Aktie
Runda stängd

Invesdor - Ledaren inom digital finansiering i Europa

Invesdor, den meriterade ledaren inom digital finansiering i Europa, är redo att inleda nästa tillväxtfas genom att kommersialisera sin egenutvecklade tekniska plattform.

Vår berättelse

Invesdor driver en plattform för digital finansiering som för samman europeiska företag med investerare världen över. Det är även den första plattformen som har fått en Europatäckande MiFID-licens för mottagning och skickande av ordrar, placering av finansiella instrument och investeringsråd. Med den här licensen kan Invesdor erbjuda sina tjänster till både onoterade och noterade bolag, inklusive börsnoteringar. Invesdor har utvecklat en egen teknisk plattform som ger en oöverträffad användarupplevelse genom hela investeringsprocessen.

Invesdor Oy, Invesdor-gruppens moderbolag, bildades i Finland 2012. Sedan dess har Invesdor fått över 36 800 registrerade medlemmar från 151 länder och framgångsrikt genomfört över 115 finansieringsrundor till ett totalt värde av 52,6 MEUR (inkl. 6 börsnoteringar). Som bevis för Invesdors strikta kvalitetsstyrning är 95 % av de finansierade bolagen fortfarande aktiva trots en generellt hög grad av misslyckande bland nystartade företag.

Invesdor har fortsatt sin internationella expansion och har idag kontor i Helsingfors, Stockholm och London. Som förberedande åtgärd inför Brexit planerar Invesdors ledning att stänga Londonavdelningen i slutet av juni 2018 och fokusera helt på den nordiska verksamheten. Invesdor kan för närvarande fortfarande ta emot målföretag från Storbritannien.

 

Strategisk ambition och nyckelval

Invesdor vill åstadkomma en digital revolution i branschen för finansiella tjänster och visa att investering och finansiering kan vara enkelt, användarvänligt och smidigt. Företagets strategiska ambition är att vara en erkänd ledare inom digital finansiering i Europa. Utöver att stärka sin ställning inom digital finansiering (”Invesdor.com”) ser företaget även en avsevärd tillväxtmöjlighet i Europa och världen för sin egenutvecklade tekniska plattform (”Invesdor Technologies”). Den här tekniska plattformen kan göra det möjligt för Invesdor att gå in på nya stora marknader som annars skulle kräva avsevärd varumärkesutveckling och marknadsföring som överstiger Invesdors resurser.

Invesdor Technologies kommer att vara nästa tillväxtsprång för Invesdor. Den här finansieringsrundan baseras dock på Invesdors befintliga finansieringsverksamhet. Syftet med finansieringsrundan är att börja få Invesdor Technologies att växa. Invesdor ämnar genomföra en större finansieringsrunda till en högre värdering inom en snart framtid för Invesdor Technologies fortsatta tillväxt.

 

I det här materialet används namnet ”Invesdor” för att avse Invesdor-gruppen, som utgörs av moderbolaget Invesdor Oy och det helägda dotterbolaget Invesdor Services Oy.

 

Exempel 1: Invesdors strategiska ambition och sammanfattning av affärsområdena (större bilder finns i det bifogade investeringspresentationen)

Vår affärs- och marknadssituation

Invesdor hade ett rekordår 2017 med fortsatt goda resultat, vilket gör Invesdor till ett av de hetaste nordiska bolagen inom fintech (finansteknologi). Dessutom överträffade Revenue Potential Signed, ett nyckeltal som Invesdor använder, den totala uppnådda försäljningen för 2017 redan under första kvartalet 2018.

Tillväxten i Invesdors finansieringsverksamhet förväntas vara fortsatt stark, medan den framtida möjligheten för Invesdor Technologies kommer att vidga horisonten för tillväxt ännu mer.

I framtiden kommer Invesdor att erbjuda fyra kategorier av tjänster: (1) Finansiering via Invesdor.com, (2) Platform-as-a-Service för partner i finansieringsbranschen, (3) White label-lösningar för licensierade kunder, och (4) Rapporteringstjänster med ägarregistret Ownersportal och verktygen för investerarrelationer på Company Profile Page. De tre sistnämnda utgör tillsammans Invesdor Technologies.

 

Finansiering via Invesdor.com

Erbjudandet på Invesdor.com utgörs av aktie- och obligationsemissioner samt olika emissionsrelaterade tjänster (som finansiell rådgivning och digital marknadsföring). För företag erbjuder Invesdor.com en helhetslösning för deras digitala finansieringsbehov: en snabb och väl förberedd och hanterad process med smidig tillgång till en etablerad kundbas med över 36 000 användare. Invesdor.com betjänar dessutom investerare med en användarvänlig och enkel process, med snabb tillgång till många investeringsmöjligheter.

Invesdor har fått in över 4 000 förslag, av vilka endast 220 (5 %) har godkänts i skrivande stund, vilket styrker den strikta kvalitetsstyrningen. På samma sätt uppgick antalet framgångsrikt genomförda finansieringsrundor till 108, vilket ger en bruttoframgångsgrad på 49 % för 2012–2017 (inkl. processer som har avslutats under den konfidentiella marknadsföringsfasen). Värt att notera är att bruttoframgångsgraden ligger i en uppåtgående trend, med 63 % för 2017. Notera även att nettoframgångsgraden är 73 % (exkl. processer som har avslutats under finansieringsrundornas dolda fas), vilket understryker kvaliteten på de tillgångar som har marknadsförts offentligt.

Sedan maj 2018 har Invesdor hjälpt sina klienter att anskaffa totalt 52,6 MEUR i form av 24 300 investeringar från 36 800 registrerade kunder. Volymen för anskaffat kapital nådde ett nytt rekord på 19,1 MEUR under 2017, vilket ger ett CAGR på 185 % mellan 2012–2017. På samma sätt har den genomsnittliga storleken på investeringsrundorna snabbt nått över 500 000 EUR (inkl. börsnoteringar). Allt detta pekar på att digital finansiering snabbt har etablerat sig som ett seriöst alternativ till konventionella metoder hos både företag och investerare.

En av Invesdors främsta konkurrensfördelar i finansieringsbranschen är den pull-mekanism med vilken alla placeringar görs. Med detta avses att Invesdor fungerar som en marknadsplats där investerare oberoende kan utforska och göra investeringar. Invesdor säljer ingenting direkt till investerare. Jämfört med en push-strategi är pull-modellen ärligare, lättare att skala upp och mindre riskfylld ur ett varumärkesperspektiv.

 

Invesdor Technologies

Bakom sina processer för värdepappersutgivning skapar Invesdor Technologies en vägledande mall för branschen: tekniken har utvecklats systematiskt i 6 år och har visat sig vara den bästa lösningen i sitt slag för digital finansiering i Norden. Invesdor ser en avsevärd tillväxtmöjlighet i att erbjuda sin egenutvecklade tekniska plattform till andra tjänsteleverantörer. Genom att fokusera på den tekniska plattformen kan Invesdor potentiellt snabbt skala upp sin verksamhet eftersom behovet av att bygga lokal varumärkesmedvetenhet för tjänsteleveransnätverk (till exempel partner inom företagsrådgivning och digital marknadsföring) är begränsat. Dessutom innebär de volymbaserade och återkommande licensieringsavgifterna avsevärd uppsida i fråga om intäkter och lönsamhet.

Under Invesdor Technologies kommer det att finnas två typer av tjänstemodeller: Platform-as-a-Service för partner inom finansieringsbranschen och whitelabeling för kunder som har en egen licens och vill ha större anpassning av plattformen.

 

Översikt över crowdfundingvärlden

Merparten av Invesdors befintliga verksamheter är reglerade investeringsverksamheter som lyder under direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och kallas därför i allmänhet inte för crowdfunding (som har varierande nivåer av reglering beroende på land). Crowdfunding är dock det som Invesdor en gång började med och vars praxis det för med sig till de reglerade finansmarknaderna. Tillväxten för crowdfunding är en av de största drivkrafterna för digitaliseringen av finansieringsbranschen och är därför relevant för att förstå marknaden som Invesdor verkar på.

Crowdfunding är ett brett begrepp som avser insamling av finansiella bidrag från en stor mängd personer, i synnerhet från onlinevärlden. Vanligen är det genomsnittliga finansiella bidraget relativt litet, och sträcker sig från några hundra till tusentals euro. Det finns fyra allmänt erkända former av crowdfunding: (1) belöningar, (2) donationer, (3) värdepapper och (4) lån. Invesdors fokus inom crowdfunding är främst på värdepappersbaserad crowdfunding.

Storleken på den europeiska crowdfundingmarknaden för aktier nådde nästan 600 MEUR år 2016, med Storbritannien (351 MEUR), Tyskland (47 MEUR), Sverige (46 MEUR) och Frankrike (43 MEUR) som största marknader. Den aktiebaserade crowdfundingmarknaden växer snabbt, och Storbritannien och övriga Europa har CAGR på 125 % respektive 69 % (2013–2016). Tillväxttakterna för Sverige och Finland är ännu högre, med 561 % respektive 383 % (2015–2016). Fortsatt stark tillväxt förväntas. Den brittiska marknaden spås till exempel nå 1,8 miljarder EUR år 2020, och alltså mer än femdubblas från 2016.*

För att förstå den fulla potentialen för aktiebaserad crowdfunding behöver vi skapa en helhetsbild av hela aktiefinansieringsmarknaden (se bifogat investeringspresentation för mer information), som inkluderar till exempel affärsänglar, riskkapital, aktiebaserad crowdfunding, börsnoteringar och konventionell ”manuell” kapitalanskaffning, till exempel privata placeringar. Invesdor uppskattar att aktiefinansieringsmarknaden i Europa spänner mellan 50–80 miljarder EUR, vilket ger digital crowdfunding en andel på endast 1 %. Detta stöds av att andelen digital aktiebaserad crowdfunding för investeringar i tidiga skeden i Europa (9,9 miljarder EUR) var 7 % år 2016. På samma sätt var andelen aktiebaserad crowdfunding för alla sådd- och riskkapitalinvesteringar (1,57 miljarder pund) i Storbritannien 15,6 % år 2015, upp från 0,3 % år 2011.**

* Källa: Universitetet i Cambridge.

** Källa: Universitetet i Cambridge och Business Insider.
 

Så fungerar plattformseffekter

Invesdor är väl positionerat för att tillvarata tillväxtmöjligheterna inom digital finansiering genom att tillhandahålla plattformen som för samman företag, investerare och ägare. Plattformsaffärsmodellen grundas på idén att värdet för alla intressenter ökar när antalet aktiva deltagare ökar. Utöver finansiering vill Invesdor locka deltagare till plattformen genom andra tjänster, till exempel Ownersportal (ett digitalt aktieägarregister) och Company Profile Page (standardiserad rapportering till aktieägare). Att skapa dessa plattformseffekter utgör Invesdors kärnstrategi; att utveckla en kritisk massa av användare (Ownersportal) med Invesdor som databehandlare.
 

Exempel 2: Digitalisering inom kapitalanskaffning (större bilder finns i det bifogade investeringspresentationen)

Vårt team

Vårt team

Ledning

Invesdors ledning består av följande sex personer: Lasse Mäkelä (CEO), Erik Rehn (VP, Deal Flow and Finland), Mikko Kangasaho (VP, Engineering), Joel Kettunen (Account Management and Controlling), Mikko Savolainen (Marketing and Communications) och Sonja Lassila (Legal and Compliance). Ledningsgruppen för samman en perfekt kombination av expertis om finansiella tjänster och teknik tillsammans med entreprenörsanda.
 

Styrelse

På Invesdors årsstämma den 27 mars 2018 utsågs Tero Weckroth, Lasse Mäkelä, Timo Lappi, Susanna Paloheimo och Anni Ronkainen till styrelseledamöter. Styrelseordförande är Tero Weckroth. Invesdors styrelse har bred erfarenhet av tillväxtföretag och digitala teknologier.
 

Ägarstruktur

Totalt har Invesdor 34 953 aktier utestående och företagets aktiekapital är, i enlighet med lagstiftningen om finansiella tjänster, 125 000 euro. Invesdor har totalt 482 aktieägare varav de två största är Larzon Capital Oy (Lasse Mäkelä, 31,4 %) och Taaleri Varainhoito Oy (10,0 %). Övriga sex grundare (exkl. Mäkelä) äger sammantaget 20,3 % av aktierna. Den verkställande ledningen innehar 1 553 optioner. Dessutom ägs 515 optioner av andra nuvarande och tidigare anställda.

Lasse Mäkelä

CEO, medgrundare och medlem i ledningsgruppen

Invesdors medgrundare och CEO, Lasse, ansvarar för general management och ledning av företaget. Hans tidigare yrkeserfarenhet inkluderar CFO- och M&A-tjänster på Corbel, Consti och KONE samt investment banking på Icecapital och Merrill Lynch London. EMBA-examen i general management.

https://www.linkedin.com/in/lassemakela/

Erik Rehn

VP Deal Flow, medlem i ledningsgruppen

Som VP för det globala affärsflödet ansvarar Erik för affärsflödet mellan företag (B2B), partnerskap, investerarrelationer och företagsstrategi. Hans tidigare yrkeserfarenhet inkluderar att leda den nordiska Watson-verksamheten på IBM och konsultuppdrag på PwC i London. Ekonomie magisterexamen i redovisning och finansiering.

https://www.linkedin.com/in/erik-rehn-6748961a/

Mikko Kangasaho

VP Engineering, medlem i ledningsgruppen

Mikko leder all programvaruutveckling och informationshantering på Invesdor. Han har tidigare arbetat som IT-konsult på Eficode. Magisterexamen i datavetenskap.

https://www.linkedin.com/in/mikkokangasaho/

Sonja Lassila

Legal & Compliance, medlem i ledningsgruppen

Sonja leder Invesdors interna juridikgrupp som hanterar frågor om efterlevnad, företagsbesiktning och kundkännedom (KYC). Med tidigare erfarenhet från Fondia har hon arbetat på Invesdor sedan 2014.

https://www.linkedin.com/in/sonja-lassila-840489a7/

Mikko Savolainen

Head of Marketing, medlem i ledningsgruppen

Mikko leder Invesdors marknads- och kommunikationsgrupp och ger klienter råd om marknadsföring av finansieringsrundor. Mikko har arbetat på Invesdor sedan 2013. Ekonomie magisterexamen i marknadsföring och kandidatexamen i organisationskommunikation.

https://www.linkedin.com/in/miskosavolainen/

Joel Kettunen

Client Management and Controlling, medlem i ledningsgruppen

Joel ansvarar för ledning och styrning av klientprojekt. Kandidatexamen i företagsadministration (BBA) och kandidatexamen i företagsledning med inriktning på export.

https://www.linkedin.com/in/joel-kettunen-a1b68965/

Antti Kaihlanen

Interim CMO, medlem i ledningsgruppen

Antti ger Invesdor råd om marknadsförings- och mediestrategi. Innan har började arbeta som konsult var han Strategy Director på Carat Finland och Chief Strategy Officer på Dentsu Aegis Network. Kandidatexamen i marknadsföring.

https://www.linkedin.com/in/anttikaihlanen/

Tero Weckroth

Styrelseordförande

Nästan 20 års erfarenhet av finans- och läkemedelsbranscherna och som startup-entreprenör. Styrelseledamot i European Crowdfunding Network. Tidigare erfarenheter inkluderar Serono (som numera ingår i Merck KGaA) och 11 år inom investment banking i Helsingfors, London and Zürich, på Alfred Berg/ABM AMRO, Dresdner Kleinwort och Kepler. Magisterexamen i farmaci och MBA-examen. Grundande medlem i den finska schackboxningsklubben.

https://www.linkedin.com/in/tero-weckroth-5b927/

Susanna Paloheimo

Styrelseledamot

Föredragshållare och konsult som för med sig kunderfarenhet samt kommunikations- och marknadsföringsvägledning till Invesdors styrelse. Har tidigare arbetat på bland annat Fredman Group och Zeeland.

https://www.linkedin.com/in/spaloheimo/

Anni Ronkainen

Styrelseledamot

Som Finlands ledande digitaliseringsexpert bidrar Anni med sin kunskap om att digitalisera hela branscher till finanssektorn i Invesdors styrelse. Hon är för närvarande Chief Digital Officer på Kesko och har tidigare varit finländsk landschef på Google. Ekonomie magisterexamen.

https://www.linkedin.com/in/annironkainen/

Timo Lappi

Styrelseledamot

En energisk ”lawyerpreneur” (advokat och entreprenör) som för närvarande driver startup-vårdbolaget Heltti. Tidigare vd på Fondia. Juristexamen och ekonomie kandidatexamen.

https://www.linkedin.com/in/tlappi/

Teamet

Invesdors 20-mannateam utgörs av företagsamma och drivna personer som kan projektledning, försäljning, marknadsföring, utveckling och juridik.

Risker

Onoterade tillväxtföretag är investeringar med hög risk. Risker som finns i onoterade företag är t.ex. risken att förlora hela din investering, brist på likviditet på aktien, oregelbudna eller sällsynta utdelningar (vinstutdelning) och utspädning av din insats. Läs denna denna riskvarning noggrant innan du gör en investering.

Vi rekommenderar att du tar reda på investeringsmålet som du är intresserad i, diversifierar genom att investera i flera investeringsmål, och balanserar din portfölj genom att likvida investeringar. Vi rekommenderar även att du studerar noggrant riskbeskrivningarna som finns i målföretagens riskavdelningar, som du hittar i investeringsmaterialet.

Bifogat till investeringsmaterialet hittar du en kreditupplysning som kan vara relevant för att göra ett investeringsbeslut.

Makroekonomiska risker

Tillväxtfinansiering korrelerar sannolikt med den makroekonomiska miljön i branschen. Plötsliga förändringar av de ekonomiska förhållandena i Europa kan påverka Invesdors verksamhet. Det aktuella tillståndet för finansmarknaden och mer omfattande regleringar kan komplicera företags möjligheter att hitta finansiering och öka kapitalkostnaderna. För Invesdor är tillväxtföretag en viktig målgrupp och radikala förändringar i deras ekonomiska tillstånd eller framtidsplaner kan påverka efterfrågan på Invesdors tjänster. Brexit, som dock inte är en Invesdor-specifik risk, kan påverka Invesdor om investeringar över gränsen från Storbritannien skulle minska.

Medan räntor världen över har varit historiskt låga i åratal, så har investeringar i alternativa finansiella produkter blivit allt populärare. Om räntorna stiger eller den ekonomiska atmosfären på annat sätt förändras så att investeringar genom tjänsteleverantörer som Invesdor blir mindre tilltalande påverkas Invesdors verksamhet negativt.

Verksamhetsrisker

Befintliga finansiella institutioner och nya utmanare kan skapa konkurrensrisker för Invesdor. Genom att kontinuerligt fokusera på att stärka sin ställning och ge sina klienter förstklassig service siktar Invesdor på att öka deras lojalitet och värna sitt goda anseende på marknaden. Invesdor satsar även allt mer på att samarbeta med andra aktörer i branschen, och genom att erbjuda sin teknik och andra tjänster till andra leverantörer av investeringstjänster kan en potentiell konkurrent vändas till en partner.

Verksamheten kanske inte utvecklas som planerat. Invesdors expansion kräver ett högkvalitativt genomförande, lyckade rekryteringar och god timing. Invesdor måste kontinuerligt försöka förbättra sin service och sina produkter samtidigt som transparensen och den höga kvaliteten upprätthålls för kunderna. Det är inte säkert att Invesdor kommer att nå framgång med sin prissättning, marknadsställning eller produkterbjudande, vilket kan påverka Invesdors verksamhet.

Invesdor har testat tekniken i praktiken de senaste 6 åren och planen är nu att börja sälja den så att andra investeringsbolag kan använda sig av den. Med en ny produkt kan det finnas regleringsaspekter och liknande som kostar med än beräknat. Det kan även hända att tekniken inte väcker så mycket intresse som planerat. Att lansera en ny produkt medför flera riskfaktorer och en misslyckad lansering kan påverka företagets värde negativt.

Invesdor känner för närvarande inte till någon rättslig process mot företaget, men det finns en risk att Invesdor drabbas av detta i framtiden, vilket medför kostnader och risk för anseende som kan påverka investeringens värde negativt.

Invesdor har en relativt liten grupp med yrkesutbildade medarbetare. Trots att Invesdor har väl planerade arrangemang för ställföreträdare, så skulle Invesdors verksamhet påverkas negativt vid förlust av nyckelpersonal.

Likviditetsrisk

Invesdor-gruppen går med förlust. Även om gruppen siktar på att börja gå med vinst inom en snar framtid, så är det inte säkert att målet nås och/eller att vinsterna är tillräckliga för att täcka alla kostnader. Det finns en risk att framtida kapitalanskaffning behövs, vilket kan påverka investeringens värde negativt. Nästa finansieringsrunda är planerad att genomföras redan under hösten 2018. Det finns ingen garanti för att framtida kapitalanskaffning kommer att lyckas.  

Om kapitalanskaffningen inte lyckas behöver Invesdor hitta andra metoder eller alternativ för att kunna fortsätta växa eller lägga ned verksamhet.

Regulatorisk risk

Invesdor är verksamt i en starkt reglerad bransch och regleringarna för finansiella tjänster och instrument ändras kontinuerligt. Alternativ finans är en bransch som utvecklas snabbt. Ändringar i den regulatoriska miljön kan öka Invesdors efterlevnadskostnader och påverka företagets verksamhet. 

Invesdor är licensierat enligt det ganska krävande europeiska MiFID-regelverket. Det är möjligt att det kommer nya och mindre genomgripande regelverk, så att nya konkurrenter kan bedriva verksamhet med mindre administrativ börda och lägre kapitalförbrukning (burn rate). 

Invesdors finansieringsverksamhet kräver en MiFID-licens. Det är möjligt Invesdor mister sin licens, vilket skulle påverka verksamheten avsevärt.

Det är mycket viktigt för Invesdor att följa gällande lagstiftning. En brist i efterlevnaden skulle kunna ha en negativ effekt på Invesdors verksamhet.