgörs av tjänster inom administration, marknad och för- säljning och övriga nio inom teknik och produktion.

Nedan presenteras Seafire AB:s operativa kärnteam. Alapuolella on esitelty Seafire AB:n operatiivinen ydintiimi. Den fullständiga beskrivningen finns i Prospektet eller den finskspråkiga filen Teaser_FIN_epävirallinen.

Johan Bennarsten

VD

Läkarutbildning från Karolinska Institutet och civilingenjör i teknisk fysik, Uppsala universitet. Johan har sedan 2001 varit i riskkapitalbranschen på nordiska Private Equity-firman CapMan. Sedan 2008 Partner och Head of Team i Stockholm fram till 2015. Under 2015 och 2016 Partner på Corporate Finance på Pareto Securities AB.

Mats Gullbrandson

Investeringschef

Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Mats har en lång och bred erfarenhet av företagsaffärer, affärsutveckling och bolagsstyrning. Efter cirka tio år inom strategisk Corporate Finance-rådgivning gick Mats över till Private Equity och var delansvarig för att bygga upp CapMans svenska Buy-Out verksamhet. Mats har även en operativ erfarenhet då han mellan 2014-2015 var VD för butikskedjan Gallerix AB och drev en framgångsrik Turn-Around.

Peter Friberg

Ekonomichef

Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Peter har arbetat som ekonomichef i ett antal olika bolag och branscher. Peter har dessutom suttit som styrelseledamot i den börsnoterade sågverkskoncernen Bergs Timber AB (publ) i över tio år.