Riskivaroitus

Kaikkiin sijoituksiin liittyy pääoman menettämisen riski. Kannustamme sijoittajia tutustumaan kaikkiin kohdeyhtiöitä tai sijoitustuotteita koskeviin riskeihin ja siihen, kuinka he voivat itse hallita sijoittamiseen liittyviä riskejään.

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkeariskisiä sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvat osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan seuraavaan riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitäthän huomiota myös Kohdeyhtiökohtaisiin riskeihin, joista kerrotaan pitch-materiaaleissa.

Älä koskaan sijoita enempää kuin olet valmis menettämään!

 

Riskit

Rahoitusvälineisiin liittyvät ominaisuudet ja riskit

 

i. Rahoitusvälineisiin liittyvät riskit

Rahoitusvälineisiin sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Riskeillä viitataan sijoituspäätökseen liittyviin epävarmuustekijöihin sekä mahdolliseen rahalliseen menetykseen. Aiemmat tuotot eivät ole tae tuotoista tulevaisuudessa. Asiakas on aina vastuussa sijoituspäätökseen liittyvistä taloudellisista seuraamuksista ja rahoitusvälineitä ja ehtoja koskeviin materiaaleihin tulee tämän vuoksi tutustua huolellisesti.

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkeariskisiä sijoituskohteita. Korkeariskisen sijoituksen tekemiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoitettujen varojen menettäminen, huono likviditeetti, epäsäännölliset tai harvat osingot ja omistusosuuden diluutio.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitäthän huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin, joista kerrotaan pitch-materiaaleissa.

 

ii. Riskeihin liittyvät keskeiset määritelmät

Markkinariski tarkoittaa riskiä talouden muutoksista tai muista tapahtumista, jotka vaikuttavat koko markkinoihin.

Likviditeettiriski tarkoittaa riskiä siitä, että et saa myytyä sijoitustasi tiettynä ajankohtana johtuen vähäisestä kaupankäyntivolyymista kyseisillä arvopapereilla tai kokonaan puuttuvista jälkimarkkinoista.

Korkoriskillä tarkoitetaan korkotasojen muuttumisesta aiheutuvaa riskiä. Korkojen nousu laskee kiinteäkorkoisten bondien markkinahintaa ja korkojen lasku puolestaan nostaa markkinahintaa.

Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan taloudellisessa tilanteessa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia, jotka voivat johtaa liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyteen.

Veroriskit tarkoittavat riskejä, jotka ovat seuraus verosääntelyn tai veroasteen muutoksista, jotka johtavat epätoivottuihin veroseuraamuksiin.

Valuuttariski viittaa vaikutuksiin, joita valuuttakurssien muutoksilla voi olla sijoituskohteen arvoon.

 

iii. Yleiset joukkorahoitukseen liittyvät ominaisuudet ja riskit

Joukkorahoitus on kattotermi, joka viittaa varojen keräämiseen laajalta ihmisjoukolta julkisen rahoituskampanjan avulla, tyypillisesti internetin välityksellä. Joukkorahoituksessa on kyse yhdestä joukkouttamisen (pyrkimys hankkia palveluita, ideoita ja sisältöä internetyhteisöltä) muodosta.

Joukkorahoitukseen liittyy kolme selvää ominaisuutta: sijoitukset tulevat laajalta joukolta ihmisiä (tämän vuoksi ”joukko”), keskimääräinen sijoitus on melko pieni (sadoista euroista tuhansiin euroihin) ja sijoitus ja rahoituskampanja järjestetään internetissä.

Joukkorahoituksella voidaan viitata useampaan varojen hankkimisen muotoon. Invesdor tarjoaa osake- ja lainamuotoista joukkorahoitusta, jotka yhdessä muodostavat sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen kategorian. Tämän tyyppisessä joukkorahoituksessa rahoitusta etsivät taho on aina yhtiö, tyypillisesti osakeyhtiö. Vastineeksi saamistaan varoista yhtiö tarjoaa sijoittajille yhtiön osakkeita (osakepohjainen joukkorahoitus) taikka bondeja tai velkakirjoja (lainamuotoinen joukkorahoitus). Rahoitusta tarjoavien tahojen näkökulmasta kyse on sijoituksen tekemisestä: siihen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä, mutta myös mahdollisuus tuoton saamiseen. Osake- ja lainamuotoinen joukkorahoitus sopivat parhaiten yhtiöille, joilla on jo liikevaihtoa ja jotka pyrkivät keräämään rahoitusta kasvuaan varten. Invesdor tarjoaa ainoastaan osake- ja lainamuotoista joukkorahoitusta.

Sijoituksen tekemiseen liittyy aina riski sijoitettujen varojen menettämisestä. Sekä osake- että lainamuotoinen joukkorahoitus ovat korkeariskisiä sijoitusmuotoja ja sijoitukset tehdään useimmiten elinkaarensa alkuvaiheessa oleviin yrityksiin, joihin liittyy vakiintuneempia yrityksiä korkeampi riski yritystoiminnan epäonnistumisesta ja konkurssista, jotka eivät yleensä maksa osinko ja joihin tehtyjen sijoitusten likviditeetti on huono, koska arvopaperit eivät ole kaupankäynnin kohteena millään kauppapaikalla. Nämä riskit ovat jossain määrin alhaisemmat, mikäli rahoituskierroksessa on kyse listautumisannista, sillä listatut osakkeet ovat tavallisia sijoitusinstrumentteja. Sijoittajien tulisi aina harkita huolellisesti sijoituksen tekemistä ja sijoittaa vastuullisesti.

 

iv. Lainamuotoiseen joukkorahoitukseen liittyvät ominaisuudet ja riskit

Sijoittajasta ei tule osakkeenomistaja Kohdeyhtiössä ja he eivät näin ollen usein myöskään hyödy yhtiön arvonnoususta. Sen sijaan Yhtiö maksaa laina-ajalta sijoitukselle korkoa ennalta määriteltyinä koronmaksupäivinä ja laina-ajan päätteeksi maksaa sijoitetun pääoman takaisin sijoittajalle. Invesdorin tai muun osapuolen ei voida missään tilanteessa katsoa olevan vastuussa Kohdeyhtiön maksukyvyttömyydestä ja sijoittaja saattaa menettää sijoittamansa varat kokonaan. Bondit ovat korkeariskisiä sijoituskohteita.

Sijoitetun pääoman ja koron menettäminen. Kohdeyhtiö ei välttämättä säilytä maksukykyään koko laina-aikaa, mikä saattaa johtaa siihen, ettei Yhtiö pysty maksamaan sijoitettua pääomaa takaisin laina-ajan päätyttyä. Pahimmassa tapauksessa sijoittaja joutuu velkomaan saataviaan konkurssissa, eikä välttämättä saa maksua koko sijoituksestaan. Kohdeyhtiö ei välttämättä pysty maksamaan myöskään sijoitukselle kertynyttä korkoa. Sijoittaja on vastuussa sijoituspäätöksestään, eikä huonosti menestyvistä sijoituksista mahdollisesti aiheutuvia menetyksiä korvaa mikään taho.

Huono likviditeetti. Likviditeeti tarkoittaa mahdollisuutta muuttaa sijoitus rahaksi. Bondit ovat siirtokelpoisia arvopapereita. Jälkimarkkinat listaamattomille arvopapereille ovat kuitenkin edelleen melko heikot ja bondin myyminen voi olla vaikeaa, eikä sitä välttämättä saa myydyksi lainkaan laina-aikana.

Vakuudettomuus. Bondeilla ei tyypillisesti ole vakuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että Yhtiön menettäessä maksukykynsä, mikään vakuus ei turvaa sijoitetun pääoman ja kertyneen koron takaisinmaksua ja sijoittaja saattaa menettää sijoituksensa. Maksukyvyttömyystilanteessa vakuudelliset lainat ja muut saatavat, joilla on parempi etuoikeus, maksetaan ennen vakuudettomia bondeja ja bondien haltijat ovat näin ollen likvidointimenettelyssä muihin velkojiin nähden huonommassa asemassa.

Takaisinmaksuriski. Kohdeyhtiö voi maksaa lainaamansa pääoman takaisin missä vaiheessa tahansa ennen laina-ajan päättymistä, eikä sijoittaja voi estää tätä. Sijoittaja on kuitenkin tällöin oikeutettu saamaan vähintään 75 % siitä koron määrästä, joka sijoitukselle olisi kertynyt koko alkuperäiseltä laina-ajalta.

Pääoman lainaaminen koko laina-ajaksi. Sijoittajalla ei ole laina-aikana muuta mahdollisuutta bondien rahaksi muuttamiseen kuin bondin myyminen. Osakesijoittamiseen liittyvä lunastuslauseke ei sovellu bondeihin.

Korkoriski. Lainan korko on ennalta määritelty ja muutokset yleisessä korkotasossa eivät vaikuta siihen.

Valuuttariski. Valuuttariskillä viitataan vaikutukseen, joka valuuttakurssien muutoksilla on sijoituskohteen arvoon. Mikäli rahoituskierros järjestetään ulkomaista valuuttaa käyttäen, liittyy sijoitukseen valuuttariski. Myös valitusta maksutavasta riippuen pankki saattaa periä valuuttamuunnoksesta erillisen maksun hinnoittelunsa mukaisesta.

 

v. Vaihtovelkakirjalainoihin liittyvät ominaisuudet ja riskit

Vaihtovelkakirjalainat ovat hybridi-instrumentteja, joihin liittyy piirteitä tavallisista bondeista (esimerkiksi koronmaksu) sekä mahdollisuus muuntaa lainapääoma liikkeeseenlaskijan osakkeiksi. Invesdor tarjoaa kahdenlaisia vaihtovelkakirjalainoja, joita yhtiöt voivat hyödyntää rahoituskierroksillaan: Classic vaihtovelkakirjalaina yrityksille, joiden liiketoiminta on vakiintunutta, sekä Bridge vaihtovelkakirjalaina kasvuyrityksille.

Liikkeeseen laskettaessa vaihtovelkakirjat vastaavat tavallisia bondeja. Lainan ehdoissa määritellään kuitenkin ehdot, joiden puitteissa laina voidaan muuttaa liikkeeseenlaskijan osakkeiksi. Ehdoissa on määritelty muun muassa vaihtohinta, jonka perusteella määräytyy vaihdettavien osakkeiden lukumäärä (ennalta määritelty vaihtohinta tai prosentuaalinen alennus), korko, tilanteet, jolloin lainan voi muuntaa osakkeiksi sekä tilanteet, joiden seurauksena muunto tapahtuu automaattisesti.

On myös mahdollista, että vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen laskenut Yhtiö menettää maksukykynsä ja on kykenemätön selviytymään taloudellisista velvoitteistaan tai se asetetaan konkurssiin laina-aikana. Tällöin sijoittajaa uhkaa riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan.

Yhtiö saattaa esimerkiksi pystyä suoriutumaan koronmaksusta jonkin aikaa, mutta menettää sitten maksukykynsä ja ajautua konkurssiin. Tällöin vaihtovelkakirjalainan haltijoiden lainat vaihdettaisiin automaattisesti yhtiö osakkeisiin, mutta yhtiön konkurssin vuoksi osakkeet olisivat arvottomia. Entiset vaihtovelkakirjalainan haltijat, eli nykyiset osakkeenomistajat, voisivat tällöin pitää heille jo maksetun koron, mutta saattaisivat menettää kertyneen, vielä maksamatta olevan koron, sekä sijoittamansa pääoman.

Vaihtovelkakirjalainoille ei yleensä aseteta vakuuksia. Likviditeetti on myös huono johtuen listaamattomien yhtiöiden heikoista jälkimarkkinoista.

Yllä kuvatut riskit pätevät sekä Classic että Bridge vaihtovelkakirjalainoihin.

 

vi. Osakepohjaiseen joukkorahoitukseen liittyvät ominaisuudet ja riskit

Invesdorin palvelussa sijoittaja voi merkitä listaamattomien Kohdeyhtiöiden osakkeita. Osakkeisiin liittyvät tavalliset, Kohdeyhtiön kotivaltion lainsäädännön mukaiset oikeudet, ellei rahoituskierroksen materiaaleissa ole toisin ilmoitettu.

Epäsäännölliset tai harvat osingot. Erityisesti alkuvaiheessa on epätodennäköistä, että Kohdeyhtiö maksaisi osinkoja. Osinkojen maksaminen riippuu Kohdeyhtiön tuloksesta ja alkuvaiheessa yhtiöt usein sijoittavat tuotot kasvuunsa. Et todennäköisesti saa jatkuvaa tuottoa sijoituksellesi ja on mahdollista, että et saa sille tuottoa lainkaan.

Sijoitetun pääoman menettäminen. Huomaathan, että suurin osa startup-yrityksistä epäonnistuu, eivätkä ne onnistu saavuttamaan tavoitteitaan suunnitelmiensa mukaisesti. On todennäköistä, että et ikinä saa sijoituksellesi tuottoa ja menetät sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaan. Mikäli Kohdeyhtiö epäonnistuu yritystoiminnassaan, kukaan ei maksa sinulle takaisin sijoitustasi, eikä sinun tulisi tämän vuoksi koskaan sijoittaa enempää kuin summa, jonka olet valmis menettämään. Riskiä kannattaa myös hajauttaa sijoittamalla eri kohteisiin.

Heikko likviditeetti. Likviditeetti tarkoittaa mahdollisuutta muuttaa sijoitus rahaksi. Osakkeet ovat siirtokelpoisia arvopapereita, joskin siirtokelpoisuuteen saattaa liittyä joitakin rajoituksia. Jälkimarkkinat listaamattomien yhtiöiden arvopapereille ovat kuitenkin melko heikot ja osakkeiden myyminen voi olla vaikeaa, etkä välttämättä saa niitä myytyä ollenkaan.

Diluutio. Diluutio tarkoittaa osakkeenomistajan suhteellisen omistusosuuden pienenemistä yhtiön laskiessa liikkeeseen lisää osakkeita. Useat Kohdeyhtiöt järjestävät jossain vaiheessa uuden rahoituskierroksen. Omistusosuutesi yhtiöstä pienenee, ellet merkitse lisää osakkeita aiemman omistuksesi suhteessa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista, mikäli Kohdeyhtiö järjestää suunnatun osakeannin poiketen vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valuuttariski. Valuuttariski viittaa vaikutuksiin, joita valuuttakurssien muutoksilla voi olla sijoituskohteen arvoon. Mikäli rahoituskierros järjestetään ulkomaista valuuttaa käyttäen, liittyy sijoitukseen valuuttariski. Myös valitusta maksutavasta riippuen pankki saattaa periä valuuttamuunnoksesta erillisen maksun hinnoittelunsa mukaisesta.

 

Muutokset ja päivitykset

Näihin tietoihin voi tulla muutoksia aika-ajoin. Tietoja muutoksista löytyy Riskivaroitusosiosta Invesdorin nettisivuilta (www.invesdor.com). Muutokset ja päivitykset astuvat voimaan seuraavana päivänä niiden julkaisemisesta.

Jaa riskejä hajauttamalla sijoitussalkkuasi! Invesdorin kautta sijoittaminen on oiva tapa sijoittaa listaamattomiin kasvuyrityksiin, mutta tämän lisäksi osa varallisuudesta kannattaa kiinnittää matalariskisempiin sijoituskohteisiin. Kun toimit näin, ei sijoitussalkkusi riipu yhden kasvuyrityksen menestyksestä.