Användarvillkor

Vänligen se våra användarvillkor på den här sidan. Om du har en fråga eller inte hittar det du letar efter, kontakta oss för mer info.

 

Användarvillkor

➤ Om du vill ladda ner dessa användarvillkor som pdf, klicka här

 

Dessa allmänna villkor bestämmer hur du kan använda Invesdors webbplats på www.invesdor.com ("Onlineservice" eller “Service”). Villkoren fungerar också som allmänna avtalsvillkor och kompletterar övriga avtal med Invesdor gällande andra Invesdor-tjänster. Genom att använda webbplatsen eller andra tjänster accepterar du dessa villkor och godkänner att agera i enlighet med dem. De rättigheter och skyldigheter som följer av de allmänna villkoren tillämpas i all användning av Onlineservicen och övriga tjänster. 

Tillämpningsordningen för villkoren gällande Bonder, Equity och Servicen är följande: 

  1. Tilläggsvillkor
  2. Allmänna villkor

Vid en möjlig konflikt mellan villkoren prioriteras Tilläggsvillkoren framom de Allmänna villkoren.

Sammanfattning

Målföretag:

Du försäkrar, att du är berättigad av den representerade juridiska personen, att i dess namn marknadsföra och genomföra finansieringsrundan med hjälp av Servicen.

Du är obligerad att uppriktigt och ärligt ange all information berörande målföretaget, dess ställning och tidigare finansiering.

Du godkänner, att ändamålet med Servicen endast är att hjälpa dig att finna passande Investerare. Juridiska förbindelser till finansieringsrundan bildas direkt mellan Målföretaget och Investeraren utanför Servicen.

Du verkställer finansieringsrundan noggrant och i enlighet med informationen du angivit i Servicen. Du är ensam obligerad att tillse finansieringsrundans lagenlighet, det vill säga, att den förvekligas enligt gällande lagstiftning, regler och övriga bestämmelser.

Du meddelar Invesdor om hur finansieringsrundan verkställs.

Investerare:

Du håller hemlig all konfidentiell information angiven av Målföretaget, och använder sådan sekretessbelagd information endast till att avgöra dina egna förutsättningar att delta i finansieringsrundan.

I vissa stater, förekommer juridiska skyldigheter anknutna till investerare. Det är på ditt ansvar att försäkra dig om att dessa uppfylls.

Du godkänner, att Servicens ändamål är att hjälpa dig med att finna optimala Målföretag. Juridiska förbindelser till finansieringsrundan bildas direkt mellan dig och Målföretaget utanför Servicen.

Ditt investeringsbeslut grundar sig endast på ditt eget omdöme och du ansvarar ensam för ditt beslut.

+ Läs mer

- Mindre

1. Ditt förhållande med Invesdor

1.1. www.invesdor.com är en webbplats som underhålls av Invesdor Ab (Organisationsnummer: 2468896-2) ("Invesdor", "Vi"). Invesdor är ett aktiebolag grundat i enlighet med finsk lagstiftning, vars huvudsakliga verksamhetsplats är Salomongatan 17 A, 00100 Helsingfors. Invesdors verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Invesdors auktoriseringsnummer är 39 / 02.02.00 / 2014. Mer information om Invesdor finner du från Invesdors webbsida under (Legal Notice).

1.2. Användningen av Invesdors produkter, programvara och webbplats (nedan hänvisas till dessa med samlingsbegreppet ”Service”) baserar sig på ett avtal mellan dig och Invesdor.

1.3. Syftet med tjänsterna är att upprätthålla en tjänst där de emitterande målbolagen ("Målföretagen") kan hitta investerare ("Investerare") och Investerare kan hitta Målföretag. Till båda, både Målföretagen och Investerarna, hänvisas i Villkoren som "du". Du kan registrera dig som ett Målföretag och / eller som en Investerare i tjänsten.

1.4. Om inte annat uttryckligen skriftligen avtalats med Invesdor, omfattas ditt avtal med Invesdor alltid dessa villkor. Dessa villkor benämns hädanefter "Allmänna villkor".

1.5. Till de Allmänna villkoren inkluderas sekretesspolicyn ("Sekretesspolicy") på Invesdors webbplats, där principerna uppställs, enligt vilka Invesdor får använda din information och innehåll som du producerar eller laddar upp till Webbplatsen.

1.6. Ditt avtal med Invesdor innehåller, utöver de ovannämnda villkoren, tjänstevillkor beroende på omfattningen av tjänsterna du använder. Dessa anges alla nedan som "Villkor". Du kan läsa Villkoren som gäller för Tjänsterna antingen inom Servicen eller i samband med användningen av Servicen.

1.7. De kapitaliserade termerna i Villkoren bör ha samma innebörd. Övriga termer ska inneha deras sedvanliga mening.

1.8. Dessa Allmänna Villkor, tillsammans med Tillägsvillkoren, bildar ett bindande avtal mellan dig och Invesdor, gällande din användning av Servicen. Det är viktigt att du läser noggrant igenom dessa. Som ett kollektivt begrepp, hänvisas det nedan till ”Villkor”.

1.9. Ifall det uppstår motstridigheter mellan Tillägsvillkoren och de Allmänna Villkoren, har Servicens Tillägsvillkor företräde framom de Allmänna Villkoren.

+ Läs mer

- Mindre

2. Godkännande av Villkoren

2.1. För att kunna utnyttja Servicen, måste du till en början godkänna Villkoren. Du kan inte använda dig av servicen utan att acceptera Villkoren. Då du godkänner Villkoren eller de Allmänna villkoren, accepterar du även vår Sekretesspolicy.

2.2. Du kan godkänna Villkoren genom att:

2.2.1. Klicka jag samtycker eller godkänn Villkor, om Invesdor har möjliggjort detta alternativ åt dig i någon av Servicens användargränssnitt; eller

2.2.2. Direkt genom att använda Servicen. I detta fall, uppfattar och godkänner du, att Invesdor anser ditt användande av Servicen som även ett godkännande av Villkoren.

2.3. Du kan varken utnyttja Servicen eller godkänna villkoren om (a) du inte fyller ålderskraven eller saknar rättshandlingsförmåga för att ingå ett bindande avtal med Invesdor, eller (b) du är förhindrad från att mottaga Servicen med stöd av finsk lag eller övriga staters lag, inkluderat staten du själv är bosatt i samt staten där du använder Servicen.

2.4. Innan du fortsätter, rekommenderar vi, att du antingen skriver ut eller sparar en kopia av de Allmänna villkoren för senare arkivering.

+ Läs mer

- Mindre

3. Användarkonto

3.1. Du kan använda Onlineservicen normalt utan att skapa ett användarkonto åt dig. Däremot behöver du en profil för att kunna:

3.1.1. Granska specifik information om finansieringsrundan,

3.1.2. Delta i aktie- eller lånebaserade finansieringsrundor,

3.1.3. Skicka en ansökan för att arrangera en finansieringsrunda,

3.1.4. Kontakta andra Användare inom Servicen.

3.2. Du kan skapa ett Användarkonto bakom Registrera dig-länken, genom att ange den efterfrågade informationen.

3.3. Om du är bosatt i USA, Kanada, Storbritannien, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Australien, Nya Zeeland, måste du på grund av din hemstats lagstiftning genomföra ett lämplighetstest över dina investeringstillgångar när du skapar ett Användarkonto. Om du inte passerar detta lämplighetstest kan du inte skapa ett Användarkonto.

3.4. För att aktivera ditt Användarkonto, bör du klicka på länken som automatiskt skickas till din e-post.

3.5. För att skapa ditt Användarkonto, måste du godkänna dessa Allmänna villkor och med dessa medföljande Sekretesspolicy.

3.6. Du ansvarar själv över den information du angivit och att denna information i sin helhet är aktuell, korrekt och fullständig. Du förbinder dig även att uppdatera eventuella ändringar i informationen.

3.7. När du investerar i ett målföretag, kommer du att bli ombedd att ange mer information om dig själv (se Sekretesspolicy). Den information du anmäler i din investeringsprocess sparas automatiskt i din kontoinformation. Du kommer också att bli ombedd att slutföra en förfrågan om din investeringskunskap. Om Invesdor anser, att dess Service är olämplig för dig, kommer du att bli informerad om detta, varefter du skilt måste bekräfta din investering trots denna anmälan.

3.8. En del av Servicen kräver att din identitet kontrolleras. För detta ändamål kan Invesdor fordra att du antingen utför en elektronisk identifiering eller, alternativt, sänder en kopia av ditt pass eller ID-kort till Invesdor. Likväl, ifall du representerar en juridisk person, ber vi dig förse oss med ett utdrag från handelsregistret (eller motsvarande) för den berörda juridiska personen, bolagsordningen och äganderättsinnehavaren. En bekräftelse av din hemadress kan också krävas. Om du inte lämnar den begärda informationen eller den information du anger är felaktig, ofullständig eller föråldrad, kan Invesdor frysa dina tillgångar i Servicen tills information erhålls och / eller blockera din användning av Servicen (lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism).

+ Läs mer

- Mindre

4. Identifikation

4.1. För att kunna fungera som en Investerare eller som ett Målföretag i Servicen, bör Invesdor validera ditt användarkonto. All den information som krävs för att genomföra en identifikation, kan du förse oss med antingen genom att redigera ditt användarkonto eller med att investera genom servicen. Målföretag är validerade.

4.2. Du garanterar, att den information du anmält, i sin helhet är aktuell, korrekt och fullständig.

4.3. För att validera ett privat konto måste en privatperson tillhandahålla sin egen identifikationsinformation samt antingen identifiera sig genom elektronisk identifiering eller lämna in en kopia på sitt pass eller ID-kort.

4.4. För att validera ett företagskonto måste företagets representant lämna in företagets identifieringsinformation, egen identifieringsinformation och ett utdrag ur företagsregistret (eller motsvarande), bolagsordningen, den utfärdade och undertecknade förmånstagarens identitetsblankett samt en kopia på eget pass eller ID-kort. Alternativt, kan motsvarande information anges genom att redigera användarprofilen.

4.5. För att genomföra valideringen, kan Invesdor vid behov be dig sända övrig information om dig själv. Invesdor kan även söka tilläggsinformation om dig från andra källor, såsom offentliga register och internet.

4.6. Underlåtenhet att lämna in sådan information Invesdor begärt, eller att den inlämnade informationen är felaktigt eller ofullständigt levererad, ger Invesdor rätten att frysa din användarprofil samt den investerade egendomen, tills rätta, sanningsenliga, aktuella och fullständiga uppgifter har angivits.

4.7. Valideringen av din användarprofil är fullständigt under Invesdors beslutanderätt. Invesdor kan lämna din användarprofil ovaliderad på grund av vilken orsak som helst, utan att sända en skild anmärkning om detta åt dig. Invesdor ansvarar inte för någon skada, förlust eller övriga kostnader, förorsakade av detta.

4.8. Invesdor kan oberoende av orsaken återkalla den genomförda valideringen när som helst, utan att sända en skild anmärkning åt dig. Ifall valideringen återkallas, förhindras du även från, att genom din användarprofil investera eller fylla i en ansökan om arrangerande av en finansieringsrunda.

4.9. Även om Invesdor skulle besluta att validera din användarprofil, kan vi tidvis be dig sända tilläggsinformation, för att din användarprofil ska hållas validerad.

4.10. Bedrägeri och annat osedligt beteende: Invesdors Service får endast användas för lagligt tillåtna ändamål i enlighet med lagar och Invesdors riktlinjer. Anmälandet av felaktigt namn eller annan personlig information samt annan olaglig aktivitet är strängt förbjuden. Invesdor gör sitt yttersta för att bidra till att alla brottsliga användare ställs till ansvar och annat störande beteende kan rapporteras till polisen eller någon annan myndighet. Här är några exempel på beteende som anses brottsligt eller osedligt (listan är inte uttömmande):

4.10.1. Användning av eller försök att använda Servicen för kriminella eller oetiska ändamål eller övrig avsiktligt missbruk av Servicen samt avsiktlig eller oavsiktlig kränkning av lagstiftning och förordningar samt försök av de ovannämnda

4.10.2. Stjälande, ändrande, granskande eller raderande av en annan användares information med hjälp av Servicen, eller ett försök av detta

4.10.3. Störande av andra användares användning av Servicen

4.10.4. Upprätthållande och användande av flera användarkonton eller att påverka eller försöka påverka aktiviteten genom fler än ett användarkonto, samt att överföra konton till andra utan Invesdors tillstånd

4.10.5. Motstridigt handlande med Invesdors regler och instruktioner

4.10.6. Olovligt delande eller nedladdande av innehåll, ägd av annan part

4.10.7. Delande av felaktig, ofullständig, vilseledande, oetisk eller kränkande information

4.10.8. Försummelse av betalning av investeringen

4.10.9. Olovlig kopiering, omarbetning eller delning av information från Invesdors nätsida

4.10.10. Laddande eller installerande av virus eller dylika skadliga program, samt försök av detta

4.10.11. Kommunicering med övriga användare i brottsligt eller skadligt syfte, eller

4.10.12. Användningen av Servicen som ett team, omfattande två eller flera personer

+ Läs mer

- Mindre

5. Avgörande av ändamålsenlighet

5.1. Invesdor gör en ändamålsenlighetsprövning till alla Investerare för att säkerställa att det finansiella instrumentet är lämpligt för Investeraren. Investeraren bör svara på några frågor om dennes investeringskunskap och historia, efter att ha skapat ett användarkonto. Förfrågningen kan besvaras när som helst, dock senast i samband med den första investeringen. Om Invesdor, på grundval av Investerarens svar, anser att finansieringsformen inte nödvändigtvis är den rätta för Investeraren, sänds en anmälan om detta. Investeraren måste skilt bekräfta sin investering genom att bekräfta mottagandet av anmälan samt uttrycka sin vilja att framskrida med investeringen trots detta.

5.2. En del av ändamålsenlighetsprövningen är testet gällande Investerarens investeringskunskap. En förutsättning för att investera genom Servicen är, att alla frågor besvaras korrekt. Redan ett fel svar leder till att du inte kan investera. Ifall du inte lyckats svara rätt på frågorna, kan du studera investering närmare och göra om testet senare.

5.3. Frågorna kan lämnas obesvarade endast ifall Investeraren är från en sådan stat, vars lagstiftning förutsätter status av professionell investerare för att betrakta olistade investeringsmål. I dessa fall räcker det att du genomfört en statsspecifik High Net Worth/Sophisticated/Accredited- förfrågning och ingen skild försäkran om din investeringskunskap krävs.

5.4. Du är skyldig att svara på frågor gällande ändamålsenlighetsprövningen med korrekt, sanningsenlig, aktuell och fullständig information.

+ Läs mer

- Mindre

6. Tjänster som erbjuds av Invesdor och tillgången till dessa

6.1. Invesdor kan ha dotterbolag samt intressebolag runt omkring i världen (”Dotterbolag och Intressebolag”). Ibland erbjuds Service åt dig från dessa företag på uppdrag av Invesdor själv. Du förstår och godkänner, att Dotterbolagen och Intressebolagen är berättigade att erbjuda Service åt dig.

6.2. Invesdor skapar ständigt nytt och strävar till att kunna erbjuda den bästa möjliga upplevelsen åt sina användare. Du förstår och godkänner, att formen och naturen på Servicen som Invesdor erbjuder kan tidvis ändra form utan en skild anmärkning åt dig. Även Villkoren kan ändras, varför Invesdor rekommenderar att du med jämna mellanrum granskar de aktuella Villkoren. Väsentliga ändringar i Villkoren meddelas på vår hemsida.

6.3. Som en del av det pågående utvecklingsarbetet, förstår du och godkänner, att Invesdor kan avsluta eller upphöra med att erbjuda Servicen (eller funktioner i Servicen) till dig eller till användarna i allmänhet enligt Invesdors eget omdöme, utan förvarning. Du kan när som helst sluta använda Servicen, utan att skillt anmäla detta till Invesdor.

6.4. Invesdor har en skyldighet att känna igen kunden i enlighet med lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Du förstår och godkänner, att Invesdor kan begära information om dig för att uppfylla sin lagstadgade skyldighet. Du förstår och godkänner även, att ifall du inte tillhandahåller Invesdor korrekt och fullständig information för att uppfylla skyldigheten att känna igen sina kunder, kan Invesdor blockera eller begränsa användningen av Servicen, till exempel genom att frysa tillgångarna för transaktionen för att få all nödvändig information.

6.5. Du förstår och godkänner, att ifall Invesdor hindrar Din tillgång till användarkontot, har Du nödvändigtvis inte tillgång till Servicen, Din användarinformation, dokument eller övrigt innehåll i din användarprofil.

6.6. För att återfå tillgång till Din användarprofil, är Du ansvarig för nödvändiga arrangemang. Du bär även ansvaret för att försäkra, att alla som använder sig av din internetanslutning, är medvetna om Villkoren och fungerar enligt dessa.

+ Läs mer

- Mindre

7. Din användning av Servicen

7.1. För att få tillgång till vissa tjänster kan du bli ombedd att lämna information om dig själv (t.ex. personuppgifter och kontaktinformation) som en del av registreringsprocessen eller som en del av användningen av Servicen. Se till att alla registreringsuppgifter du lämnar till Invesdor alltid är exakta, korrekta och aktuella. Användningen av pseudonym eller annat än Ditt korrekta namn är förbjudet. Du får inte ange en felaktig identitet eller kontaktinformation. Du ansvarar för uppdateringen av Din kontaktinformation och du kan göra detta genom att besöka din profil.

7.2. Du förbinder dig till att endast använda Servicen till de ändamål som definierats i Villkoren samt är lagenliga i enlighet med bindande lag eller godkända enligt allmänt godkänd praxis eller instruktioner.

7.3. Du samtycker till att du kan få information om tjänsterna på mer än ett språk. Språken på vilka du kan få information och kan kommunicera med Invesdor är engelska, finska, svenska och tyska.

7.4. Du erkänner att enligt kapitel 6 a i konsumentskyddslagen gäller inte ångerrätten på prenumerationsorder på grund av dessa tjänster, trots att prenumerationen har gjorts elektroniskt.

7.5. Du förbinder Dig till att inte använda (eller försöka använda) Servicen, med undantag av Invesdors användargränssnitt, ifall du inte skilt har kommit överens om detta i ett separat avtal. Du samtycker till att inte delta i någon verksamhet, som kan avbryta eller störa Servicen (eller servrar och nätverk som är i kontakt med Servicen).

7.6. Ifall du inte har skriftligen överenskommit med Invesdor om annat, samtycker du till att hålla dig från att reproducera, duplicera, kopiera, utbyta eller återförsälja Servicen till något ändamål, men du är fri till att rekommendera Servicen vidare.

7.7. Målföretagen och Investerarna är ensamma ansvariga för myndighetsrapporteringen angående finansieringsrundan eller investeringen, samt betalning av skatter eller dylika kostnader förknippade med dessa.

7.8. Invesdor kan debitera dig en icke-återbetalningsbar prenumerationsavgift i samband med en investering. Avgiftsbeloppet bestäms separat i Villkoren för varje Erbjudande.

7.9. Du godkänner, att du ensam ansvarar för (och att Invesdor inte är ansvarig gentemot dig eller tredje part) alla förbrytelser av Villkorsenliga obligationer eller följder av dessa (innefattande förlust eller skada, som Invesdor möjligtvis lider).

+ Läs mer

- Mindre

8. Sekretessen av ditt lösenord och användarkonto

8.1. Du förstår och godkänner ditt ansvar över lösenordet till din användarprofil i Servicen samt ansvaret över att lösenordet förvaras och används på ett säkert sätt samt om hemlighållande överlag.

8.2. Du godkänner, att du själv ansvarar till Invesdor för all aktivitet som sker på ditt konto.

8.3. Ifall olovligt användande av ditt lösenord eller användarprofil kommer till din kännedom, förbinder Du dig till att omedelbart anmäla detta till Invesdor. Du förbinder dig även till att byta ut ditt lösenord, ifall du har orsak att misstänka att ditt lösenord hamnat i fel händer.

+ Läs mer

- Mindre

9. Integritetsskydd och personuppgifter

9.1. Invesdor uppskattar din integritet. Som en del av de Allmänna villkoren samt Invesdors Sekretesspolicy, som fastställer principerna enligt vilka Invesdor kan använda information om dig och innehåll du har skapat eller laddat upp till Invesdors internetsida. Vi uppmanar dig att noggrant bekanta dig med Sekretesspolicyn.

9.2. Du accepterar, att Invesdor kan överföra och bearbeta dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

+ Läs mer

- Mindre

10. Servicens innehåll

10.1. Du förstår, att allt innehåll (så som datadokument, skriven text, mjukvara, musik, ljudfiler eller övriga ljud, fotografier, videoinspelningar eller övriga bilder), som Du har tillgång till som en del av Användningen av Servicen samt denna informations sanningsenlighet och exakthet, är på den personens ansvar som ursprungligen delat informationen. Hädanefter hänvisas till all sådan information med ”Innehållet”.

10.2. Du är medveten om att som en del av det i Servicen presenterade Innehållet inklusive men inte begränsat till bland annat verk som skapats av Servicens användare, reklamer i Servicen och sponsrat Innehåll i Servicen, kan vara skyddat av immateriella rättigheter som ägs av Servicens användare, sponsorer eller annonsörer som tillhandahåller innehållet till Invesdor (eller av andra personer eller företag för deras räkning). Du får inte ändra, hyra ut, låna, sälja, distribuera Innehållet eller skapa följdarbeten av Innehållet, såvida du inte skriftligen har kommit överens med Invesdor eller innehållsägaren.

10.3. Invesdor förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att oberoende av anledningen granska, visa, markera, filtrera, ändra, blockera eller ta bort Innehållet eller radera en del eller hela Innehållet från Servicen.

10.4. Du förstår, att genom att använda Servicen, kan du utsättas för varningsmeddelanden, inbjudningar eller andra liknande meddelanden, som du anser vara störande eller förkastliga och att du i detta avseende använder Servicen på egen risk. Du kan styra meddelanden du får från meddelandeinställningar, men typer av informativ kundkommunikation går inte att blockeras.

10.5. Du godkänner, att du ensam ansvarar (och att Invesdor inte ansvarar för dig eller tredje part) för innehåll som du skapar, laddar ner, överför, visar eller på annat sätt gör tillgängligt under tiden du använder Servicen och därmed även följderna av dina handlingar (inklusive förlust eller skada som kan uppstå åt Invesdor). Du förstår också, att Invesdor inte ansvarar för innehåll som skapats, laddats upp, överförts eller visats av andra användare samt riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten av denna Information.

10.6. Du försäkrar, att du har alla nödvändiga rättigheter att använda Innehållet du skapat, laddat upp, förmedlat, visat eller på annat sätt gjort tillgängligt i den räckvidd du kommer att använda Innehållet.

10.7. Du försäkrar även, att detta Innehåll är aktuellt, fullständigt, riktigt, korrekt samt att publiceringen av Innehållet inte är förbjudet eller begränsat av lagar eller myndighetsbeslut och att Innehållet inte är kränkande eller mot god säd.

+ Läs mer

- Mindre

11. Immateriella rättigheter

11.1. Du förstår och godkänner, att Invesdor (eller Invesdors licensgivare) äger alla rättigheter till Servicen, medräknat immateriella rättigheter, som riktar sig till Servicen (oberoende av om rättigheterna är registrerade eller inte, samt i vilket land rättigheterna är giltiga).

11.2. Du godkänner, att Servicen kan innehålla information, som Invesdor eller dess licensgivare har utfärdat som konfidentiellt och menats synligt endast för registrerade användare, och du förbinder dig till att inte dela denna information till utomstående, utan Invesdors skriftliga medgivande till detta. Du godkänner även, att informationen är ämnad att användas som stöd vid investeringsbeslut, och du förbinder dig till att inte använda informationen till andra ändamål.

11.3. Ifall du inte skriftligen överenskommit med Invesdor om annat, berättigar inget i Villkoren dig till att använda Invesdors firma, varumärken, servicemärken, logotyper, domän eller övriga, för märket typiska egenskaper.

11.4. Inget berättigar dig till att kopiera eller sprida Innehållet. Ifall du kränker Innehållets ägares immaterialrättigheter, är du skyldig att returnera samt förstöra alla kopior av Innehållet, så som Invesdor förutsätter.

11.5. Bortsett från nyttjanderätten i enlighet med punkt 12, erkänner och godkänner Invesdor att det inte ger dig eller dina licensgivare rätt enligt dessa villkor till något innehåll som du lägger till, postar, sänder eller visar på tjänsten (oavsett om de är registrerade eller inte och i vilken del av världen de gäller). Om du inte överenskommit med Invesdor om annat, godkänner du, att du är ansvarig för skyddet och verkställigheten av dessa rättigheter och att Invesdor inte är skyldig att göra det på dina vägnar.

11.6. Du godkänner, att du inte raderar, förvränger eller ändrar uppgifter angående äganderätten (medräknat upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga uppgifter), som kan inkluderas eller bifogas till Servicen.

11.7. Ifall Invesdor inte uttryckligen har bemyndigat dig till att göra det, godkänner du att du inte använder dig av något företags varumärke, servicemärke, handelsnamn eller logotyp på ett sätt, som är ägnat- eller menat att förorsaka förväxlingsbarhet med ägare eller bemyndigad användare till sådana märken, namn eller logotyper.

+ Läs mer

- Mindre

12. Nyttjanderätten du angiver till Innehållet

12.1. Du behåller upphovsrätten och övriga rättigheter du innehar till Innehållet du skickar in, publicerar eller visar på eller via Servicen. Genom att skicka in, posta eller visa Innehållet ger du Invesdor en kontinuerlig, oåterkallelig, världsomfattande, vederlagsfri, icke-exklusiv licens för att reproducera, modifiera, ändra, översätta, publicera, visa offentligt, visa och distribuera Innehållet du sänder, skickar eller visar på Servicen eller genom den. Licensens syfte är att tillåta Invesdor att visa, distribuera eller marknadsföra Servicen. Invesdor avslöjar inte personlig information om dig, förutom den information som är nödvändig för att använda Servicen.

12.2. Du godkänner, att denna licens ger Invesdor rätten att bringa i användning Innehållet till sina dotterbolag samt övriga bolag, organisationer eller personer, med vilka Invesdor har ett affärsförhållande med för att producera diverse service, samt använda sådan Information i samband med erbjudandet av dessa tjänster.

12.3. Du godkänner, att Invesdor, då denne genomför nödvändiga tekniska åtgärder för att erbjuda Service till sina användare, kan (a) skicka eller dela ditt Innehåll i flera offentliga nätverk och medier; och (b) göra sådana ändringar på ditt Innehåll, som är nödvändiga för att adaptera och anpassa Innehållet så att det motsvarar anslutningsnätverkets, anläggningars, tjänsters och medians tekniska krav samt korrigera uppenbara fel i Innehållet. Du godkänner, att denna nyttjanderätt berättigar Invesdor till ifrågavarande åtgärder.

12.4. Du bekräftar och försäkrar åt Invesdor, att du har alla nödvändiga rättigheter, makt och befogenheter att bevilja licenserna ovan.

+ Läs mer

- Mindre

13. Avtalsförhållandets upphörande

13.1. Villkoren är giltiga tills någondera Part fattar beslut om upphävande av avtal, i enlighet med vad som framförts nedan.

13.2. Ifall du vill häva avtalet med Invesdor, kan detta göras genom att (a) meddela om detta till Invesdor när som helst, (b) stänga konton till all den Service du använder, om Invesdor gett dig möjligheten till detta. Ditt meddelande ska skickas skriftligt till Invesdor via post eller e-post till de adresser som anges i början av dessa Villkor.

13.3. Invesdor kan när som helst häva avtalet med dig om:

13.3.1. Du har förbrutit mot någon av Villkorens bestämmelser, som t.ex, sänt felaktig eller ofullständig information, eller fungerat på ett sätt som tydligt antyder på att du inte kommer eller förmår fullgöra och efterfölja bestämmelserna i Villkoren;

13.3.2. Invesdor är förpliktigad att göra detta med stöd av lag eller p.g.a. myndighetsbestämmelser (medräknat men inte, begränsat till, situationer då erbjudandet av servicen till dig är, eller blir lagstridigt, som i tillfällen då, ekonomiska sanktioner riktats mot dig);

13.3.3. samarbetspartner, med vilken Invesdor tillsammans erbjudit Service åt dig, har upphävt avtalsförhållandet med Invesdor eller avslutat att erbjuda Service åt dig;

13.3.4. Invesdor ska upphöra med att erbjuda Service till användare i ett land, där du är bosatt eller från vilket du använder dig av Servicen; eller

13.3.5. Tillfällen då Invesdor anser att det inte längre är kommersiellt lönsamt att erbjuda Service åt dig.

13.4. Inget i denna punkt påverkar Invesdors rättigheter att erbjuda Service i enlighet med punkt 6 av Villkoren.

13.5. När dessa Villkor upphör att gälla, har alla juridiska rättigheter, skyldigheter och ansvar, av vilka du och Invesdor har gynnats, som har tillämpats (eller som har uppkommit över tiden när Villkoren har varit giltiga) eller som är avsedda att gälla för tiden, förblir oförändrade från detta och bestämmelserna i punkt 20.7 fortsätter att gälla för sådana rättigheter, skyldigheter och ansvar för obestämd tid.

+ Läs mer

- Mindre

14. UTESLUTANDE AV GARANTIER

14.1. INGET I DESSA VILLKOR, MEDRÄKNAT PUNKT 11 OCH 12, RADERAR ELLER BEGRÄNSAR INVESDORS RÄTT TILL SÅDANA GARANTIER ELLER ANSVAR AV FÖRLUST, VILKA INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS MED STÖD AV LAG. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV VISSA GARANTIER ELLER VILLKOR, LIKVÄL RADERANDE ELLER BEGRÄNSANDE AV ANSVAR BERÖRANDE FÖRLUST ELLER SKADA, SOM FÖRORSAKATS GENOM VÅRDSLÖSHET, AVTALSBROTT ELLER FÖRBRYTANDE MOT INDIREKTA VILLKOR ELLER TILLFÄLLIG ELLER INDIREKT SKADA. SÅLEDES, GÄLLER ENDAST NATIONELLA LAGBESTÄMMELSER I DIN STAT DIG, OCH INVESDORS ANSVAR BEGRÄNSAS TILL DET FÖRUTSATTA MINIMIKRAVET.

14.2. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER, ATT ANVÄNDNINGEN AV SERVICEN ÄR PÅ DITT EGET ANSVAR, OCH SERVICE ERBJUDS I ”SÅDAN FORM DEN FÖR NÄRVARANDE ÄR I”.

14.3. DU ANSVARAR FÖR ATT DEN ANGIVNA INFORMATIONEN DU MEDDELAT ÄR KORREKT, EXAKT, TILLRÄCKLIG OCH AKTUELL.

14.4. STAVFEL, OCH ANDRA MOTSVARANDE SLARVFEL ÄR PÅ DITT EGET ANSVAR. OM DU EXEMPELVIS MATAR IN DITT KONTONUMMER FEL FÖR ÅTERBETALNING AV MEDEL, ANSVARAR INVESDOR INTE ÖVER MÖJLIG FÖRLUST SOM DU KAN ÅSAMKAS AV TILL FÖLJD AV DETTA.

14.5. VARKEN INVESDOR ELLER DESS DOTTERBOLAG OCH LICENSINNEHAVARE GARANTERAR DIG ATT:

14.5.1. SERVICEN MOTSVARAR DINA KRAV;

14.5.2. DIN ANVÄNDNING AV SERVICEN ÄR AVBRYTNINGSFRI, SÄKRAD ELLER FELFRI ELLER ATT SERVICEN ÄR KONSTANT TILLGÄNGLIG;

14.5.3. ATT INFORMATION DU FÅTT TILL FÖLJD AV SERVICENS ANVÄNDNING ÄR SPECIFIK ELLER PÅLITLIG; EJ HELLER

14.5.4. ATT BRISTER I PROGRAMVARANS FUNKTION ELLER FUNKTIONALITET AVHJÄLPS.

14.6. ALLT MATERIAL DU LADDAT UPP ELLER FÖRÖVRIGT BLIVIT TILLGÄNGLIG FÖR DIG, ÄR PÅ DITT EGET ANSVAR. VIDARE, ÄR DU ÄVEN ENSAM ANSVARIG FÖR MÖJLIG SKADA ELLER INFORMATIONSFÖRLUST SOM KAN ORSAKAS ÅT DIN ANORDNINGS PROGRAMVARA ELLER FÖRÖVRIGT ÅT DIN ANORDNING.

14.7. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION DU FÅTT FRÅN INVESDOR ELLER FRÅN SERVICEN ELLER GENOM ANVÄNDNINGEN AV DESSA, OBEROENDE AV IFALL DETTA GIVITS MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, UTGÖR INGEN GARANTI, SOM INTE NÄMNTS TIDIGARE I VILLKOREN.

14.8. INVESDOR AVSTÅR ÄVEN FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA GARANTIER SAMT VILLKOR, OCH UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OCH VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET, FUNKTION FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH INTE ÖVERTRÄDELSE.

+ Läs mer

- Mindre

15. ANSVARSBEGRÄNSNING

15.1. VID BEAKTANDE AV DE ALLMÄNNA BESTÄMMELSERNA I PUNKT 14.1, FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER DU, ATT VARKEN INVESDOR, DESS DOTTERBOLAG ELLER LICENSINNEHAVARE ÄR ANSVARIGA GENTEMOT DIG AV:

15.1.1. DIREKT, INDIREKT, MEDELBAR ELLER OMEDELBAR SKADA, SOM DU KAN DRABBAS AV. DETTA INNEFATTAR EXEMPELVIS BORTFALLEN VINST (OBEROENDE, IFALL VINSTEN FÖRORSAKATS DIREKT ELLER INDIREKT), FÖRLUST AV RENOMMÉ ELLER GOODWILL, FÖRLUST AV INFORMATION, ANSKAFFNINGSKOSTNADER AV ERSÄTTANDE PRODUKT ELLER SERVICE SAMT ÖVRIG INDIREKT FÖRLUST;

15.1.2. MEDELBAR ELLER OMEDELBAR FÖRLUST ELLER SKADA DU ÅSAMKAS AV, INNEFATTANDE FÖRLUST ELLER SKADA FÖRORSAKAD AV, ATT:

15.1.2.1. DU HAR LITAT PÅ SANNINGSENLIGHETEN, EXAKTHETEN ELLER FÖREKOMSTEN AV INFORMATION FRAMFÖRD I SERVICEN, ELLER SKADA PÅ GRUND AV MISSTAG, SOM UPPKOMMIT MELLAN DIG OCH EN SÅDAN ANNONSÖR ELLER SPONSOR, VARS REKLAM FÖREKOMMER I SERVICEN.

15.1.2.2. INNEHÅLLET ANVÄNDAREN LADDAT UPP ÄR BRISTFÄLLIGT, FELAKTIGT, OFULLSTÄNDIGT ELLER FÖRÅLDRAT.

15.1.2.3. INVESDOR GENOMFÖR ÄNDRINGAR I SERVICEN, BESTÅENDE ELLER TILLFÄLLIGT, AVBRYTER ERBJUDANDET AV SERVICEN ELLER EN DEL AV DEN;

15.1.2.4. VAD SOM HELST FÖR INNEHÅLL ELLER INFORMATION I SERVICEN FÖRSTÖRS, SKADAS ELLER ÄR OMÖJLIGT ATT SPARA;

15.1.2.5. DU FÖRSUMMAR ATT ANMÄLA KORREKTA BANKUPPGIFTER ÅT INVESDOR FÖR ATT ÖVERFÖRA ELLER RETURNERA INVESTERAT KAPITAL; ELLER

15.1.2.6. DU FÖRSUMMAR ATT SPARA OCH FÖRVARA DITT LÖSENORD ELLER ANVÄNDARNAMN PÅ ETT ÄNDAMÅLSENLIGT OCH TRYGGT SÄTT.

15.2. PÅ BEGRÄNSNINGAR I INVESDORS ANSVAR GENTEMOT DIG, TILLÄMPAS PUNKT 14 OVAN, OBEROENDE IFALL DETTA MEDDELATS ÅT INVESDOR ELLER ATT DENNE BORDE HA VARIT MEDVETEN OM FÖRLUSTERNA I FRÅGA.

15.3. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ALL DIN ANVÄNDNING AV SERVICEN, MEDRÄKNAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DINA INVESTERINGAR GJORDA GENOM SERVICEN. BESLUTET ATT DELTA I FINANSIERINGSRUNDOR ÄR ANVÄNDARENS EGET BESLUT. PUBLICERANDET AV EN FINANSIERINGSRUNDA BETYDER INTE, ATT INVESDOR REKOMMENDERAR DESSA INVESTERINGSMÅL ÅT DIG, EJ HELLER, ATT INVESDOR SKULLE ANSE ATT DESSA MÅLFÖRETAG ÄR BRA INVESTERINGSMÅL. DU FÖRSÄKRAR, ATT DU FATTAR INVESTERINGSBESLUT ENBART BASERAT PÅ INFORMATION ANGIVEN PÅ WEBBPLATSEN I SAMBAND MED FINANSIERINGSRUNDAN.

+ Läs mer

- Mindre

16. Reklam

16.1. En del av Servicen kan stödjas med reklaminkomst och Servicen kan visa reklamer och erbjudanden. I utbytet till att Invesdor tillåter dig att använda Servicen, godkänner du, att Invesdor kan placera sådan reklam i Servicen.

16.2. Sättet och formen på reklamen, som Invesdor använder sig av i Servicen, kan variera och ändra sig utan ett skillt meddelande åt dig.

16.3. Du förstår och godkänner, att Invesdor inte ansvarar för innehållet i dessa reklamer.

+ Läs mer

- Mindre

17. Cookies

17.1. Inom Onlineservicen används cookies för att underlätta användningen samt till uppföljande av anonyma användare. Detta är vanlig praxis på flera webbplatser. Mer information finns i vår cookiepolicy: www.invesdor.com/sv-se/cookies     

17.2. Cookies är små textfiler, som webbplatsen sparar till din maskin, då du besöker sidan. Cookies lagrar data om din webbplatsanvändning.

17.3. Cookies används inte för att identifiera en person.

17.4. Du kan fritt administrera och/eller radera cookies. Rådgivning hittas bl.a. på adressen aboutcookies.org. Mer information om de cookies som Invesdor använder finns i vår cookiepolicy: www.invesdor.com/sv-se/cookies  

+ Läs mer

- Mindre

18. Annat innehåll

18.1. Servicen kan innehålla hyperlänkar till andra webbsidor, utomstående innehåll eller källor. Webbsidorna eller källorna, som andra än Invesdor erbjuder, är inte under Invesdors bestämmanderätt, och Invesdor kan inte påverka dessa.

18.2. Du förstår och godkänner, att Invesdor inte ansvarar för åtkomsten av sådana utomstående webbsidor och resurser. Invesdor stöder inte heller reklam, produkter eller övrigt material, som finns tillgängligt på sådana webbsidor eller källor.

18.3. Du förstår och godkänner, att Invesdor inte ansvarar för någon förlust eller skada, som du kan drabbas av på grund av dessa utomstående sidor eller resursers tillgänglighetsgrad eller det, att du har litat på informationens fullständighet, korrekthet samt existens, som framförts i dessa utomstående sidors eller resursers reklam, produkter eller övrigt material.

+ Läs mer

- Mindre

19. Ändring av villkor

19.1. Invesdor kan tidvis göra ändringar i de Allmänna villkoren eller Tillägsvillkoren. När sådana ändringar är genomförda, gör Invesdor den nya versionen av de Allmänna villkoren tillgänglig på sidan: https://www.invesdor.com/sv-se/anvandarvillkor och de nya Tilläggsvillkoren finns tillgängliga för dig i den Service som villkoren gäller.

19.2. Du förstår och godkänner att genom användning av Servicen efter uppdatering av de Allmänna Villkoren eller Tillägsvillkoren, anses det som att du godkänt de nya Villkoren.

+ Läs mer

- Mindre

20. Allmänna rättsliga principer

20.1. Ibland kan du, till följd av användningen av Servicen, få tillgång till andra tjänster, ladda ner programvara eller köpa produkter som tillhandahålls av en annan person eller ett företag. Dessa andra tjänster, program eller produkter kan vara föremål för olika villkor mellan dig och företaget eller personen i fråga. Om så är fallet påverkar Villkoren inte ditt juridiska förhållande med dessa andra företag eller privatpersoner.

20.2. Om inte annat har avtalats, utgör Villkoren ett fullständigt avtal mellan dig och Invesdor samt reglerar din användning av Servicen (exklusive alla tjänster som Invesdor kan erbjuda dig enligt ett separat skriftligt avtal), Villkoren ersätter till fullo alla motsvarande tidigare avtal mellan dig och Invesdor.

20.3. Du godkänner, att Invesdor kan sända kundmeddelanden åt dig, medräknat meddelanden om ändringar i Villkoren, via e-post, telefon, post eller genom att bifoga ett meddelande till Servicen.

20.4. Du godkänner, att ifall Invesdor inte använder eller verkställer någon av rättigheterna i Villkoren eller gällande lag (eller som Invesdor har fördelen med enligt tillämplig lag), ska detta inte betraktas som ett formellt upphävande av Invesdors rättigheter och du är överens om att sådana rättigheter och rättsmedel kommer att finnas tillgängliga för Invesdor.

20.5. Om en behörig domstol bestämmer att någon bestämmelse inom dessa Villkor är ogiltigt, kan bestämmelsen ifråga raderas från Villkoren, utan att detta påverka de övriga bestämmelserna i Villkoren. De resterande bestämmelserna i Villkoren förblir giltiga och verkställbara.

20.6. Du bekräftar och godkänner att Invesdors dotterbolag och anknutna ombud anses vara förmånstagare av dessa Villkor och att sådana dotterbolag och anknutna ombud har rätt att förlita sig på en bestämmelse i Villkoren som ger dem rätt till att direkt tillämpa dessa villkor. Andra än dessa dotterbolag och anknutna ombud får inte vara som tredje part förmånstagare enligt Villkoren.

20.7. På Villkoren samt på förhållandet mellan dig och Invesdor tillämpas Finsk lag, bortsett från bestämmelserna gällande val av tillämpbar lag. Du och Invesdor överenskommer, att alla dispyt och ärenden gällande Villkoren, avgörs i Finsk domstol i Helsingfors. Du godkänner, att Invesdor är, beroende av det ovannämnda, berättigad att ansöka om tillfälliga säkerhetsåtgärder (och motsvarande brådskande rättsåtgärder) inom vilket jurisdiktionsområde som helst.

+ Läs mer

- Mindre

 

Tilläggsvillkor - equity

➤ Om du vill ladda ner dessa tilläggsvillkor som pdf, klicka här

 

Det här är en del av användarvillkoren för aktieinvestering, som måste accepteras för att kunna investera i aktier via Invesdors Service eller för att arrangera en emission i Onlineservicen. Det finns en sammanfattning i början av villkoren för användare med knappt om tid, men vi rekommenderar naturligtvis att bekanta sig med villkoren i sin helhet, så att Invesdors tjänster förstås på bästa möjliga sätt.

Dessa allmänna villkor bestämmer hur du kan använda Invesdors webbplats på www.invesdor.com ("Onlineservice"). Villkoren fungerar också som allmänna avtalsvillkor och kompletterar övriga avtal med Invesdor gällande andra Invesdor-tjänster. Genom att använda webbplatsen eller andra tjänster accepterar du dessa villkor och godkänner att agera i enlighet med dem. De rättigheter och skyldigheter som följer av de allmänna villkoren tillämpas i all användning av onlinetjänsten och övriga tjänster

Tillämpningsordningen för villkoren gällande Equity är följande: 

  1. Tilläggsvillkor: Equity
  2. Allmänna villkor

Vid en möjlig konflikt mellan villkoren prioriteras Tilläggsvillkor: equity framom de Allmänna villkoren.

För Invesdors förhållande till Målföretag gäller de mer detaljerade uppdragsspecifika villkoren framom alla användarvillkor.

Sammanfattning:

Målföretag:

Försäkra dig om, att du är förmyndigad av det representerade företaget att i dess namn marknadsföra och genomföra finansieringsrundan i Servicen.

Du måste uppriktigt ge fullständig och komplett information om målet, dess finansiella ställning, användningen av medlen i sökandet, framtidsplaner och tidigare mottagen finansiering.

Du kommer att genomföra finansieringen med vederbörlig omsorg och i enlighet med den information som du har publicerat vid tjänsten.

Du förbinder dig att registrera de aktier som tecknats i finansieringsrundan enligt lagstiftningen i Målföretagets hemstat.

Du förbinder dig att informera Invesdor om genomförandet av finansieringsrundan samt lämna aktuell nyckelinformation om målets verksamhet och ekonomiska situation årligen efter finansieringsrundan. 

Investerare:

Du håller hemlig all konfidentiell information angiven av Målföretaget, och använder sådan sekretessbelagd information endast till att avgöra dina egna förutsättningar att delta i finansieringsrundan.

Du förbinder dig att tillhandahålla information som begärs av Invesdor som behövs för att identifiera en kund. Som värdepappersföretag får Invesdor inte behandla uppdrag från investerare som inte identifieras enligt lagstiftningen. Identifieringsinformationen som behövs innehåller en hel del personlig information och vanligtvis också verifiering av identitet.

I vissa stater, förekommer juridiska skyldigheter anknutna till investerare. Det är på ditt ansvar att försäkra dig om att dessa uppfylls.

Ditt investeringsbeslut grundar sig endast på ditt eget omdöme och du ansvarar ensam för ditt beslut.

+ Läs mer

- Mindre

1. Investeringsprocessen

1.1. När din användarprofil är validerad, kan du investera eller upprätta en ansökan för en finansieringsrunda. Alla finansieringsrundor skapas av antingen en validerad företagsanvändare eller Invesdor, dess dotterbolag, anknutna ombud eller övrig samarbetspartner.

1.2. Invesdor går igenom alla ansökningar för att ordna finansieringsrunda, kontrollerar materialet och målbolagets registrerings- och kreditinformation samt godkänner slutligen rundorna, som är aktiveringsdugliga. Invesdor utför inte en egentlig due diligence på ärenden, som den som utförs i samband med en sammanslagning eller ett förvärv, utan huvudsakligen en fakta- och ryktekontroll som kallas "Invesdor DD". Invesdor DD beskrivs mer detaljerat på Invesdor DD-sidan på https://www.invesdor.com/sv-se/invesdor-dd. Mer detaljerade bevis på begreppet Målföretagets-produkter är fortfarande investerarnas ansvar.

1.3. Invesdor granskar nödvändigtvis inte annat än materialet som berör själva finansieringsrundan på hemsidan. Detta innebär att t.ex. (dock inte begränsat till) länkar till utomstående webbsidor, social media och diskussioner som förs på Investeringsforum, är inte godkända av Invesdor. Därför rekommenderar vi att inte fatta investeringsbeslut baserat på dessa uppgifter.

1.4. Att Invesdor accepterat ett målföretag, betyder inte att Invesdor anser detta vara ett bra investeringsmål eller att Invesdor skulle rekommendera Målföretaget åt dig. Invesdor förlitar sig inte heller på att rundan kommer att lyckas och bär inte ansvaret, ifall Målföretaget inte uppfyller målen det ställt åt sig själv eller förövrigt misslyckas. Du fattar dina investeringsbeslut ensam och självständigt samt ansvarar fullt av konsekvenserna.

1.5. Material över finansieringsrundor och övrig därtill anknutet material, publiceras endast av den orsaken att detta ska hjälpa dig att fatta investeringsbeslut. Vänligen använd inte informationen till andra ändamål. Ifall du förbryter mot denna skyldighet, kan du ställas inför ansvar över den skada du förorsakat (innefattande men inte begränsat till skada förorsakad Invesdors renommé eller affärsverksamhet).

1.6. Då du bekantat dig med materialet gällande finansieringsrundan kan du göra din investering genom att klicka på knappen menad för detta ändamål i Servicen. Senast i det skede då du gör din första investering, är du tvungen att identifiera dig i vår Service, i enlighet med de allmänna villkoren.

1.7. Du kan investera flera gånger i samma Målföretag med att genomgå investeringsprocessen på nytt ända till slutet. Identifieringsinformationen sparas som en del av din profil och investeringsprocessen fylls i på förhand med denna information i samband med din nästa investering.

+ Läs mer

- Mindre

2. Investerare 

De specifika villkoren i denna punkt gäller dig, som använder Servicen som ”Investerare”.

2.1. Investeraren förstår, godkänner och försäkrar följande:

2.2. Investeraren bör hålla hemlig sådan konfidentiell information, som denne fått av Målföretaget samt använda den konfidentiella informationen endast till att överväga sitt deltagande i finansieringsrundan.

2.3. I vissa stater kan specifika rättsliga krav tillämpas på Investerarna. Investeraren ansvarar själv över att försäkra att dessa krav uppfylls. Sådana krav kan innefatta ett krav om att Investeraren måste vara en ”certifierad investerare”, ”själv-certifierad investerare” eller ”godkänd investerare”. Ett sådant krav kan till exempel vara ett årligt eller engångsinvesteringstak, över vilket man inte får investera. Både Invesdor och Målföretaget kan kräva bevis av Investeraren, över att alla rättsliga förutsättningar uppfylls, men Invesdor är inte skyldig att kontrollera att sådana krav uppfylls. Investeraren är skyldig att ge Invesdor korrekt information om deras situation.

2.4. Investeraren är skyldig att läsa och vederbörligen engagera sig i eventuella avtal och åtaganden som krävs av Målföretaget i samband med investeringen samt att bekanta sig med både de allmänna investeringsrelaterade och målspecifika riskerna. Investeraren förstår att om flera språkversioner på materialet i finansieringsrundan har publicerats är den engelska versionen officiell och andra versioner inofficiella översättningar.

2.5. Investeraren förstår, att en investering gjort genom Servicen, är ett rättsligt bindande avtal. Därmed, med att genomföra förbindelsen förstår Investeraren sin obligation att erlägga vederbörlig betalning samt förse den information som förutsätts. Investeraren kan inte avbryta sin investering, trots att emissionsvillkoren ändras som förklarat senare.

2.6. Investeraren fattar investeringsbeslut enbart med stöd av sitt eget omdöme och ansvarar ensam för sitt beslut. Invesdor ger inte investeringsråd.

2.7. Investeraren avstår från sin rätt till fordringskrav i anknytning till finansieringsrundan, i den mån vad som är möjligt enligt lag, regler och övriga bestämmelser, oberoende av orsaken.

+ Läs mer

- Mindre

3. Målföretag

De specifika villkoren i denna punkt, gäller dig som använder Servicen som ett ”Målföretag”.

3.1. Målföretaget förstår, godkänner och försäkrar följande:

3.2. Målföretaget försäkrar, att det är berättigat och bemyndigat att marknadsföra och förverkliga finansieringsrundan med användning av Servicen.

3.3. Målföretaget har ärligt angivit korrekt, noggrann och fullständig information berörande Målföretaget i allmänhet, dess ägarstruktur, ledargrupp, verksamhet, ekonomiskt status och tidigare finansiering, investeringsrisker, finansieringsändamålet samt andra ärenden. Målföretaget kommer att informera Invesdor om det finns förändringar som påverkar den nämnda information. Målföretaget försäkrar även, att materialet angående finansieringsrundan, framförd i Servicen, är enhetlig språkversioner emellan och uppfattar att vid möjliga motstridigheter, är den engelskspråkiga versionen den officiella.

3.4. Målföretaget förbinder sig att öppet underrätta Invesdor om alla möjliga kreditstörningar, som berör företaget eller dess ledningsgrupp. Målföretaget förstår och accepterar att Invesdor inspekterar såväl Målföretagets som företagsledningens kredituppgifter från offentliga registren och har rätt att dra sig tillbaka från finansieringsrundan om det under inspektionen noteras några betalningsstörningar som Invesdor inte tidigare kände till. Målföretaget godkänner, att Rating Alfa Report från Asiakastieto, BIGNET kreditrapport eller annan liknande offentligt tillgänglig rapport kommer att publiceras i bifogade material angående finansieringsrundan.

3.5. Målföretaget är medvetet om, att ändamålet med Servicen endas är att hjälpa Målföretaget att hitta rätt Investerare. Det slutliga rättsförhållandet angående finansieringsrundan uppstår direkt mellan Målföretaget och Investeraren utanför Servicen.

3.6. Målföretaget verkställer finansieringsrundan med omsorg och i enlighet med informationen Målföretaget publicerat i Servicen. Målföretaget erkänner, att det är ensamt ansvarigt för att rundan förverkligas i enlighet med gällande lag, regler och bestämmelser samt det material som publiceras i tjänsten. Utan att begränsa det som nyligen sagts, om med stöd av lag, regler eller övriga bestämmelser uppkommer ett krav av att upprätta prospektus eller motsvarande, är det på Målföretagets ansvar, att försäkra att sådana rättsliga obligationer uppfylls samt att ansvara för alla bekostnader, som påförs på grund av att obligationerna uppfylls. Invesdor är dock ansvarig för att utarbeta ett grundläggande informationsblad (perustietolomake) baserat på informationen som tillhandahålls av målet. Grundinformationsbladet upprättas i enlighet med finländska Crowdfunding Act vid behov. Målet är skyldigt att informera Invesdor om alla värdepapper som erbjuds allmänheten inom EES-området under de senaste 12 månaderna för att Invesdor ska kunna utvärdera behovet av ett prospekt. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i varje EES-medlem endast upp till den nationella monetära prospektgränsen för den medlemsstaten.

3.7. Målföretaget informerar sanningsenligt Invesdor om möjliga investeringar som mottagits utanför tjänsten under finansieringsrundan samt om möjliga investeringar som erhållits inom 6 månader efter prenumerationsperioden eller annat slutdatum för finansieringsrundan oavsett om finansieringsrundan lyckades eller inte.

3.8. Efter Finansieringsrundan bör Målföretaget upprätthålla aktieägarlistan i Invesdors Ownersportal-service.

3.9. Målföretaget är obligerat att kommunicera sin verksamhet till Investerarna genom Invesdor minst årligen.

3.10. Målföretaget avstår, i enlighet med vad som är möjligt från sin rätt att själv (eller på uppdrag av den juridiska person som representeras) framföra yrkanden gentemot Invesdor gällande Servicen eller dess Villkor direkt eller indirekt.

+ Läs mer

- Mindre

4. Allmänt om Aktier

4.1. Genom Invesdors Onlineservice kan du teckna onoterade Målföretags aktier. Aktierna medför till sina ägare sedvanliga, i Målföretagets hemstat lagenliga aktieägarrättigheter, om inte undantagsvis övrigt uttryckligen meddelats i pitch-materialet gällande finansieringsrundan.

4.2. Målföretaget fastställer själv aktievärdet och därmed även dess beräknade värde. Invesdor kan ge synpunkter på värderingen, men i slutändan är det alltid upp till Målföretaget. Invesdor kan vägra att organisera finansieringsrundan om värderingen är olämplig och av andra skäl.

4.3. Aktierna är, i enlighet med stycke 6 nedan, överförbara på eftermarknaden. Med hänsyn till riskhanteringen är det värt att notera att eftermarknaden för onoterade aktier för närvarande är dåligt tillgänglig och det gör det svårare att likvidera aktierna jämfört med likvidation av aktier i noterade bolag.

4.4. Aktierna ska inte finnas i värdeandelssystemet såvida inte annat anges i pitchen. Investeraren och Målföretaget är inte berättigade att kräva ett aktiebrev i fysiskt format.

4.5. Landsspecifika villkor som avviker från dessa villkor informeras alltid separat i Erbjudandematerialet.

+ Läs mer

- Mindre

5. Aktieägaravtal

5.1. En del av finansieringsrundorna har ett aktieägaravtal i bruk. Investeraren måste acceptera aktieägaravtalet för att delta i dessa rundor. Det nämns alltid i pitchen om det finns en aktieägaravtal i bruk. Avtalet är bifogat till pitched och det accepteras vanligtvis som en del av investeringsprocessen. Om investeringen är avsedd att vara en gåva, kan aktieägarens avtal inte undertecknas som en del av investeringsprocessen, men köparen av gåvan måste se till att ett aktieägaravtal med en giltig signatur levereras till Invesdor eller Målföretaget. Om Investeraren inte åtar sig avtalet i tid, är det möjligt att investeringen avbryts.

+ Läs mer

- Mindre

6. Betalning av dividender

6.1. Betalning av dividender är på Målföretagets ansvar. Invesdor svarar aldrig för betalningen av dividender.

6.2. På betalning av dividender tillämpas den nationella aktiebolagslag eller annan lag berörande dividender, i den stat Målföretaget har sin hemvist.Observera att dividender vanligtvis beskattas.

6.3. Som investerare bör du notera, att tillväxtföretag mer sällan betalar dividender. I allmänhet är det mer lönsamt att kanalisera gjord vinst på företagets tillväxt.

+ Läs mer

- Mindre

7. Överlåtbarhet samt villkor gällande transaktioner

7.1. Aktierna är överlåtbara. Detta innebär, att man kan begå handel med aktierna på eftermarknader, det vill säga aktieägaren kan sälja sina aktier till en ny ägare. Som nämnts ovan har onoterade aktier inte alltid en behändig eftermarknad som kan göra det svårt att likvidera investeringarna.

7.2. Ibland kan överlåtbarheten begränsas av en samtyckesklausul eller en inlösenrätt från bolagets sida eller av förvärvarens skyldighet att ansluta sig till bolagets aktieägaravtal. Dessa möjliga begränsningar nämns alltid separat i pitchen.

7.3. Efter att aktien överlåtits, upphör den tidigare ägarens rättigheter och skyldigheter till aktien, så som dividender samt deltagande i bolagsstämmor, och flyttas över till den nya ägaren.

7.4. Landsspecifika villkor som avviker från dessa villkor informeras alltid separat i Erbjudandematerialet.

+ Läs mer

- Mindre

8. Betalning av investeringen

8.1. Att investera är ett bindande avtal att betala investeringen i enlighet med angivna instruktioner.

8.2. Investeringen kan betalas via din nätbank omedelbart i samband med din investering, ifall Invesdor möjliggjort detta alternativ. De tillgängliga betalningsmetoderna beror på ditt geografiska läge.

8.3. Investeringen kan även betalas med faktura. Förfallodagen för betalning av fakturan, är en vecka (sju dagar) från investeringsdagen eller rundans avslutningsdatum, beroende på vilkendera kommer först.

8.4. Ifall investeringen inte betalas i tid, kan du utelämnas från finansieringsrundan.

8.5. Investeringen måste betalas från ett konto som har namngivits efter den som gjort investeringen. Ifall betalningen sker från något annat konto, behövs en skild förklaring varför så har gjorts. Ifall Invesdor anser, att förklaringen inte är läsbar eller förövrigt anser att godkännandet av betalningen är behäftat med risker, kan investeringen återbetalas. Tillgångarna kan frysas för den tid då läget inspekteras, om det krävs av lagen eller myndigheterna i den situationen.

+ Läs mer

- Mindre

9. Ändring av väsentliga emissionsvillkor

9.1. Under finansieringsrundan finns möjligheten att förlänga teckningsperioden eller höja det maximala målet för investeringsintervallet. En annan typ av förändring i de väsentliga villkoren av emissionen ger Investeraren rätten att annullera sin investering inom sju dagar då meddelandet om ändringen skickades. Ändringarna informeras i pitchen och dessutom kommer informationen att skickas till den e-postadress som Investeraren har tillhandahållit i tjänsten, om inte investeraren har vägrat att få uppdateringsmeddelanden. Om annulleringen inte gjorts inom tidsfristen, kommer investeringen att förbli giltig. En investering som görs till en framgångsrikt avslutad runda återbetalas inte efter att rundan har stängt.

+ Läs mer

- Mindre

10. Efter Investeringen

10.1. Efter att du betalat investeringen, sparar Invesdor dina tillgångar i enlighet beskrivet i sektion 11 tills finansieringsrundan har avslutats.

10.2. Ifall minimimålet för finansieringsrundan nås, överförs de investerade tillgångarna till Målföretaget. Tillgångarna kan överföras före detta endast baserat på ett skriftligt mandat utfärdat av Investeraren.

10.3. Om minimimålet inte nås, återbetalas tillgångarna åt Investerarna till de i Servicen angivna kontonumren. Investeraren och Målföretaget kan dock vara ense om att investeringen ska slutföras även om minimimålet inte uppnås.

10.4. Invesdor förvarar inte värdepapper på Investerarnas vägnar.

+ Läs mer

- Mindre

11. Förvaring av klientmedel

11.1. Invesdor förvarar de investerade tillgångarna hos välkända kreditinstitut på klientmedelskonton, grundade endast för detta ändamål. Investeringstillgångarna lagras alltid separat från Invesdors egna medel och från Målföretagets egna medel. Invesdor förutsätter, att bankerna signerar okvitteringsavtal gällande klientmedelskonton.

11.2. Klientmedel kan tillfälligt förvaras hos Invesdors betalningsförmedlingssamarbetspartners klientmedelskonton.

+ Läs mer

- Mindre

12. Risker medförda av investering

12.1. Tillväxtföretag är högriskinvesteringar. Vi rekommenderar, att du bekantar dig noggrant med vår fullständiga riskvarning före du genomför en högriskinvestering. Riskvarningen finner du här: www.invesdor.com/sv-se/riskvarning 

+ Läs mer

- Mindre

 

Tilläggsvillkor: Bond

➤ Om du vill ladda ner dessa tilläggsvillkor som pdf, klicka här

 

Detta är en del av tjänstevillkoren för obligationsinvesteringar som måste accepteras för att kunna investera i obligationer via Invesdors tjänst eller för att ordna en obligationsemission på tjänsten. Det finns en sammanfattning i början av villkoren för upptagna användare, men vi rekommenderar naturligtvis att du känner till villkoren i sin helhet, så att Invesdors tjänster kan förstås på bästa möjliga sätt.

Dessa allmänna villkor bestämmer hur du kan använda Invesdors webbplats på www.invesdor.com ("Onlineservice"). Villkoren fungerar också som allmänna avtalsvillkor och kompletterar övriga avtal med Invesdor gällande andra Invesdor-tjänster. Genom att använda webbplatsen eller andra tjänster accepterar du dessa villkor och godkänner att agera i enlighet med dem. De rättigheter och skyldigheter som följer av de allmänna villkoren tillämpas i all användning av onlinetjänsten och övriga tjänster.

Tillämpningsordningen för Villkoren gällande Bonder är följande:

  1. Specialvillkor: Bond
  2. Tilläggsvillkor: Bond
  3. Allmänna villkor

Vid eventuella tvister gällande Villkoren, har Bond alltid företräde framom Tilläggsvillkor: Bond och Allmänna villkor. Tilläggsvillkor: Bond har däremot alltid företräde framom de Allmänna villkoren.

Sammanfattning

Målföretag:

Försäkra dig om, att du är förmyndigad av det representerade företaget att i dess namn marknadsföra och genomföra finansieringsrundan i Servicen.

Du är obligerad att uppriktigt och ärligt ange all information berörande målföretaget, dess ställning och tidigare finansiering.

Du godkänner, att ändamålet med Servicen endast är att hjälpa dig med att finna passande Investerare. Juridiska förbindelser till finansieringsrundan bildas direkt mellan Målföretaget och Investeraren utanför Servicen.

Du verkställer finansieringsrundan noggrant och i enlighet med informationen du angivit i Servicen. Du är ensam obligerad att tillse lagenligheten med finansieringsrundan, det vill säga att den förverkligas enligt gällande lagstiftning, regler och övriga bestämmelser.

Du meddelar Invesdor om hur finansieringsrundan verkställs.

Du förbinder dig att informera Invesdor om genomförandet av finansieringsrundan samt ge aktuell nyckelinformation om Målföretagets verksamhet och ekonomiska situation åtminstone årligen efter finansieringsrundan. 

Investerare:

Du håller hemlig all konfidentiell information angiven av Målföretaget, och använder sådan sekretessbelagd information endast till att avgöra dina egna förutsättningar att delta i finansieringsrundan.

I vissa stater, förekommer juridiska skyldigheter anknutna till investerare. Det är på ditt ansvar att försäkra dig om att dessa uppfylls.

Du godkänner, att Servicens ändamål är att hjälpa dig med att finna optimala Målföretag. Juridiska förbindelser till finansieringsrundan bildas direkt mellan dig och Målföretaget utanför Servicen.

Ditt investeringsbeslut grundar sig endast på ditt eget omdöme och du ansvarar ensam för ditt beslut.

+ Läs mer

- Mindre

1. Investeringsprocessen

1.1. När din användarprofil är validerad, kan du investera eller upprätta en ansökan för en finansieringsrunda. Alla finansieringsrundor skapas av antingen en validerad företagsanvändare eller Invesdor, dess dotterbolag, anknutna ombud eller övrig samarbetspartner.

1.2. Invesdor går igenom alla ansökningar för att ordna en finansieringsrunda, kontrollerar materialet och målbolagets registrerings- och kreditinformation samt godkänner slutligen rundorna, som är aktiveringsdugliga. Invesdor genomför ingen verklig due diligence granskning till Målföretagen, som den som utförs i samband med en sammanslagning eller ett förvärv, men huvudsakligen en fakta- och ryktekontroll som kallas ”Invesdor DD”. Invesdor DD beskrivs mer detaljerat på Invesdor DD-sidan på https://www.invesdor.com/sv-se/invesdor-dd. Mer detaljerat bevis på konceptet för Målföretagets produkter är fortfarande investerarnas ansvar.

 1.3. Invesdor granskar nödvändigtvis inte annat än materialet som berör själv finansieringsrundan som finns på hemsidan. Detta innebär att t.ex. (dock inte begränsat till) länkar till utomstående webbsidor, social media och diskussioner som förs på Investeringsforum, är inte godkända av Invesdor. Fatta alltså inte investeringsbeslut baserat på dessa uppgifter.

1.4. Att Invesdor accepterat ett målföretag, betyder inte att Invesdor anser detta vara ett bra investeringsmål eller att Invesdor skulle rekommendera Målföretaget åt dig. Invesdor förlitar sig inte heller på att rundan kommer att lyckas och bär inte ansvaret, ifall Målföretaget inte uppfyller målen det ställt åt sig själv eller förövrigt misslyckas. Du fattar dina investeringsbeslut ensam och självständigt samt ansvarar fullt av konsekvenserna.

1.5. Materialet för finansieringsrundor och övrigt därtill anknutet material, publiceras endast av den orsaken att detta ska hjälpa dig att fatta investeringsbeslut. Vänligen använd inte informationen till andra ändamål. Ifall du förbryter mot denna skyldighet, kan du ställas inför ansvar över den skada du förorsakat (innefattande men inte begränsat till skada förorsakad Invesdors renommé eller affärsverksamhet).

1.6. Då du bekantat dig med materialet gällande finansieringsrundan kan du göra din investering genom att klicka på knappen, menad för detta ändamål i Servicen. Senast i det skede då du gör din första investering är du tvungen att identifiera dig i vår Service, i enlighet med de Allmänna villkoren.

1.7. Du kan investera flera gånger i samma Målföretag med att genomgå investeringsprocessen på nytt ända till slutet. Identifieringsinformationen sparas som en del av din profil och investeringsprocessen fylls i på förhand med denna information i samband med din nästa investering.

+ Läs mer

- Mindre

2. Investerare

De specifika villkoren i punkt 2 gäller dig, som använder Servicen som ”Investerare”.

2.1. Investeraren förstår, godkänner och försäkrar följande: 

2.2. Investeraren bör hålla hemlig sådan konfidentiell information, som denne fått av Målföretaget samt använda den konfidentiella informationen endast till att överväga sitt deltagande i finansieringsrundan.  

2.3. I vissa stater kan specifika rättsliga krav tillämpas på Investerarna. Investeraren ansvarar själv över att försäkra att dessa krav uppfylls. Sådana krav kan innefatta ett krav om att Investeraren måste vara en ”certifierad investerare”, ”själv-certifierad investerare” eller ”godkänd investerare”. Ett sådant krav kan till exempel vara ett årligt eller engångsinvesteringstak, över vilket man inte får investera. Både Invesdor och Målföretaget kan kräva bevis av Investeraren, över att alla rättsliga förutsättningar uppfylls, men Invesdor är inte skyldig att kontrollera att sådana krav uppfylls.  

2.4. Investeraren är skyldig att ge Invesdor korrekt information om deras situation. Investeraren är skyldig att läsa och vederbörligen engagera sig i eventuella avtal och åtaganden som krävs av Målföretaget i samband med investeringen samt att bekanta sig med både de allmänna investeringsrelaterade och målspecifika riskerna. Investeraren förstår att om flera språkversioner på materialet i finansieringsrundan har publicerats är den engelska versionen officiell och andra versioner inofficiella översättningar.

2.5. Investeraren förstår, att en investering gjort genom Servicen, är ett rättsligt bindande avtal. Därmed, med att genomföra förbindelsen förstår Investeraren sin obligation att erlägga vederbörlig betalning samt förse den information som förutsätts. Investeraren kan inte avbryta sin investering, trots att emissionsvillkoren ändras som förklarat senare i sektion 10.

2.6. Investeraren fattar investeringsbeslut enbart med stöd av sitt eget omdöme och ansvarar ensam för sitt beslut. Invesdor ger inte investeringsråd.

2.7. Investeraren avstår från sin rätt till fordringskrav i anknytning till finansieringsrundan, i den mån vad som är möjligt enligt lag, regler och övriga bestämmelser, oberoende av orsaken.

+ Läs mer

- Mindre

3. Målföretag

De specifika villkoren i punkt 3, gäller dig som använder Servicen som ett ”Målföretag”.

3.1. Målföretaget förstår, godkänner och försäkrar följande:

3.2. Målföretaget försäkrar, att det är berättigat och bemyndigat att marknadsföra och förverkliga finansieringsrundan med användning av Servicen.

3.3. Målföretaget har ärligt angivit korrekt, noggrann och fullständig information berörande Målföretaget i allmänhet, dess ägarstruktur, ledargrupp, verksamhet, ekonomiskt status och tidigare finansiering, investeringsrisker, finansieringsändamålet samt andra ärenden. Målföretaget försäkrar även, att materialet angående finansieringsrundan, framförd i Servicen, är enhetlig språkversioner emellan och uppfattar att vid möjliga motstridigheter, är den engelskspråkiga versionen den officiella.

3.4. Målföretaget förbinder sig att öppet underrätta Invesdor om alla möjliga kreditstörningar, som berör företaget eller dess ledningsgrupp. Målföretaget förstår och accepterar att Invesdor inspekterar såväl Målföretagets som företagsledningens kredituppgifter från offentliga registren och har rätt att dra sig tillbaka från finansieringsrundan om det under inspektionen noteras några betalningsstörningar som Invesdor inte tidigare kände till. Målföretaget godkänner, att Rating Alfa Report från Asiakastieto, BIGNET kreditrapport eller annan liknande offentligt tillgänglig rapport kommer att publiceras i bifogade material angående finansieringsrundan.

3.5. Målföretaget är medvetet om, att ändamålet med Servicen endas är att hjälpa Målföretaget att hitta rätt Investerare. Det slutliga rättsförhållandet angående finansieringsrundan uppstår direkt mellan Målföretaget och Investeraren utanför Servicen.

3.6. Målföretaget verkställer finansieringsrundan med omsorg och i enlighet med informationen Målföretaget publicerat i Servicen. Målföretaget erkänner, att det är ensamt ansvarigt för att rundan förverkligas i enlighet med gällande lag, regler och bestämmelser samt det material som publiceras i tjänsten. Utan att begränsa det som nyligen sagts, om med stöd av lag, regler eller övriga bestämmelser uppkommer ett krav av att upprätta prospektus eller motsvarande, är det på Målföretagets ansvar, att försäkra att sådana rättsliga obligationer uppfylls samt att ansvara för alla bekostnader, som påförs på grund av att obligationerna uppfylls. Målet är skyldigt att informera Invesdor om alla värdepapper som erbjuds allmänheten inom EES-området under de senaste 12 månaderna för att Invesdor ska kunna utvärdera behovet av ett prospekt. Erbjudandet riktar sig till allmänheten till varje EES-medlem endast upp till den nationella monetära prospektgränsen för den medlemsstaten.

3.7. Målföretaget informerar sanningsenligt Invesdor om möjliga investeringar som mottagits utanför tjänsten under finansieringsrundan samt om möjliga investeringar som erhållits inom 6 månader efter prenumerationsperioden eller annat slutdatum för finansieringsrundan oavsett om finansieringsrundan lyckades eller inte.

3.8. Målföretaget avstår, i enlighet med vad som är möjligt från sin rätt att själv (eller på uppdrag av den juridiska person som representeras) framföra yrkanden gentemot Invesdor gällande Servicen eller dess Villkor direkt eller indirekt.

+ Läs mer

- Mindre

4. Allmänt om bonder

4.1. Bonder är ett säkerhetsfritt låneinstrument. En investerare kommer att låna ut en summa pengar mot en viss ränta under en viss tidsperiod.

4.2. Kvotvärdet för varje bond är 100 euro och bonder ska tecknas minst fem åt gången.

4.3. Räntan på bonden är marknadsbestämd i enlighet med vad som stiftas i punkt 6.

4.4. En bond är helt överlåtbar på eftermarknaden som anges senare i avsnitt 7

4.5. Bonder kan vara vanligt bonder (”Bond”, även olika former av bonder hänvisas till med termen ”bond”), Crowdbond (”Crowdbond” är en bond, där låntetagaren fyller vissa specialkriterier) eller senare i punkt 8 definierade konvertibla skuldebrev.

4.6. Bonder är inte traditionella masskuldebrevslån. Bonder återfinns inte i värdeandelssystemet och de förekommer inte i fysisk form.

+ Läs mer

- Mindre

5. Lånetiden

5.1. Med lånetid menas den tidsperiod, under vilken Målföretaget lånar de investerade tillgångarna från Investeraren. Efter lånetiden är Målföretaget förpliktigat att återbetala det lånade kapitalet åt Investeraren.

5.2. Målföretaget kan fastställa lånetiden från sex (6) månader till sex (6) år. För att försäkra lånetiden, lönar det sig för Investeraren att bekanta sig med Bonders Specialvillkor, som förekommer i finansieringsrundans materialbilagor.

5.3. Invesdor ansvarar aldrig för Målföretagets betalningsförmåga. Ifall Målföretaget inte klarar av att återbetala lånekapitalet åt Investeraren, kan Investeraren ej heller indriva detta från Invesdor.

+ Läs mer

- Mindre

6. Fastställandet av ränta och betalning

6.1. Bondens ränta fastställs marknadsbestämt. Vid skapandet av pitchen, väljer Målföretaget en ränteprocent, vilken företaget är villig att godkänna som maximalränta för lånet. Under investeringsprocessen väljer Investeraren den summa som hen vill låna till Målföretaget samt den önskade räntesatsen för lånet. Med andra ord gör investeraren ett erbjudande om räntan. Erbjudandet kan högst vara lika med den maximala ränta som bestäms av målföretaget.

6.2. Genom att ange ett anbud, är du förpliktigad att låna kapitalet åt Målföretaget med dessa villkor och räntesats. Du kan ändra ditt erbjudande senare när som helst, men bara för en mer fördelaktig riktning ur målföretagets synvinkel.

6.3. Investeringarna listas till Servicen i enlighet med Investerarnas ränteanbudsordning. Efter att finansieringsrundan avslutats, väljer Målföretaget vilka investeringar accepteras med till finansieringsrundan. För alla investeringar, som tagits med till rundan, gäller samma ränta: högsta, av Målföretaget godkända, ränteerbjudande.

6.4. Målföretaget kan godkänna vilken ränta som helst, så länge den sammanlagda summan rymmer inom intervallet för finansieringsrundan.

6.5. Räntan betalas med halvårsmellanrum till dåvarande Bondägare. Räntan betalas under hela låneperioden och sista räntebetalningen sker i samband med återbetalning av kapitalet. Betalningen är på Målföretagets ansvar och Invesdor ansvarar aldrig för betalning av räntor. Investeraren är skyldig att meddela åt Målföretaget om ändringar i den nödvändiga informationen gällande betalning av ränta.

+ Läs mer

- Mindre

7. Överförbarhet och transaktionsvillkor

7.1. Bonderna är överlåtbara. Detta betyder, att man kan begå handel med dessa på eftermarknader, d.v.s. Bondens ägare kan sälja Bonden till en ny ägare.

7.2. Efter att Bonden överlåtits, upphör den före detta ägarens rättigheter, såsom rätt till ränta och återbetalning, och flyttas över till den nya ägaren. Försenade räntebelopp samt den slutliga återbetalningen, erläggs åt den person, i vars ägo Bonden för närvarande är.

+ Läs mer

- Mindre

Konvertibel

8.1. Villkoren i stycke 8 gäller enbart tillfällen, där det i emissionsmaterialet meddelas att Bonden fungerar som ett Konvertibelt skuldebrev. Detta stycke gäller inte vanliga Bonder eller Crowdbonds.

8.2. Efter att lånetiden slutat, måste Målföretaget betala skulden åt ägaren av Konvertibelt skuldebrev. Alternativt, istället för återbetalning av lånekapitalet, kan Bondens ägare bestämma i slutet av låneperioden att byta ut skuldebrevet mot ett visst antal av Målföretagets aktier.

8.3. Omvandlingspriset, som bestämmer antalet mottagna aktier vid konvertering av en bond, specificeras ytterligare i det konvertibla skuldavtalet, som anger villkoren för den aktuella konvertibla bondsemissionen 

8.4. Räntan på bonderna kommer att betalas två gånger om året i efterskott på de räntebetalningsdatum och räntesatser som anges i det konvertibla skuldavtalet. Ränta ska tillkomma för varje ränteperiod från och med den första dagen i ränteperioden till och exklusive sista dagen av ränteperioden på det huvudsakliga beloppet av utestående bonder då och då.

8.5. Mer specifika villkor för konvertibla bonder finns i Bondens speciella villkor som bifogas i pitchen.

+ Läs mer

- Mindre

9. Betalning av investeringen

9.1. Att investera är ett bindande avtal att betala investeringen i enlighet med angivna instruktioner.

9.2. Investeringen kan betalas via din nätbank omedelbart i samband med din investering, ifall Invesdor möjliggjort detta alternativ.

9.3. Investeringen kan även betalas med faktura. Förfallodagen för betalning av fakturan, är en vecka från investeringsdagen eller rundans avslutningsdatum, beroende på vilkendera kommer först.

9.4. Ifall investeringen inte betalas i tid, kan du lämnas utelämnas från finansieringsrundan.

9.5. Investeringen måste betalas från ett konto som har namngivits efter den som gjort investeringen. Ifall betalningen sker från något annat konto, behövs en skild förklaring varför så har gjorts. Ifall Invesdor anser, att förklaringen inte är läsbar eller förövrigt anser att godkännandet av betalningen är behäftat med risker, kan investeringen återbetalas. Tillgångarna kan frysas för den tid då läget inspekteras, om det krävs av lagen eller myndigheterna i den situationen.

+ Läs mer

- Mindre

10. Ändring av de väsentliga villkoren i emitteringen

10.1. Under emissionen finns det en möjlighet att förlänga prenumerationsperioden eller att höja det maximala målet för investeringsintervallet. En annan typ av förändring av de väsentliga villkoren i emissionen ger investeraren rätt att avbryta sin investering inom sju dagar när meddelandet om ändringen skickades. Ändringarna informeras i pitchen och utöver detta kommer informationen att skickas till den e-postadress som investeraren har tillhandahållit i tjänsten såvida inte investeraren har vägrat att få uppdateringsmeddelanden. Om annulleringen inte görs inom tidsgränsen förblir investeringen giltig. En investering som görs till en framgångsrikt avslutad runda kommer inte att återbetalas efter att rundan stängts.

+ Läs mer

- Mindre

11. Efter Investeringen

11.1. Efter att du betalat investeringen, sparar Invesdor dina tillgångar i enlighet beskrivet i sektion 11 tills finansieringsrundan har avslutats. 

11.2. Ifall minimimålet för finansieringsrundan nås, överförs de investerade tillgångarna till Målföretaget. Tillgångarna kan överföras före detta endast baserat på ett skriftligt mandat utfärdat av Investeraren.

11.3. Om minimimålet inte nås, återbetalas tillgångarna åt Investerarna till de i Servicen angivna kontonumren.

11.4. Investeraren och Målföretaget kan dock vara ense om att investeringen ska slutföras även om minimimålet inte uppnås.

11.5. Invesdor förvarar inte värdepapper på Investerarnas vägnar.

+ Läs mer

- Mindre

12. Förvaring av klientmedel

12.1. Invesdor förvarar de investerade tillgångarna hos välkända kreditinstitut på klientmedelskonton, grundade endast för detta ändamål. Investeringstillgångarna lagras alltid separat från Invesdors egna medel och från Målföretagets egna medel. Invesdor förutsätter, att bankerna signerar okvitteringsavtal gällande klientmedelskonton.

12.2. Klientmedel kan tillfälligt förvaras hos Invesdors betalningsförmedlingssamarbetspartners klientmedelskonton.

+ Läs mer

- Mindre

13. Risker medförda av investering

13.1. Tillväxtföretag är högriskinvesteringar. Vi rekommenderar, att du bekantar dig noggrant med vår fullständiga riskvarning före du genomför en högriskinvestering. Riskvarningen finner du här: https://www.invesdor.com/sv-se/riskvarning

+ Läs mer

- Mindre

 

Användningsvillkor för Ownersportal servicen

➤ Om du vill ladda ner dessa användingsvillkor som pdf, klicka här

 

Dessa villkor bestämmer användningen av ett förvaltningsverktyg (”Ownersportal”) av Invesdor Services för att hålla företagets Värdepappersinnehavarregister och kommunicera med innehavarna. Invesdor Services Ltd (”Tjänsteleverantör” eller “Invesdor Services”) erbjuder både företaget och dess värdepappersinnehavare programvara och tjänster relaterade till det.

1. Tjänsteleverantörens ansvar

1.1. Tjänsteleverantören förbinder sig att hantera listan över värdepappersinnehavare och deras innehav (”Register för värdepappersinnehavare” eller “Register”) noggrant och på ett tillförlitligt sätt.

1.2. Tjänsteleverantören förbinder sig att hålla företagets register över värdeppapersinnehavare uppdaterade så att företaget kan granska, ladda ner och skriva ut ett utdrag ur sitt register när som helst.

1.3. Tjänsteleverantören förbinder sig också att hålla uppdaterad information tillgänglig för var och en värdepappersinnehavare om deras innehav i klientföretag i Ownersportal.

1.4. Enligt finländska aktiebolagslagen ("aktiebolagslagen") är styrelsen i Styrelseledamöterna ansvariga för att hålla en lista över aktieägare i företaget och de aktier de har innehav av (”Aktieägarlista”) (kapitel 3, avsnitt 15). Aktieägarlistan är en del av värdeppersinnehavarregistret som hålls i Ownersportal, men styrelsen är fortfarande ansvarig för upprätthållandet av aktieägarlistan gentemot någon tredje part, som förklaras närmare i avsnitt 2.4.

1.5. Enligt aktiebolagslagen (3 kap. 17 §) har alla rätt att erhålla kopior av aktieägarförteckningen eller delar därav genom att kompensera företagets kostnader. Invesdor Services förbinder sig att inte avslöja information om aktieägare eller värdepappersinnehavare till andra, såvida inte annat överenskommits eller krävs enligt lag eller ett giltigt domstolsbeslut. Tjänsteleverantören förbinder sig också att avslöja information om aktieägare i enlighet med nämnda regler när det krävs enligt lag. Det kan avtalas separat att tjänsteleverantören kan avslöja värdeppapersinnahavaren information om företaget till parter som handlar med värdepapperen i företaget eller erbjuder värdepapperen på en sekundär marknad.

1.6. Enligt aktiebolagslagen är företaget ytterst ansvarigt för att hålla sin aktieägarlista uppdaterad och korrekt. Följt av Ownersportal-avtalet mellan företaget och tjänsteleverantören, förbinder sig tjänsteleverantören att uppdatera registret på begäran av företaget och möjliggör åtkomst till tjänsten för företaget att uppdatera registrets information. Tjänsteleverantören förbinder sig också att uppdatera registret i situationer där behovet av uppdateringskrav kommuniceras inte via företaget utan aktieägarna uppdaterar sin kontaktinformation själva i systemet eller på annat sätt meddela tjänsteleverantören av nödvändig uppdatering. 

1.7. Invesdor Services förbinder sig att identifiera de aktieägare i företaget som redan finns i systemen för Invesdor Group och att undvika att generera information om flera ägarskap för en investerare (”duplikat”). Om du hittar dubbletter, fel eller andra oklarheter i registret förbinder sig tjänsteleverantören att meddela företaget och hjälpa företaget att klargöra situationen.

+ Läs mer

- Mindre

2. Bolagets ansvar

2.1. Vid starten av Ownersportal förbinder sig företaget att leverera tjänsteleverantören ett korrekt och uppdaterat värdepapperssinnehavarregister. Efter överföring av ett värdepapper som anges i Ownersportal, förbinder sig företaget att godkänna registret i sådan form som de presenteras i Ownersportal.

2.2. Företaget förbinder sig att tillhandahålla Tjänsteleverantören relevant information om sammanslagningar och förvärv, liksom andra arrangemang och förändringar som kan påverka värdepappersinnehavarregistret.

2.3. Företaget förbinder sig att anmäla alla aktieägare som kräver aktieintyg på grundval av aktiebolagslagen (kapitel 3, avsnitt 9), att i framtiden dokument som motsvarar aktieintyget kan laddas ner eller skrivas ut från tjänsteleverantörens system vid behov. Certifikatet är endast tillgängligt för de värdepappersinnehavare som har prenumererat på värdepapper via Invesdor.com och har en registrerad profil på plattformen. Företaget förbinder sig också att bemyndiga tjänsteleverantören, eller en part som utsetts av tjänsteleverantören, att underteckna aktieintygen på företagets vägnar. 

2.4. För tydlighetens skull anges att trots dessa villkor och Ownersportalavtal, gentemot någon tredje part är styrelsen i bolaget ansvarig för att hålla aktieägarlistan i enlighet med aktiebolagslagen (kapitel 3, avsnitt 15-17).

+ Läs mer

- Mindre

Ansvar för värdepappersinnehavare

3.1. Varje värdepappersinnehavare som är registrerad i värdepappersinnehavarregistret i Ownersportal förbinder sig att främst uppdatera sin personliga information till företaget och sekundärt till tjänsteleverantörens system genom att meddela tjänsteleverantören om sådana ändringar av personlig information eller kontaktuppgifter.

3.2. Varje värdepappersinnehavare förbinder sig också att informera företaget om deras värdepapper eller en del av dem överförs till vem de överförs till och överförarens kontaktinformation.

+ Läs mer

- Mindre

4. Undantag 

4.1. Serviceleverantörens ansvar täcker inte situationer där information som tillhandahålls till tjänsteleverantören av företaget eller en värdepappersinnehavare är felaktig eller otillräcklig. Detta täcker också situationer där felet uppstod i värdepappersinnehavarregistret som godkänts av styrelsen före Ownersportalens början eller efter en värdepappersöverföring. 

4.2. Vid meddelande om förändringar i företagets innehav anses det vara tillräckligt att värdepappersinnehavaren tillhandahåller nödvändig information om ändringen till antingen tjänsteleverantören eller företaget. Därför täcker inte tjänsteleverantörens ansvar situationer där företaget har försummat att förmedla informationen.

+ Läs mer

- Mindre

5. Uppdatering av kontaktinformation

5.1. Uppdatering av kontaktinformation för värdepappersinnehavare i Ownersportal görs alltid på uppdrag av värdepappersinnehavaren antingen av företaget eller av tjänsteleverantören. Detta för att säkerställa att informationen från en värdepappersinnehavare är densamma i alla andra värdepappersinnehavarregister som tjänsteleverantören håller för andra företag där värdepappersinnehavaren kan ha innehav och att varje värdepappersinnehavare bara har ett användarnamn i tjänsteleverantörens system.

5.2. Företaget och tjänsteleverantören samtycker till att informera den andra parten om ändringar som gjorts i säkerhetsregistret.

+ Läs mer

- Mindre

6. Pris- och betalningsvillkor

6.1. Företaget förbinder sig att betala serviceavgiften enligt överenskommelse i Ownersportalavtalet. Moms kommer att läggas till priset.

6.2. Värdepappersinnehavare har rätt att använda tjänsten utan några extra avgifter.

6.3. Tjänsteleverantören har rätt att ändra prissättningen. Ändringarna träder i kraft från början av nästa kalenderår. Invesdor Services förbinder sig att informera företaget om förändringarna en (1) månad innan den nya prissättningen träder i kraft. Om prissättningen ändras har företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbara effekter. Den skriftliga anmälan om uppsägning ska levereras till tjänsteleverantören inom två (2) veckor efter att tjänsteleverantören har informerat företaget om prisändringarna.

+ Läs mer

- Mindre

7. Villkor och uppsägning

7.1. Förutom i en situation med prisförändring (avsnitt 6.3) kan båda parter säga upp avtalet antingen på grund av att företagets värdepapper kommer att införlivas i ett bokföringssystem som drivs av en auktoriserad värdepappersförvaring eller skriftligen när som helst med en trettio (30) dagars varsel. Om värdepapperen ingår i ett bokföringssystem upphör avtalet i början av nästa kalendermånad. Om avtalet sägs upp, ska tjänsteleverantören överföra värdepappersinnehavarregistren till företagets innehav. Företaget ska betala serviceavgiften fram till uppsägningsdagen för alla månader som kanske inte har fakturerats vid tidpunkten för uppsägningen.

7.2. Om avtalet sägs upp ska Invesdor Services överföra värdepappersinnehavarregistren till företagets ägo. 

7.3. Företaget ska informera värdepappersinnehavarna om uppsägningen och ge råd till värdepappersinnehavarna om hur man ska gå vidare med den framtida kommunikationen med företaget. 

7.4. En värdepappersinnehavare kan inte upphäva Ownersportalavtalet. 

7.5. Aktieägarna är bundna av skyldigheterna och skyldigheterna enligt den nationella aktiebolagslagen gentemot företaget.

+ Läs mer

- Mindre

8. Övriga villkor 

8.1. Invesdor Services Oy har rätt att överföra Ownersportalavtalet till moderbolaget Invesdor Oy (affärs-ID 2468896-2) när som helst utan att meddela ändringen till företaget eller företagets värdepappersinnehavare.

+ Läs mer

- Mindre